Rize’de, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da, 9 köy ve 2 ma­hal­le­de, bazı yer­le­şim yer­le­rin­de ka­ran­ti­na uy­gu­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın artış gös­ter­me­si ne­de­niy­le İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu’nun bir dizi karar al­dı­ğı be­lir­til­di.
Ka­rar­la­rın, top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ve ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la alın­dı­ğı­na işa­ret edi­len açık­la­ma­da, bu doğ­rul­tu­da Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Ye­ni­yol, Şen­yurt ve Köp­rü­köy köy­le­rin­de 2’şer hane, Yavuz kö­yün­de bir ma­hal­le, Ses­li­ka­ya kö­yün­de Cami mev­ki­si, El­ma­lık Ma­hal­le­si’nde Küme ev­le­ri, İyi­de­re il­çe­si­ne bağlı Çift­lik köyü ve mer­ke­ze bağlı Am­bar­lık kö­yün­de ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.
Açık­la­ma­da, yeni alı­nan karar doğ­rul­tu­sun­da, Kal­kan­de­re il­çe­si­ne bağlı Yol­ba­şı kö­yün­de Yavuz Sul­tan Selim So­ka­ğı, Fın­dık­lı il­çe­sin­de Mer­kez Ma­hal­le­si Lale Apart­ma­nı ve İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ilıca kö­yün­de 5 ha­ne­li apart­man ile bir evde ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­na bugün iti­ba­rıy­la baş­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, “Bu şehre kır­mı­zı hiç ya­kış­mı­yor.
Rize’ye ye­şi­lin ya­nın­da en çok mavi ya­kı­şı­yor.
Sal­gın ile mü­ca­de­le­de de­ne­tim­le­re uya­lım.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi