Azerbaycan’dan 300 Ton Çay İthalatı kararına tepki

2 Mart 2021 tarih ve 33411 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan 3583 Nolu Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­sin­den muaf ola­rak 300 ton çay it­ha­la­tı­nın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­na CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu tepki gös­ter­di.

ÇAY­KUR’un çay sat­ma­da zor­lan­dı­ğı, 100 bin tonun üze­rin­de­ki ça­yı­nın stok­lar­da bek­le­di­ği, de­po­lar­da küf­len­di­ği, ÇAY­KUR’un Azer­bay­can’a çay ih­ra­ca­atı için gö­rüş­me­le­ri­nin sür­dü­rül­dü­ğü bir dö­nem­de Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ril­me­si­nin, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de ge­çi­mi çay ta­rı­mı ve sa­na­yi­si­ne bağlı olan yak­la­şık 1 mil­yon ki­şi­yi mağ­dur ede­ce­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, ka­mu­oyu­nun, Türk ça­yı­na vu­ru­lan bu dar­be­nin ne­de­ni­ni merak et­ti­ği­ni ve bu ka­ra­rı “iha­net” ola­rak al­gı­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek, Türk ça­yı­na vu­ru­lan bu dar­be­nin ne­de­ni­ni Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye sordu.
TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de; güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ri­len Azer­bay­can’ın top­lam yıl­lık çay üre­tim mik­ta­rı­nın 1.000 ton, iç tü­ke­ti­mi­nin ise 2.000 ton ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Azer­bay­can’ın kendi üret­ti­ği çay iç tü­ke­ti­mi­ne yet­mez­ken ve dı­şa­rı­dan çay ithal eder­ken Tür­ki­ye’ye çay ihraç edecek ol­ma­sı­nın al­tın­da başka amaç­lar ol­du­ğu iz­le­ni­mi doğ­mak­ta­dır.
Azer­bay­can’a çay sat­ma­mız ge­re­kir­ken on­lar­dan güm­rük ver­gi­siz çay al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı, bi­ri­le­ri­nin özel çı­kar­la­rı için bütün Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin göz­den çı­ka­rıl­dı­ğı an­la­mı­na gel­mek­te­dir.” dedi.
“Söz ko­nu­su Cum­hur­başkan­lı­ğı Ka­ra­rın­da be­lir­ti­len 300 ton çayı Azer­bay­can’dan güm­rük­süz ola­rak kim veya kim­ler ge­ti­recek?” diye soran Be­ka­roğ­lu, ay­rı­ca, Tür­ki­ye’de kamu ve özel sek­tör eliy­le üre­ti­len ve stok faz­la­sı olan çay, ÇAY­KUR ve bölge hal­kı­nın aley­hi­ne olan bu ka­ra­rın,hangi çev­re­le­rin is­te­ği ile alın­dı­ğı­nı, bu ka­ra­rın Türk ça­yı­na ve ta­rı­mı­na ne gibi katkı sağ­la­ya­ca­ğı so­ru­la­rı­nı da Bakan Pak­de­mir­li’nin ce­vap­la­ma­sı­nı is­te­di.
“Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay ithal edil­me­si ka­ra­rı­nın; pey­nir, sof­ra­lık üzüm, elma, erik, ka­yı­sı, do­ma­tes vb. gibi gıda ürü­nü­nün de­ği­şik mik­tar­lar­da güm­rük­süz ola­rak it­ha­li­ne izin veren çok sa­yı­da G.T.İ.P. (Güm­rük Ta­ri­fe İsta­tis­tik Po­zis­yo­nu)nu içe­ren Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı­nın içe­ri­sin­de yer al­ma­sı­nın ne­de­ni nedir?
Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı ka­ra­rı giz­len­me­ye mi ça­lı­şıl­mak­ta­dır?” so­ru­la­rı­nı da Bakan Pak­de­mir­li’ye yö­nel­ten Be­ka­roğ­lu, özel bir çıkar grubu adına alın­dı­ğı an­la­şı­lan ve ka­mu­oyun­da büyük tepki çeken bu ka­ra­rın iptal edil­me­si­ni is­te­ye­rek, çaya ve çay üre­ti­ci­si­ne darbe vur­mak ye­ri­ne ÇAY­KUR’un stok­la­rın­da bek­le­yen çay­la­rın sa­tı­şı için Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­nın gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma­sı­nı is­te­di.


Haber Merkezi