Rize’de yıl­lar­dır dil­ler­de olan ancak şart­la­rın el­ver­me­me­si do­la­yı­sıy­la dö­nü­şü­mü bir türlü ger­çek­le­şe­me­yen Rize Mer­kez, Be­le­di­ye Blok­la­rı ve Dok­tor­lar Si­te­si ola­rak bi­li­nen ala­nın Kent­sel Dö­nü­şü­mü­ne dü­zen­le­nen tö­ren­le start ve­ril­di.

Ya­pı­mı­na 1970’li yıl­lar­da baş­la­nan, içe­ri­sin­de özel­lik­le gıda sek­tö­rün­de şeh­rin önem­li iş­let­me­le­ri­nin bu­lun­du­ğu, insan sir­kü­las­yo­nu­nun ol­duk­ça fazla ol­du­ğu ve yapı iti­ba­riy­le yor­gun olan Be­le­di­ye Blok­la­rı­nın Kent­sel Dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı.

default

Yıl­lar önce alı­nan beton nu­mu­ne­le­riy­le bi­na­la­rın sağ­lık­sız ol­du­ğu an­la­şıl­mış olup, yıl­lar sonra dük­kân­la­rın tah­li­ye­le­ri sı­ra­sın­da öm­rü­nü ta­mam­la­mış kolon di­rek­le­ri­nin ve paslı de­mir­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı bir kez daha Kent­sel Dö­nü­şü­mün şart ol­du­ğu­nu or­ta­ya koydu.


Ta­ri­he ta­nık­lık edil­di;
Rize Be­le­di­ye­si ve TOKİ iş­bir­li­ğiy­le baş­la­tı­lan Be­le­di­ye Blok­la­rı ve Dok­tor­lar Si­te­si’ni kap­sa­yan 23 hek­tar­lık alan­da­ki kent­sel dö­nü­şüm için dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tı­lan­lar ta­ri­he ta­nık­lık etti. Tö­re­ne Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ak Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rize Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, Ak Parti Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve STK Tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Tören ön­ce­si bir ko­nuş­ma yapan, Ak Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rize Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti YA­ZI­CI; “Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de ol­du­ğu gibi Rize’de de de­ği­şim ve ge­li­şim hem­şe­ri­miz Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan ön­cü­lü­ğün­de devam edi­yor. Geç­miş­te bu bölge de­niz­ken o dö­ne­min yö­ne­ti­ci­le­ri bu­ra­la­rı dol­du­ra­rak yer­le­şim ala­nı­na dö­nüş­tür­dü. O yıl­lar­dan bu yana za­man­la bu bi­na­lar ma­ale­sef öm­rü­nü ta­mam­la­mış­tır. Yıl­lar­ca ko­nu­şul­muş fakat bir türlü ic­ra­ata ge­çi­re­me­di­ği­miz Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si­ni bugün bu­ra­da vur­du­ğu­muz ilk kazma ile baş­lat­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Bu ve­si­le ile Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’a şük­ran­la­rı­mı­zı su­nar­ken, işin içe­ri­sin­de olan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mı­za ve Rize Be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz. Ay­rı­ca bu işi önem­se­ye­rek kısa sü­re­de bu­ra­nın tah­li­ye­si­ni ger­çek­leş­ti­re­rek pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni an­la­yış­la kar­şı­la­yan bu­ra­da­ki es­na­fı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz.

İli­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” dedi. Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN; Bu gün bu­ra­da 1970’li yıl­lar­da ya­pı­lan ve öm­rü­nü ta­mam­la­mış teh­li­ke arz eden, Rize’nin ti­ca­ri an­lam­da kalbi de­di­ği­miz çok önem­li bir böl­ge­nin Kent­sel Dö­nü­şü­mü­nü ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Bu ma­na­da başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mı­za, Rize Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ve bu­ra­da ti­ca­ret yapan es­na­fı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum. Yı­kım­da da gö­rül­dü­ğü gibi ne kadar gü­cü­nü kay­bet­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz ve he­pi­miz buna şahit olduk. Bu da tabi bu ko­nu­nun öne­mi­ni gayet açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Bir ay sonra in­şal­lah bu­ra­da yı­kım­la­rı ta­mam­la­ma­yı zemin ça­lış­ma­sı­na baş­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz.
İnsan ha­ya­tı­nı önem­se­ye­rek baş­lat­mış ol­du­ğu­muz bu Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si ili­mi­ze örnek bir kon­sep­te ola­cak­tır. Biz­le­ri ve tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zi he­ye­can­lan­dı­ran bu proje’nin ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı