AMELLER NİYETLERE GÖREDİR

Her şeyin özü ve başı ni­yet­tir. Ya­pı­lan amel­ler ni­yet­le­re göre değer ka­za­nır.
Hz. Pey­gam­ber, “Amel­ler ni­yet­le­re gö­re­dir. Her­kes sa­de­ce ni­ye­ti­nin kar­şı­lı­ğı­nı alır.
Kim Allah’a ve Resul’üne hic­ret eder­se o, (ger­çek­ten) Allah’a ve Resul’üne hic­ret etmiş olur.
Kim de eri­şe­ce­ği bir dün­ya­lık veya ev­le­ne­ce­ği bir ka­dın­dan do­la­yı hic­ret eder­se hic­re­ti, hic­re­ti­ne sebep olan şe­ye­dir bu­yu­ra­rak; Ya­pı­lan iba­det­le­rin, iş ve hiz­met­le­rin ancak ni­yet­le­re göre kar­şı­lı­ğı­nın alı­na­bi­le­ce­ği­ni haber ver­miş­ler­dir.
Bu ba­kım­dan iba­det­ler­de de niyet şart­tır. Zira ya­pı­lan bir iba­det veya her­han­gi bir hayır hiz­me­ti, gö­rü­nüş ba­kı­mın­dan güzel ola­bi­lir; Ancak o iba­det ve hiz­me­tin, Allah ka­tın­da mak­bul ol­ma­sı için sa­mi­mi bir ni­ye­te da­yan­ma­sı şart­tır.
O halde amel­le­ri Allah ka­tın­da de­ğer­li kılan niyet ve ih­las­tır. Bes­me­le ve Niyet unu­tul­du­ğun­da Gusül
Veya Ab­dest Sahih Olur mu? Diye akla bir soru ge­lir­se; Ab­des­te ve gusle baş­lar­ken niyet etmek ve bes­me­le çek­mek sün­net­tir. Bu ba­kım­dan niyet et­me­den ve bes­me­le çek­me­den alı­nan ve gusül ge­çer­li­dir. Ab­dest ve gu­sül­den önce bes­me­le ve ni­ye­ti unu­tul­ma­sı sün­net se­va­bın­dan mah­rum olun­ma­sı­na neden olur. Şafii mez­he­bi­ne göre ise ab­dest ve gu­sül­de niyet farz, gusle baş­lar­ken bes­me­le çek­mek ise sün­net­tir.