RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU; “SAĞLIĞIMIZI VE İŞLERİMİZİ TEHDİT EDEN VİRUSTEN KURTULMAK BİZLERİN ELİNDE”

Bi­lin­di­ği üzere geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ko­ro­na­vi­rüs ile mü­ca­de­le­de kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­ci kap­sa­mın­da Ül­ke­miz­de­ki iller risk grup­la­rı­na ay­rıl­dı. İlimiz bu risk grup­la­rı ara­sın­da Çok Yük­sek Risk Grubu’na dahil edil­di. 100 binde 200 vaka se­vi­ye­le­rin­de­ki ili­mi­zin risk dü­ze­yi­nin düş­me­si için he­pi­mi­zin çaba sarf et­me­si ge­rek­mek­te­dir.

RTSO Baş­ka­nı Şaban Aziz KA­RA­MEH­ME­TOĞ­LU;
”Bir yıl­dır üze­ri­miz­de ge­zi­nen bu ka­ra­bu­lu­tu da­ğıt­mak biz­le­rin elin­de. İşyer­le­ri­miz­de, ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ve müş­te­ri­le­ri­mi­zin sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak için ön­lem­le­re azami öl­çü­de uy­ma­ya gay­ret gös­ter­me­li­yiz.
He­pi­miz artık sü­re­cin son­lan­ma­sı için sa­bır­sız­la­nı­yo­ruz. Pan­de­mi ne­de­niy­le uzun sü­re­dir bir­çok iş­ye­ri­miz ya ka­pa­lı ya da sı­nır­lı hiz­met ve­re­bil­mek­te.
Bu ne­den­le özel­lik­le İli­mi­zin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok yük­sek risk gru­bun­da­ki il­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren ve ön­lem­ler ne­de­niy­le açı­la­ma­yan iş­yer­le­ri­mi­ze gelir ve kira des­te­ği­nin devam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.
İli­miz­de oluş­tu­ru­lan Di­na­mik De­ne­tim Ekip­le­ri iş­yer­le­ri­mi­zi de­ne­ti­me baş­la­mış­tır.
Ya­pı­lan de­ne­tim­le­rin biz­le­rin sağ­lı­ğı için ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­lı, dev­le­ti­mi­zin des­tek­le­ri ve hızla devam eden aşı ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nın­da biz­ler de eli­mi­zi taşın al­tı­na koy­ma­lı ve ge­re­ken özeni gös­ter­me­li­yiz.
Bu her bir birey ola­rak men­fa­ati­mi­ze ola­cak­tır.
Unut­ma­ya­lım ki; Ko­ro­na­vi­rüs, ala­ca­ğı­mız ted­bir­ler­den daha güçlü de­ğil­dir.” şek­lin­de açık­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı