GAZETECİ TAHİR ORHAN’IN 2. KİTABI VİRÜS ÇIKTI

TRT Emek­li­si Ga­ze­te­ci Tahir Orhan’ın yaz­dı­ğı ikin­ci ki­ta­bı Virüs çıktı.

260 sa­hi­fe­lik VİRÜS ki­ta­bı­nı Ko­ro­na vi­rüs­ten ha­ya­tı­nı kay­be­den sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ithaf eden Ga­ze­te­ci Tahir Orhan’ın ki­ta­bı kü­tüp­ha­ne­ler­de ye­ri­ni aldı. Çok Ko­ro­na­lı Aşk Hi­kâ­ye­si is­miy­le çıkan Virüs’ü gü­nü­müz­de­ki sı­kın­tı­lı gün­ler­de Co­vid-19’dan ha­ya­tı­nı ilk kay­be­den Prof. Dr. Cemil Taş­çı­oğ­lu başta olmak üzere kitap ba­sı­la­na kadar ha­ya­tı­nı kay­be­den 55 sağ­lık ça­lı­şa­nı­na ki­ta­bı­nı ithaf eden Tahir Orhan ro­ma­nı Virüs’ün ön­sö­zün­de şun­la­rı yazdı ’bir virüs sardı ki or­ta­lı­ğı, bir­kaç haf­ta­ya kalma­dı bütün dün­ya­yı dize ge­tir­di. Hem de bıl­dı­rın vi­rü­süy­dü bu yüz­den adına Co­vid-19 di­yor­lar­dı. Daha bunun birde Cı­vid-20 si vardı. Çinin Wuhan ken­tin­den ya­yı­lan ve başta Ame­ri­ka, İtalya, is­pan­ya, Fran­sa, Al­man­ya, İran olmak üzere dün­ya­yı kasıp ka­vu­ran ko­ro­na 2020 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da 460 bin­den fazla in­sa­nın ca­nı­nı aldı. Halen her gün bin­ler­ce insan ölü­yor.
Kitap ya­şa­nan­lar açı­sın­dan ger­çek­ler­den mü­te­şek­kil­dir. Eseri bir ko­ro­na gün­lü­ğü­ne ben­ze­te­bi­li­riz. Ta­ri­he ışık tut­mak açı­sın­dan buna da ih­ti­yaç vardı diye dü­şü­nü­yo­ruz. Bu sa­tır­lar ya­zı­lır­ken dünya üze­rin­de 52 mil­yon insan vi­rüs­le ta­nış­mış, bun­la­rın 1 mil­yon 300 bini ise ne yazık ki ha­yat­tan kop­muş­tu. Ki­ta­ba esas konu olan bir hem­şi­re­dir. Ca­vi­dan sı­ra­dan bir hem­şi­re değil aynı za­man­da çok do­na­nım­lı bir sağ­lık ça­lı­şa­nı­dır. Sekiz aya yakın sü­re­dir devam eden sal­gın­da on­lar­ca hekim, hem­şi­re ve sağ­lık ça­lı­şa­nı ko­ro­na vi­rü­sü yü­zün­den ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Ga­ze­te­ci Tahir Orhan kim­dir
Rize Kal­kan­de­re­li hem­şe­ri­miz Tahir Orhan An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Dil ve Ta­rih-Coğ­raf­ya Fa­kül­te­si Türk Dili bö­lü­mün­den mezun oldu. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­sin­de Pe­da­go­ji Dip­lo­ma­sı sa­hi­bi.
32 yıl TRT Haber mer­ke­zin­de ça­lış­tı. Trab­zon Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Tür­ki­ye Spor Ya­zar­la­rı Der­ne­ği Trab­zon Şu­be­sin­de çe­şit­li dö­nem­ler­de yö­ne­ti­ci­lik yaptı.2014 yılın­da Trab­zon Basın Ta­ri­hi bel­ge­se­li­ni ha­zır­la­dı.
KTÜ İle­ti­şim Fa­kül­te­sin­de ders verdi.
TRT deki anı­la­rı­nın yer al­dı­ğı bir ki­ta­bı ya­yın­lan­dı. Sü­rek­li Basın Kartı sa­hi­bi­dir.
Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği, Ka­ra­de­niz Ya­zar­lar Bir­li­ği, TSYD ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üye­si­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU