Monthly Archives: Mart 2021

Azerbaycan’dan 300 Ton Çay İthalatı kararına tepki

2 Mart 2021 tarih ve 33411 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan 3583 Nolu Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­sin­den muaf ola­rak 300 ton çay it­ha­la­tı­nın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­na CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu tepki gös­ter­di.

ÇAY­KUR’un çay sat­ma­da zor­lan­dı­ğı, 100 bin tonun üze­rin­de­ki ça­yı­nın stok­lar­da bek­le­di­ği, de­po­lar­da küf­len­di­ği, ÇAY­KUR’un Azer­bay­can’a çay ih­ra­ca­atı için gö­rüş­me­le­ri­nin sür­dü­rül­dü­ğü bir dö­nem­de Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ril­me­si­nin, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de ge­çi­mi çay ta­rı­mı ve sa­na­yi­si­ne bağlı olan yak­la­şık 1 mil­yon ki­şi­yi mağ­dur ede­ce­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, ka­mu­oyu­nun, Türk ça­yı­na vu­ru­lan bu dar­be­nin ne­de­ni­ni merak et­ti­ği­ni ve bu ka­ra­rı “iha­net” ola­rak al­gı­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek, Türk ça­yı­na vu­ru­lan bu dar­be­nin ne­de­ni­ni Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye sordu.
TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de; güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ri­len Azer­bay­can’ın top­lam yıl­lık çay üre­tim mik­ta­rı­nın 1.000 ton, iç tü­ke­ti­mi­nin ise 2.000 ton ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Azer­bay­can’ın kendi üret­ti­ği çay iç tü­ke­ti­mi­ne yet­mez­ken ve dı­şa­rı­dan çay ithal eder­ken Tür­ki­ye’ye çay ihraç edecek ol­ma­sı­nın al­tın­da başka amaç­lar ol­du­ğu iz­le­ni­mi doğ­mak­ta­dır.
Azer­bay­can’a çay sat­ma­mız ge­re­kir­ken on­lar­dan güm­rük ver­gi­siz çay al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı, bi­ri­le­ri­nin özel çı­kar­la­rı için bütün Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin göz­den çı­ka­rıl­dı­ğı an­la­mı­na gel­mek­te­dir.” dedi.
“Söz ko­nu­su Cum­hur­başkan­lı­ğı Ka­ra­rın­da be­lir­ti­len 300 ton çayı Azer­bay­can’dan güm­rük­süz ola­rak kim veya kim­ler ge­ti­recek?” diye soran Be­ka­roğ­lu, ay­rı­ca, Tür­ki­ye’de kamu ve özel sek­tör eliy­le üre­ti­len ve stok faz­la­sı olan çay, ÇAY­KUR ve bölge hal­kı­nın aley­hi­ne olan bu ka­ra­rın,hangi çev­re­le­rin is­te­ği ile alın­dı­ğı­nı, bu ka­ra­rın Türk ça­yı­na ve ta­rı­mı­na ne gibi katkı sağ­la­ya­ca­ğı so­ru­la­rı­nı da Bakan Pak­de­mir­li’nin ce­vap­la­ma­sı­nı is­te­di.
“Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay ithal edil­me­si ka­ra­rı­nın; pey­nir, sof­ra­lık üzüm, elma, erik, ka­yı­sı, do­ma­tes vb. gibi gıda ürü­nü­nün de­ği­şik mik­tar­lar­da güm­rük­süz ola­rak it­ha­li­ne izin veren çok sa­yı­da G.T.İ.P. (Güm­rük Ta­ri­fe İsta­tis­tik Po­zis­yo­nu)nu içe­ren Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı­nın içe­ri­sin­de yer al­ma­sı­nın ne­de­ni nedir?
Azer­bay­can’dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı ka­ra­rı giz­len­me­ye mi ça­lı­şıl­mak­ta­dır?” so­ru­la­rı­nı da Bakan Pak­de­mir­li’ye yö­nel­ten Be­ka­roğ­lu, özel bir çıkar grubu adına alın­dı­ğı an­la­şı­lan ve ka­mu­oyun­da büyük tepki çeken bu ka­ra­rın iptal edil­me­si­ni is­te­ye­rek, çaya ve çay üre­ti­ci­si­ne darbe vur­mak ye­ri­ne ÇAY­KUR’un stok­la­rın­da bek­le­yen çay­la­rın sa­tı­şı için Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­nın gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma­sı­nı is­te­di.


Haber Merkezi

Rize’deki 9 köy ve 2 mahallede kısmi karantina uygulanıyor

Rize’de, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da, 9 köy ve 2 ma­hal­le­de, bazı yer­le­şim yer­le­rin­de ka­ran­ti­na uy­gu­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın artış gös­ter­me­si ne­de­niy­le İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu’nun bir dizi karar al­dı­ğı be­lir­til­di.
Ka­rar­la­rın, top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ve ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la alın­dı­ğı­na işa­ret edi­len açık­la­ma­da, bu doğ­rul­tu­da Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Ye­ni­yol, Şen­yurt ve Köp­rü­köy köy­le­rin­de 2’şer hane, Yavuz kö­yün­de bir ma­hal­le, Ses­li­ka­ya kö­yün­de Cami mev­ki­si, El­ma­lık Ma­hal­le­si’nde Küme ev­le­ri, İyi­de­re il­çe­si­ne bağlı Çift­lik köyü ve mer­ke­ze bağlı Am­bar­lık kö­yün­de ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.
Açık­la­ma­da, yeni alı­nan karar doğ­rul­tu­sun­da, Kal­kan­de­re il­çe­si­ne bağlı Yol­ba­şı kö­yün­de Yavuz Sul­tan Selim So­ka­ğı, Fın­dık­lı il­çe­sin­de Mer­kez Ma­hal­le­si Lale Apart­ma­nı ve İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ilıca kö­yün­de 5 ha­ne­li apart­man ile bir evde ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­na bugün iti­ba­rıy­la baş­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, “Bu şehre kır­mı­zı hiç ya­kış­mı­yor.
Rize’ye ye­şi­lin ya­nın­da en çok mavi ya­kı­şı­yor.
Sal­gın ile mü­ca­de­le­de de­ne­tim­le­re uya­lım.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi

Buzlupınar’da Büyük Heyelan Yol Kapandı Elektrikler Kesildi

Buz­lu­pı­nar Kö­yün­de akşam sa­at­le­rin­de büyük çaplı he­ye­lan mey­da­na geldi.

Buz­lu­pı­nar Kö­yün­de baş­la­yan tünel ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da akşam sa­at­le­rin­de büyük he­ye­lan mey­da­na geldi.
Olu­şan he­ye­lan se­be­biy­le Senoz böl­ge­si­ne ula­şım ke­sil­di.
Böl­ge­ye giden elekt­rik hat­la­rı da he­ye­lan se­be­biy­le zarar gö­rür­ken bölge elekt­rik­siz kaldı.
Sa­ba­hın ilk sa­at­le­ri ile ça­lış­ma­ya baş­la­yan ekip­ler ön­ce­lik­le yolu ula­şı­ma açmak için gay­ret gös­te­rdiler.
Ya­şa­nan büyük he­ye­lan­da can kay­bı­nın ol­ma­ma­sı se­in­di­ri­ci haber oldu.


Haber Merkezi

RTEÜ’de 2021 Yılı Alt Yapı Çalışmaları Başlıyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de plan­la­dık­la­rı ve ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış olan ça­lış­ma­la­rın kısa zaman içe­ri­sin­de baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Yapı İşleri ve Tek­nik Daire Baş­ka­nı Sü­ley­man Çolak, bu yıl plan­la­nan alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nın son du­ru­mu hak­kın­da RTEÜ Üst Yö­ne­ti­mi’ne sunum yaptı. Top­lan­tı­nın so­nun­da Rek­tör Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de baş­la­ya­cak olan alt yapı ça­lış­ma­la­rı ve son du­rum­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.

1- Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Bi­na­sı: Tıp ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­le­ri­nin de yer al­dı­ğı İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’ndeki Sağ­lık Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. 16.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan Fa­kül­te bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Pro­je­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır.
2- Sahil Dol­gu­su Üst Ya­pı­sı: Üni­ver­si­te­mi­zin Fener Ma­hal­le­si’nde yer alan Zihni Derin Kül­li­ye­si’nin hemen önün­de yap­mış ol­du­ğu­muz sahil dol­gu­su­nun sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rın­dan olu­şan üst ya­pı­sı­nı ihale ettik ve il­gi­li fir­ma­ya yer tes­li­mi ya­pıl­dı. İha­le­yi alan firma önü­müz­de­ki gün­ler­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak­tır.
3- Deney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi: İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de yer alan Sağ­lık Kül­li­ye­si’nde ya­pı­la­cak olan Deney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, 1.200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak­tır. Proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir, ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır.
4-Gü­ney­su Ko­nak­la­rı İkinci Etap Ça­lış­ma­sı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta olan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı­nın ikin­ci etap iş­le­ri kap­sa­mın­da; mar­ket, ka­fe­ter­ya, havuz, 4-6 yaş Kur’an Kursu, Kreş, Etüt Mer­ke­zi ve spor alan­la­rı­nın yer al­dı­ğı Sos­yal Tesis; mi­sa­fir­ha­ne ile 26, 28, 29 ve 30 nolu loj­man blok­la­rı ve Cami yer al­mak­ta­dır. 2020 yı­lın­da baş­la­mış olan in­şa­at­lar hızlı bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir.
5-Özel Okul İnşa­atı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı’nın hemen ya­nın­da ya­pıl­mak­ta olan özel oku­lun içe­ri­sin­de; Ana­oku­lu, İlko­kul ve Or­ta­okul bu­lun­mak­ta­dır.
6-Mer­ke­zi Araş­tır­ma La­bo­ra­tu­va­rı ile Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si La­bo­ra­tu­var­la­rı: Yak­la­şık ola­rak 4.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı Fener Ma­hal­le­si’ndeki Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­la­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir.
7-Tek­no­kent İnşa­atı: Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak Türk Alman Üni­ver­si­te­si ile ortak ola­rak kur­du­ğu­muz Di­ji­tal Park Tek­no­ken­tin İstan­bul Çek­me­köy il­çe­sin­de­ki bi­na­sı­nın in­şa­atı devam et­mek­te­dir. Tek­no­ken­tin Üni­ver­si­te­miz Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­sin­de yer ala­cak olan şu­be­si­nin in­şa­atı da önü­müz­de­ki ay­lar­da baş­la­ya­cak­tır.
8-Bun­la­ra ila­ve­ten, Ar­de­şen Kül­li­ye­si spor sa­lo­nu ve loj­man bi­na­sı­nın cephe giy­dir­me­le­ri ile çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı, Zi­ra­at Fa­kül­te­si çevre dü­zen­le­me, par­se­li­zas­yon ve kül­li­ye ihata iş­lem­le­ri ile Fın­dık­lı Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu do­ğal­gaz dö­nü­şü­mü ve kül­li­ye ihata ça­lış­ma­la­rı da ya­pı­la­cak­tır.
Bun­la­rın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te olup en kısa za­man­da ihale edi­le­rek yapım işine baş­la­na­cak­tır.
Rek­tör Ka­ra­man, “kem âlât ile ke­mâ­lât olmaz” şek­lin­de­ki Me­cel­le ka­ide­sin­den ha­re­ket et­tik­le­ri­ni, bu an­lam­da Üni­ver­si­te­nin eği­tim öğ­re­tim bi­na­sı, araş­tır­ma mer­ke­zi, la­bo­ra­tu­var, aka­de­mik ve idari per­so­nel loj­man­la­rı ile sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rı nok­ta­sın­da­ki ek­sik­lik­le­ri­ni kısa zaman içe­ri­sin­de gi­der­mek için gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den iti­ba­ren yö­ne­tim ekibi ile bir­lik­te yoğun bir çaba har­ca­dık­la­rı­nı, bu an­lam­da bu güne kadar fi­zi­ki alt yapı nok­ta­sın­da çok önem­li pro­je­le­ri ta­mam­la­dık­la­rı­nı, 2021 yılı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan ve bu­ra­da ifade edi­len iş­le­rin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ni­te­lik­li bir eği­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me için alt ya­pı­sı­nın % 95 ora­nın­da ta­mam­lan­mış ola­ca­ğı­nı, 2021 yılı içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak olan bu ya­tı­rım­la­rın bir kıs­mı­nı kendi ya­tı­rım büt­çe­le­rin­den, bir kıs­mı­nı spor-to­to teş­ki­la­tı­nın kat­kı­la­rıy­la ya­pa­cak­la­rı­nı, bir kıs­mı­nın da Üni­ver­si­te Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı­nı” be­lirt­ti.
RTEÜ Rek­tö­rü Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da, “Üni­ver­si­te­mi­ze bu ya­tı­rım­la­rı ka­zan­dır­ma nok­ta­sın­da­ki katkı ve des­tek­le­ri do­la­yı­sıy­la başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere, Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı baş­kan ve üye­le­ri ile ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve YÖK Baş­ka­nı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şah­sım ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si aile­si adına ayrı ayrı te­şek­kür edi­yor, şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU; “SAĞLIĞIMIZI VE İŞLERİMİZİ TEHDİT EDEN VİRUSTEN KURTULMAK BİZLERİN ELİNDE”

Bi­lin­di­ği üzere geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ko­ro­na­vi­rüs ile mü­ca­de­le­de kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­ci kap­sa­mın­da Ül­ke­miz­de­ki iller risk grup­la­rı­na ay­rıl­dı. İlimiz bu risk grup­la­rı ara­sın­da Çok Yük­sek Risk Grubu’na dahil edil­di. 100 binde 200 vaka se­vi­ye­le­rin­de­ki ili­mi­zin risk dü­ze­yi­nin düş­me­si için he­pi­mi­zin çaba sarf et­me­si ge­rek­mek­te­dir.

RTSO Baş­ka­nı Şaban Aziz KA­RA­MEH­ME­TOĞ­LU;
”Bir yıl­dır üze­ri­miz­de ge­zi­nen bu ka­ra­bu­lu­tu da­ğıt­mak biz­le­rin elin­de. İşyer­le­ri­miz­de, ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ve müş­te­ri­le­ri­mi­zin sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak için ön­lem­le­re azami öl­çü­de uy­ma­ya gay­ret gös­ter­me­li­yiz.
He­pi­miz artık sü­re­cin son­lan­ma­sı için sa­bır­sız­la­nı­yo­ruz. Pan­de­mi ne­de­niy­le uzun sü­re­dir bir­çok iş­ye­ri­miz ya ka­pa­lı ya da sı­nır­lı hiz­met ve­re­bil­mek­te.
Bu ne­den­le özel­lik­le İli­mi­zin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok yük­sek risk gru­bun­da­ki il­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren ve ön­lem­ler ne­de­niy­le açı­la­ma­yan iş­yer­le­ri­mi­ze gelir ve kira des­te­ği­nin devam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.
İli­miz­de oluş­tu­ru­lan Di­na­mik De­ne­tim Ekip­le­ri iş­yer­le­ri­mi­zi de­ne­ti­me baş­la­mış­tır.
Ya­pı­lan de­ne­tim­le­rin biz­le­rin sağ­lı­ğı için ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­lı, dev­le­ti­mi­zin des­tek­le­ri ve hızla devam eden aşı ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nın­da biz­ler de eli­mi­zi taşın al­tı­na koy­ma­lı ve ge­re­ken özeni gös­ter­me­li­yiz.
Bu her bir birey ola­rak men­fa­ati­mi­ze ola­cak­tır.
Unut­ma­ya­lım ki; Ko­ro­na­vi­rüs, ala­ca­ğı­mız ted­bir­ler­den daha güçlü de­ğil­dir.” şek­lin­de açık­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

2019 KPSS ALAN SINAVINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 95. SIRADA!..

2019 KPSS Alan sı­na­vın­da en ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te­ler ÖSYM ta­ra­fın­dan açık­lan­dı.

ÖSYM Baş­kan­lı­ğı 2019 KPSS Alan sı­nav­la­rın­da (ÇEKO, Hukuk, Ma­li­ye, İkti­sat, Mu­ha­se­be, Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler, İşlet­me, Kamu Yö­ne­ti­mi) en ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te­le­ri açık­la­dı.

En ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si oldu.
Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si­ni sı­ra­sıy­la Koç, Ga­la­ta­sa­ray, An­ka­ra, Or­ta­do­ğu Tek­nik, Gazi, Ha­cet­te­pe ve An­ka­ra Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­le­ri takip etti.
Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ise 95. sı­ra­da yer aldı.
İsta­tis­tik alan testi hariç diğer tüm test­le­re öğ­ren­ci­le­ri ka­tı­lan İstan­bul Okan, Doğuş, Girne Ame­ri­kan, İstan­bul Gedik, İstan­bul Me­di­pol gibi vakıf üni­ver­si­te­le­ri ise en ba­şa­rı­sız üni­ver­si­te­ler oldu.
Türk eği­tim-sen Rize şu­be­si ola­rak Recep Tay­yip Er­do­ğan üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi­nin bu ko­nu­yu çok ince bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği ka­na­atin­de­yiz.
Abar­tı­lı cüm­le­ler ile sı­ra­la­ma­da Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin lis­te­de­ki ye­ri­nin de­ğiş­me­ye­ce­ği acı bir ger­çek­tir.
Demek ki bu işler lafla değil li­ya­kat­le olu­yor.
Bütün ata­ma­lar in­ce­len­di­ğin­de li­ya­kat ve ka­ri­yer il­ke­le­ri ye­ri­ne fark­lı kri­ter­le­rin göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğu ka­mu­oyu­nun ma­lu­mu­dur.
Tav­si­ye­miz, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si yö­ne­ti­mi­nin bu durum kar­şı­sın­da baş­la­rı­nı iki el­le­ri­nin ara­sı­na koyup yap­tık­la­rı­nı göz­den ge­çi­re­rek dü­şün­me­le­ri­dir.


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER