SINAV TALEBİ İLE İLGİLİ İLK BAŞVURULAR YAPILDI

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, 2005 yı­lın­da Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Sı­na­vı baş­vu­ru­la­rı­na iliş­kin bir yö­net­me­lik ya­yın­lan­mış­tı.
Yö­net­me­li­ğe göre; Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağlı resmi ve özel öğ­re­tim ku­rum­la­rı ile diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da eği­tim-öğ­re­tim hiz­met­le­ri sı­nı­fı­na dahil öğ­ret­men un­van­lı kad­ro­lar­da bu­lu­nan öğ­ret­men­ler­den ge­rek­li ko­şul­la­rı ta­şı­yan­lar için Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Sı­na­vı 27 Kasım 2005’te ya­pı­la­cak­tı. Aday­lık dö­ne­mi hariç öğ­ret­men­lik­te en az 13 hiz­met yı­lı­nı dol­du­ran­lar ba­şöğ­ret­men­lik, öğ­ret­men­lik­te 7 yı­lı­nı dol­du­ran­lar ise uzman öğ­ret­men­lik sı­na­vı­na girme hak­kı­na sa­hip­ti.
Ay­rı­ca yö­net­me­li­ğin “Sınav ve Pro­to­kol” baş­lık­lı 13 Mad­de­sin­de, “Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Sı­na­vı, yılda bir defa olmak üzere ÖSYM ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.” de­ni­yor­du..
02.11.2011 ta­rih­li ve 666 sa­yı­lı KHK ile ka­mu­da “Eşit İşe Eşit Ücret” il­ke­si ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek aynı unvan ve aynı kad­ro­da olan­la­rın fark­lı ücret al­ma­sı­nın önüne ge­çil­me­ye ça­lı­şıl­dı.
“Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rı” uy­gu­la­ma­sın­da or­ta­ya çıkan bu ada­let­siz­lik, öğ­ret­men­lik mes­le­ğiy­le, eşit işe eşit ücret il­ke­siy­le, oku­lun ve eği­ti­min ka­mu­sal özüy­le bağ­daş­ma­ya­rak eği­tim­de ya­şa­nan so­run­la­rın daha da de­rin­leş­me­si­ne ve öğ­ret­men­ler ara­sın­da iki­lik çık­ma­sı­na sebep oldu.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın 2005 yı­lın­da ya­yın­la­dı­ğı Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me yö­net­me­li­ği, 14/6/1973 ta­rih­li ve 1739 sa­yı­lı Millî Eği­tim Temel Ka­nu­nu­nun 43. mad­de­si ile 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 152. mad­de­si­ne da­ya­nı­la­rak ha­zır­lan­mış­tı.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Sı­na­vı Yö­net­me­li­ğin­de de şu temel il­ke­le­re vurgu yap­mış­tı:
“Madde 5 — Öğ­ret­men­lik ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rın­da yük­sel­me­de;
a) Öğ­ret­men­le­rin mes­le­kî bilgi ve be­ce­ri­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si,
b) İmkân ve fır­sat eşit­li­ği sağ­lan­ma­sı,
c) Ge­nel­lik, eşit­lik, ge­çer­lik, gü­ve­nir­lik, ta­raf­sız­lık ve açık­lık öl­çüt­le­ri­ne uyul­ma­sı temel il­ke­dir.”
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Yö­nelt­me­li­ğin­de bu temel il­ke­le­ri be­lirt­miş ve Uzman Öğ­ret­men­lik uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­miş­ti.
Ancak ara­dan 15 yıl geç­me­si­ne rağ­men sınav ya­pıl­ma­ya­rak Uzman Öğ­ret­men­lik im­ka­nı bir daha hiç bir öğ­ret­me­ne ve­ril­me­di. Bu durum Fır­sat eşit­siz­li­ği ve hak kaybı ya­rat­mış­tır. 15 yıl­dır aynı işi yapan öğ­ret­men­ler ne yazık ki aynı hak­lar­dan fay­da­la­na­ma­mış­tır.
. Şu anda Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ça­lı­şan 1 mil­yo­nu aşkın öğ­ret­men­den yak­la­şık 83 bini Uzman Öğ­ret­men­lik hak­kın­dan fay­da­lan­mak­ta­dır. 83 bin öğ­ret­me­nin ha­ri­cin­de­ki öğ­ret­men­ler, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın eşit­lik, ge­nel­lik, ge­çer­lik, ta­raf­sız­lık ve açık­lık il­ke­si göz ardı edi­le­rek mağ­dur edil­miş­tir.
Bu durum ay­rı­ca öğ­ret­men­ler ara­sın­da maddi yön­den de önem­li bir ada­let­siz­li­ğe sebep ol­muş­tur. 2006 yı­lın­da sı­na­vı kıdem yö­nün­den kıl payı ka­çı­ran bir öğ­ret­me­nin geçen 15 yıl­lık süre içe­ri­sin­de­ki maddi kaybı yak­la­şık 60 bin TL’dir.
Yu­ka­rı­da­ki yö­net­me­lik­ler da­ya­nak alı­na­rak mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ni is­te­yen öğ­ret­men­ler Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bi­rey­sel ola­rak di­lek­çey­le baş­vu­ru­da bu­lun­du.
Rize Doğuş Çay İlko­ku­lu öğ­ret­me­ni Cey­hun KA­LEN­DER, Alan­ya Par­la­yük­sel İlko­ku­lu öğ­ret­me­ni Kad­ri­ye DEMİREL, Alan­ya Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ret­me­ni Hamza ŞEN ve Özlem BEŞER, Alan­ya Kar­gı­cak Va­ha­poğ­lu İlko­ku­lu öğ­ret­me­ni Adnan ASLAN ve bir grup öğ­ret­men Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na gön­der­dik­le­ri di­lek­çe­ler­de sınav hak­la­rı­nın geri ve­ril­me­si­ni ve mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ni talep et­ti­ler.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ve­re­ce­ği ce­va­bın içe­ri­ği­ne göre ge­re­kir­se hu­ku­ki süreç baş­la­ta­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten mağ­dur öğ­ret­men­ler, bu sü­re­cin bin­ler­ce mağ­dur öğ­ret­men için de emsal teş­kil ede­rek bir yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­ye­ce­ği­ni ifade et­ti­ler.