Buzlupınar’da Büyük Heyelan Yol Kapandı Elektrikler Kesildi

Buz­lu­pı­nar Kö­yün­de akşam sa­at­le­rin­de büyük çaplı he­ye­lan mey­da­na geldi.

Buz­lu­pı­nar Kö­yün­de baş­la­yan tünel ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da akşam sa­at­le­rin­de büyük he­ye­lan mey­da­na geldi.
Olu­şan he­ye­lan se­be­biy­le Senoz böl­ge­si­ne ula­şım ke­sil­di.
Böl­ge­ye giden elekt­rik hat­la­rı da he­ye­lan se­be­biy­le zarar gö­rür­ken bölge elekt­rik­siz kaldı.
Sa­ba­hın ilk sa­at­le­ri ile ça­lış­ma­ya baş­la­yan ekip­ler ön­ce­lik­le yolu ula­şı­ma açmak için gay­ret gös­te­rdiler.
Ya­şa­nan büyük he­ye­lan­da can kay­bı­nın ol­ma­ma­sı se­in­di­ri­ci haber oldu.


Haber Merkezi