So­di­mer Baş­ka­nı Prof Dr. Le­vent ERAS­LAN ta­ra­fın­dan 3 Mart ak­şa­mı on­li­ne ola­rak Rize Va­li­si Sayın Kemal ÇEBER ve Rize İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Sayın Engin EMEN ve Rize’de görev yapan öğ­ret­men­le­rin bir araya gel­di­ği ‘Pan­de­mi Dö­ne­min­de Öğ­ret­men’ olmak adlı se­mi­ner ger­çek­leş­ti­ril­di.

Rize Va­li­li­ği ve Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği ‘Pan­de­mi Dö­ne­min­de Öğ­ret­men Olma’ sü­re­ci­ni konu alan SODİMER Baş­ka­nı Prof. Dr. Le­vent ERAS­LAN’ın Uzak­tan eği­tim sü­re­ci­nin nasıl baş­la­dı­ğı­nı, sü­re­cin ilk za­man­la­rın­dan şim­di­ki za­ma­na kadar olan sü­reç­te nasıl bir de­ği­şim ve ge­li­şim gös­ter­di­ği­ni, öğ­ret­men­le­rin bu sü­re­ce nasıl uyum sağ­la­dık­la­rı­nı ve sü­reç­te ne gibi fe­da­kar­lık­la­rı gös­ter­dik­le­ri­ni in­te­rak­tif ola­rak ka­tı­lım­cı­lar­la kon­fe­rans son­ra­sı ya­pı­lan soru cevap bö­lü­mün­de soh­bet ha­va­sın­da ko­nuş­tu­lar.
Pan­de­mi dö­ne­min­de öğ­ren­ci­le­rin fır­sat eşit­siz­li­ği için­de uzak­tan eği­tim sü­re­ci­ne, öğ­ret­men­le­rin des­tek­le­riy­le nasıl baş­la­dık­la­rı­nı ve devam et­tik­le­ri­ni İl ve İlçe­ler­de görev yapan öğ­ret­men­le­re söz ve­re­rek sü­re­ci on­la­rın an­la­tı­mıy­la de­ğer­len­dir­di. On­li­ne eği­tim sü­re­cin­de dev­let okul­la­rı­na söz hakkı veren Sayın ERAS­LAN uzak­tan eği­tim sü­re­ci­ni dev­let okul­la­rı­na na­za­ran daha ha­zır­lık­lı bir şe­kil­de baş­la­yıp devam eden özel eği­tim ku­rum­la­rı­na da söz hakkı ve­re­rek, Pan­de­mi Dö­ne­min­de eği­tim verme nok­ta­sın­da özel okul­la­rın bu sü­re­ci nasıl de­ğer­len­dik­le­ri­ni öğ­ren­mek için Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Rize Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sayın Aziz SON­KA­YA’ya söz verdi. Sayın SON­KA­YA, “Sü­re­ce Di­ji­tal Okul for­ma­tın­da zaten hazır bir şe­kil­de ya­ka­lan­dık­la­rı­nı, ke­sin­ti­siz ve sis­tem­li eği­tim mo­del­le­me­si­nin öğ­ren­ci­le­re adap­te edil­me­si üze­rin­de im­kan­la­rın 4. Sa­na­yi dev­ri­min­de artık glo­bal ol­du­ğu­nu ve 5. Sa­na­yi dev­ri­min­de ül­ke­ler ara­sın­da sı­nır­la­rın artık eği­tim ve üre­tim ma­ter­ya­li ola­rak ülke nez­din­den zi­ya­de bi­rey­sel ta­sa­rım ve üre­tim be­ce­ri­siy­le ola­ca­ğı­nı ifade etti. Bu nok­ta­da di­ji­tal okul­cu­lu­ğun ve il­gi­li eği­tim sis­te­mi­nin ha­zır­lı­ğı­nı BUEK Baş­ka­nı Sayın Enver Yücel ta­ra­fın­dan çok ön­ce­den alt­ya­pı­sı hazır hale ge­ti­ril­di­ği­ni ve öğ­ren­ci­le­re bu nok­ta­da güçlü imkan sun­duk­la­rı­nı dile ge­tir­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı