Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­ra­rı ile Azer­bay­can’dan yurda çay ithal edi­lecek ürün­le­ri ara­sın­da 300 ton kuru çay ti­ca­re­ti güm­rük sı­fır­la­na­rak ser­best bı­ra­kıl­dı.
Böl­ge­mi­zin tek geçim kay­na­ğı Çay.
AK Parti ik­ti­da­rı Tür­ki­ye’de Kuru ÇAY ih­ti­ya­cı mı var ki güm­rük­süz kuru çay it­ha­li­ne izin verdi.
An­la­mak müm­kün değil.
İkti­da­rın başı Ri­ze­li. Tek adam­lı­ğın ver­di­ği yet­kiy­le im­za­yı basan Cum­hur­baş­ka­nı­mız bana göre Ri­ze­li üre­ti­ci­ye yan­lış yap­mış­tır.
Azer­bay­can kar­de­şi­miz­dir. Alış­ve­riş ti­ca­ret çok yönlü ol­ma­lı ama Çay ola­cak ürün kap­sa­ma alın­ma­ma­lıy­dı.
Ri­ze­li­nin en büyük geçim kay­na­ğı çay için Azer­bay­can’dan sıfır güm­rük­lü kuru çay ge­ti­ri­lecek ol­ma­sı ya­pı­la­cak büyük bir kö­tü­lük­tür.
Çayın ana­va­ta­nı Rize’de AK Parti’nin üç mil­let­ve­ki­li var ve üçü de yıl­lar­dır et­ki­li yer­ler­de.
Güm­rük­süz çay ka­ra­rı­na CHP, İYİ Parti DP ve İstan­bul’dan CHP Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu tepki gös­te­rir­ken AK Parti’nin 3 Mil­let­ve­ki­li ve İl Baş­ka­nı­nın ses­le­ri­nin çık­ma­ma­sı ma­ni­dar değil mi?
Azer­bay­can’dan 300 ton kuru çay ge­ti­recek firma adres tes­li­mi m, ola­cak yoksa ik­ti­da­ra yakın işa­da­mı mı ola­cak.
Çay’a sahip çık­ma­sı ge­re­ken ik­ti­da­rın Rize’deki so­rum­lu­la­rı başta Mil­let­ve­kil­le­ri olmak üzere sa­hi­den niye bu ko­nu­da ko­nuş­ma­dı­lar. Rize ça­yı­na rakip ola­rak ge­ti­ri­lecek çay­lar­dan AK Parti’li dost­lar mem­nun­sa AK Parti’li üre­ti­ci ek­me­ğiy­le oy­nan­dı­ğı için mem­nun de­ğil­dir.
Ri­ze­li CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu bir so­rum­lu­lu­ğu ol­ma­ma­sı­na rağ­men güm­rük­süz ithal edi­lecek kuru çaya tepki gös­te­rir­ken Rize’nin AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri niye ses çı­kar­mı­yor. Bu ses­siz­lik Cum­hur­baş­ka­nı kor­ku­sun­dan mı yoksa Ri­ze­li üre­ti­ci­yi umur­sa­ma­mak­tan mı?
Ağa­be­yi ÇAY­KUR Genel Müdür olan AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Âlim’de çay üre­ti­ci­si ol­ma­sı­na rağ­men güm­rük­süz Çay ge­ti­ril­me­si­ne nasıl tepki gös­ter­mez an­la­mı­yo­rum.
CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz gös­ter­di­ği tep­ki­de ‘çay üre­ti­ci­le­ri iha­ne­te uğ­ra­mış­tır.
ÇAY­KUR’un 100 bin ton kuru çay stoku var­ken, güm­rük­süz çay ithal edil­me­si Türk ça­yı­na vu­ru­la­cak en büyük dar­be­dir. Azer­bay­can’la ti­ca­ret ya­pı­la­cak­sa bizim de­po­lar­da­ki çay­lar­dan sa­ta­lım. Bu işten kim­ler para ka­za­na­cak. Çay it­ha­li­ni kim ve nasıl ya­pa­cak. Bu ka­rar­la çay üre­ti­ci­le­ri­ne hak­sız­lık ve ve­fa­sız­lık ya­pıl­mış­tır ’dedi.
İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Öz­ya­nık, Sıfır güm­rük­lü ithal çayın Türk Ça­yı­nın zarar ve­re­ce­ği­ni ‘Rize’nin ça­yı­mı bitti de Azer­bay­can’dan sıfır güm­rük­lü çay ge­ti­ri­li­yor diye açık­la­ma­da bu­lun­du.
DP Rize İl Baş­ka­nı yıl­la­rın tec­rü­be­li si­ya­set­çi­si Rah­met­li De­mi­rel’in Nihat Mete’den son­ra­ki Rize tem­sil­ci­si Eyüp Demir dos­tu­muz­da güm­rük­süz çaya tep­ki­si­ni yap­tı­ğı açık­la­may­la be­lirt­ti. Baş­kan Eyüp Demir’ bu iş çay üre­ti­ci­le­ri­ni ve böl­ge­yi aç­lı­ğa ve yok­sul­lu­ğa bir adım daha itmek, çan çe­ki­şen ÇAY­KUR’u ise if­la­sa mah­kûm et­mek­tir. Öyle gö­rü­lü­yor ki AK Parti ÇAY­KUR’u göz­den çı­kar­mı­şa ben­zi­yor. ÇAY­KUR borç ba­ta­ğı­na itil­miş iken bu ka­ra­ra imza atan­lar bölge in­sa­nı­nı yok­lu­ğa ve aç­lı­ğa mah­kûm et­tik­le­ri­ni bil­sin­ler’ dedi.