Tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, Rize’nin baba ocağı ol­du­ğu­nu ve Sa­kar­ya’ya bu­ra­dan ta­şın­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Baba oca­ğı­na gel­mek­ten mut­lu­luk duy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Uygun, “Çay­kur Ri­zes­por ca­mi­ası­nı tem­sil adına bu­ra­da bu­lun­mak­tan mut­lu­yum. Dün dünde kal­mış­tır. Bugün yeni şey­ler söy­le­me­miz lazım.
Bugün büyük ta­raf­ta­rı­mı­za ve bana gü­ve­nen baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür ede­rek, Çay­kur Ri­zes­por’u hak et­ti­ği yere ta­şı­ma ya­rı­şı­na baş­la­mış bu­lu­nu­yo­ruz.” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Uygun, ta­kı­mın eski tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın ver­di­ği be­ya­nat­la­rın olum­suz et­ki­si­ni kal­dı­ra­cak­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Güçlü bir ya­pı­ya sa­hi­biz. Boş mu­ka­ve­le­ye imza ata­rak, bu ca­mi­aya olan gü­ve­ni­mi gös­ter­dim. Ke­sin­lik­le ligde kalma primi ko­nu­şul­ma­mış­tır.
Se­ne­ye Av­ru­pa’yı ko­nu­şa­cak fark­lı bir yapı oluş­tu­ra­ca­ğız. Medya başta olmak üzere her­kes­ten des­tek bek­li­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Son dö­nem­de ligin hep alt sı­ra­la­rın­da bu­lu­nan ta­kım­lar­da ça­lış­tı­ğı­nın al­tı­nı çizen Uygun, “Kay­se­ris­por’da 15 ya­şın­da­ki Emre, Nu­ret­tin ve ka­le­ci Doğan ile oy­na­dık. Böyle olun­ca puan or­ta­la­ma­sı dü­şü­yor.
Genç ye­te­nek­ler ile çık­tığı­mız yolda ta­kı­mı yıp­rat­ma­dan suçu üs­tü­mü­ze ala­rak gö­rev­den ay­rıl­dık. De­niz­lis­por’da ise 3 maçta 7 puan top­la­dık. Sal­gın son­ra­sın­da giden oyun­cu­lar ve eko­no­mik ne­den­ler­le ay­rıl­ma­mız ge­rek­ti. Bun­lar o ta­kım­lar­da ya­şan­dı kaldı.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Su­mu­di­ca’nın, “Mo­rin­ho da gelse bu ta­kı­mı kur­ta­ra­maz.” açık­la­ma­sı­nı tas­vip et­me­di­ği­ni akta­ran Uygun, “Olası bir suç varsa, o siz­de­dir. Kim­se­yi suç­la­ya­maz­sı­nız. Ba­şa­ra­ma­dıy­sa­nız gi­de­cek­si­niz. Ben bu­ra­ya gel­mek­ten çok mut­lu­yum. Doğru bir yö­ne­tim mo­de­li, tesis ve sis­tem var. Bu­ra­da ligde kal­ma­yı değil Av­ru­pa’yı ko­nuş­mak lazım. Bu se­ne­yi iyi yerde bi­ti­rip, ge­lecek se­ne­yi plan­la­ya­ca­ğız.” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Haber Merkezi