Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun İle 1,5 Yıllık Anlaşma İmzaladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ile 1,5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki imza tö­re­ni­ne kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ve ye­şil-ma­vi­li eki­bin yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı.

Kar­tal, tö­ren­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligde iş­le­rin is­te­dik­le­ri gibi git­me­di­ği­ni ve ka­mu­oyun­da çok hoca de­ğiş­tir­dik­le­ri­ne dair algı oluş­tu­ğu­nu söy­le­di.
Bazı ho­ca­la­rı de­ne­dik­le­ri­ni ifade eden Kar­tal, “İnşal­lah bun­dan sonra ba­şa­rı­yı ya­ka­la­rız. Şehir ve ta­raf­tar­la­rı­mız ile bü­tün­le­şe­rek, daha iyi yer­le­re gi­de­ce­ğiz. Ver­di­ği­miz ka­ra­rın doğru ol­du­ğu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi