MHP Rize İl baş­kan­lı­ğı­nın dü­zen­le­di­ği yerel ve ma­hal­li ida­re­ler ko­nu­lu se­mi­ner İkiz­de­re RİDOS Ter­mal te­sis­le­rin­de ya­pıl­dı.

MHP Rize İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen se­mi­ner­de MAİRGEM Baş­ka­nı Halil Memiş Sos­yal ve Resmi İliş­ki­ler, ki­şi­sel iliş­ki­ler ko­nu­sun­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.


İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ve İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ev sa­hi­bi ola­rak birer ko­nuş­ma yap­tı­lar.
İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun’ Ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı­mız prog­ra­ma bil­gi­le­ri ile biz­le­ri do­na­tan ka­tı­lım sağ­la­yan tüm mi­sa­fir­le­re şah­sım ve teş­ki­la­tım adına te­şek­kür ede­rim’ dedi.
Top­lan­tı­ya MİAGEM (Ma­hal­li İda­re­ler Araş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi ) Baş­ka­nı Halil Memiş’in se­mi­ne­ri ile devam edil­di.
Tür­ki­ye’de Ma­hal­li İda­re­ler ko­nu­sun­da uzman olan Halil Memiş’in su­nu­mu ilgi ile iz­len­di.
MHP’li De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in ra­hat­sız­lı­ğı do­la­yı­sıy­la ka­tı­la­ma­dı­ğı Ridos’ta 3 gün devam eden prog­ra­ma MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi, İkiz­de­re MHP İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun, İl Ocak Baş­ka­nı Sadık Kan­de­mir, İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Hülya Feyiz, İlçe Baş­kan­la­rı, İlçe Ocak baş­kan­la­rı, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ve Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU