2019 KPSS ALAN SINAVINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 95. SIRADA!..

2019 KPSS Alan sı­na­vın­da en ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te­ler ÖSYM ta­ra­fın­dan açık­lan­dı.

ÖSYM Baş­kan­lı­ğı 2019 KPSS Alan sı­nav­la­rın­da (ÇEKO, Hukuk, Ma­li­ye, İkti­sat, Mu­ha­se­be, Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler, İşlet­me, Kamu Yö­ne­ti­mi) en ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te­le­ri açık­la­dı.

En ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si oldu.
Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si­ni sı­ra­sıy­la Koç, Ga­la­ta­sa­ray, An­ka­ra, Or­ta­do­ğu Tek­nik, Gazi, Ha­cet­te­pe ve An­ka­ra Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­le­ri takip etti.
Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ise 95. sı­ra­da yer aldı.
İsta­tis­tik alan testi hariç diğer tüm test­le­re öğ­ren­ci­le­ri ka­tı­lan İstan­bul Okan, Doğuş, Girne Ame­ri­kan, İstan­bul Gedik, İstan­bul Me­di­pol gibi vakıf üni­ver­si­te­le­ri ise en ba­şa­rı­sız üni­ver­si­te­ler oldu.
Türk eği­tim-sen Rize şu­be­si ola­rak Recep Tay­yip Er­do­ğan üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi­nin bu ko­nu­yu çok ince bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği ka­na­atin­de­yiz.
Abar­tı­lı cüm­le­ler ile sı­ra­la­ma­da Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin lis­te­de­ki ye­ri­nin de­ğiş­me­ye­ce­ği acı bir ger­çek­tir.
Demek ki bu işler lafla değil li­ya­kat­le olu­yor.
Bütün ata­ma­lar in­ce­len­di­ğin­de li­ya­kat ve ka­ri­yer il­ke­le­ri ye­ri­ne fark­lı kri­ter­le­rin göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğu ka­mu­oyu­nun ma­lu­mu­dur.
Tav­si­ye­miz, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si yö­ne­ti­mi­nin bu durum kar­şı­sın­da baş­la­rı­nı iki el­le­ri­nin ara­sı­na koyup yap­tık­la­rı­nı göz­den ge­çi­re­rek dü­şün­me­le­ri­dir.


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER