CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” İÇİN ÖZEL KLİP

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

“Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü kutlu olsun.”

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü’nü, özel ola­rak ha­zır­la­dı­ğı “Kadın Demek” şar­kı­sı ve klibi ile kut­la­dı.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun, Ka­dın­lar Günü için özel ola­rak ha­zır­la­nan şarkı ve klibi, sos­yal medya he­sa­bın­dan “Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü kutlu olsun.” me­sa­jıy­la pay­laş­tı.
“Kadın Demek” şar­kı­sı ve kli­bin­de, dün­den bu­gü­ne ka­dın­la­rın aile ve top­lum ya­şa­mın­da­ki yeri ile ha­ya­tın her ala­nı­na kat­tı­ğı de­ğe­re vurgu ya­pıl­dı.
Kur­tu­luş Sa­va­şın­dan 15 Tem­muz’a, Di­yar­ba­kır An­ne­le­rin­den Ko­ro­no­vi­rüs­le Mü­ca­de­le­ye Ka­dın­la­rın Hi­ka­ye­si An­la­tıl­dı.
Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda cep­he­ye mermi ta­şı­yan ka­dın­la­rın gö­rün­tü­le­riy­le baş­la­yan klip­te, ya­kın­la­rı­nı şehit veren, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­min­de tank­la­ra mey­dan oku­yan, Di­yar­ba­kır’da evlat nö­be­ti bek­le­yen ve ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­de görev alan ka­dın­la­rın gö­rün­tü­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Klip­te ay­rı­ca eği­tim­den sa­na­ta, bi­lim­den sağ­lı­ğa, spor­dan ta­rı­ma, hu­kuk­tan sa­vun­ma ve em­ni­ye­te kadar bir­çok alan­da top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­rin­den ba­şa­rı­lı kadın port­re­le­ri yer aldı.

“Ha­ya­ta anlam veren renk­le­riz”
Söz­le­ri Dr. Hü­se­yin Bal­kan­cı, mü­zi­ği Yücel Arzen ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “Kadın Demek” şar­kı­sı­nın söz­le­ri şöyle:
“Ol­maz­sa olmaz biz ka­dın­la­rız / Yü­kü­müz dün­ya­nın en ağır yükü / Ta­ri­hi yaz­dık el­le­ri­miz­le / Top­ra­ğı vatan kılan fer­man biz­le­riz.
Ya­rı­mız aşk bizim, ya­rı­mız anne / Ömer’ler Fethi’ler ver­dik Cen­net’e / Can­lar Özlem’le koştu gö­re­ve / Dert­le­ri ona­ran der­man biz­le­riz.
Hayat… Hayat… Hayat nedir? / Kadın demek! / Emek, çile, umut nedir? / Kadın demek! / Güneş, bahar, şef­kat nedir? / Elif gibi dim­dik başı; eğil­mez / Onur demek! / Elif gibi dim­dik başı; yı­kıl­maz / Gurur demek!
Ha­ya­ta anlam veren renk­le­riz / Se­vin­ci par­la­tır yası giz­le­riz / Önce vatan deriz, sonra can deriz / Bay­rak­la­rı ru­hu­na saran biz­le­riz.
Sanat olur muydu biz ol­ma­say­dık / İlhamı coş­tu­ran giz ol­ma­say­dık / Za­ma­nı dur­du­ran göz ol­ma­say­dık / Düş­le­ri sev­da­ya yoran biz­le­riz.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI