Rizesporlu Braian Samudio: Yeni Bir Başlangıç Yapmalıyız

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Pa­ra­gu­ay­lı for­ve­ti Bra­i­an Sa­mu­dio, gö­re­ve yeni bir tek­nik di­rek­tör gel­di­ği­ni ve yeni bir baş­lan­gıç yap­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.Sa­mu­dio, idman ön­ce­si Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, se­zo­nun ken­di­si ve takım için iyi geç­me­di­ği­ni be­lirt­ti.

Ken­di­si­nin tam hazır ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Sa­mu­dio, “Di­zim­de bir sa­kat­lık var ve onun geç­me­si­ni bek­li­yo­rum.
Maç­lar da oy­nan­dı­ğı için te­da­vi ola­rak ant­ren­man ve maç­la­ra devam edi­yo­rum.
Bu ne­den­le iyi bir sezon ge­çir­me­di­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.
To­par­lan­dık­la­rı dö­nem­de Ko­vid-19 sal­gı­nı­nın ta­kı­mı et­ki­le­di­ği­ni ifade eden Sa­mu­du­io, “Bir­çok oyun­cu bu has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­dı ve geri dön­mek zor oldu.
Sa­kat­lık­lar­da or­ta­ya çı­kın­ca bek­len­ti­le­rin uza­ğın­da kal­dık. Şimdi yeni bir ho­ca­mız var. Yeni bir sayfa açtık. Her şey bizim eli­miz­de. Yeni bir baş­lan­gıç yap­ma­lı­yız.” dedi.
Ligin ikin­ci ya­rı­la­rı­nın çok zor geç­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Sa­mu­dio, “Ligde son oy­na­nan maç­la­ra ba­ka­rak de­ğer­len­dir­me yap­mak çok zor. Her maçın ayrı bir hi­ka­ye­si var. Dün ho­ca­mız­la bir top­lan­tı yap­tık. Evi­miz­de oy­na­dı­ğı­mız maç­lar­da ag­re­sif oy­na­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni ve bunu ra­ki­be his­set­tir­me­miz ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Eğer ag­re­sif olur­sak iyi işler ya­pa­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Sa­mu­dio, sezon so­nun­da söz­leş­me­si­nin bi­te­ce­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne, şun­la­rı söy­le­di:
“Sos­yal med­ya­da tek­lif ya­pıl­dı­ğı ve kabul et­me­di­ğim şek­lin­de ya­zı­lar çıktı. Bun­lar doğru değil. Ben bu şe­kil­de anıl­mak is­te­mi­yo­rum. Ta­kı­mı­mız zor du­rum­da ve bir an önce bu du­rum­dan çı­kar­ma­mız lazım. Sı­kın­tı­lı dö­nem­den çı­kar­sak ge­le­ce­ği­mi ko­nu­şa­bi­li­riz ama ön­ce­li­ği­miz bu sı­kın­tı­lı dö­nem­den bir an önce uzak­laş­mak.”


Haber Merkezi