Bu yazı usta Ga­ze­te­ci Orhan Uğu­roğ­lu’nun Ye­ni­çağ Ga­ze­te­sin­de yazdı. Dik­kat çek­ti­ği ka­dar­da çok önem­li ol­du­ğu için sü­tu­nu­ma aldım.
Konu gün­dem­de çok ko­nu­şu­lan HDP nin ka­pa­tıl­ma­sı. Yazı bu ba­kım­dan çok önem­li.
”Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin (AYM) ka­pat­ma ka­ra­rı al­ma­sı için ge­rek­li oy oranı üçte iki ço­ğun­luk ge­rek­ti­rir. Bir par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı için 15 üye­nin en az 10’unun oy ver­me­si ge­rek­li­dir.
Şimdi AYM’nin üye ya­pı­sı­nı açık­la­ya­yım.7 üye Ab­dul­lah Gül dö­ne­min­de se­çil­di, 8 üye Recep Tay­yip Er­do­ğan dö­ne­min­de se­çil­di.
Af ya­sa­sı­nın ka­ra­rın­da gör­dük ki AYM üye­le­ri se­çil­dik­le­ri dö­ne­me göre de oy kul­la­nı­yor­lar.
Er­do­ğan’ın bir­çok kez kız­dı­ğı AYM ka­rar­la­rı da var bi­li­yor­su­nuz.
HDP ka­pa­nır mı?
Şimdi ge­le­lim HDP ko­nu­sun­da ya­şa­nan si­ya­si tar­tış­ma­la­ra. Bu ko­nu­da 2 önem­li püf nok­ta­sı var:
1. Ka­pan­ma. Bir par­ti­nin Genel Kurul top­la­yıp “ka­pan­ma ka­ra­rı” al­ma­sı.
2. Ka­pat­ma. Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne “Ka­pat­ma Da­va­sı” aç­ma­sı.
Di­ye­lim ki Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı;
– Vatan Par­ti­si’nin 3 baş­vu­ru­su üze­ri­ne,
– MHP ve AK Parti’nin ya­pa­cak­la­rı baş­vu­ru üze­ri­ne,
– Ya da resen ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me ile HDP’nin “ka­pa­tıl­ma­sı” için dava açıl­ma­sı için baş­vu­ru yaptı.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin dava aç­tı­ğı­nı farz ede­lim.
HDP du­ruş­ma­lar ön­ce­si Genel Ku­ru­lu top­la­yıp “Ka­pan­ma Ka­ra­rı” alır­sa bi­lin­sin ki;
– AYM’de du­ruş­ma­lar baş­la­ma­dan dava dü­şü­yor.
Dava dü­şün­ce;
– Mil­let­ve­kil­le­ri “Si­ya­set Ya­sa­ğı” al­mak­tan kur­tu­lu­yor,
– HDP adı ile yeni bir parti ku­ru­la­bi­li­yor,
– Aynı tüzük ve prog­ram kul­la­nı­la­bi­li­yor,
– Mal­la­rı ve pa­ra­sı Ha­zi­ne­ye gelir kay­de­dil­mi­yor.
– Aynı Ku­ru­cu­lar Ku­ru­lu ola­bi­li­yor,
– Aynı Genel Baş­kan,
– Aynı Genel Mer­kez
– Tüm Mil­let­ve­kil­le­ri yeni HDP’ye gi­re­bi­li­yor.
Ve HDP yeni bir parti ol­du­ğu için yeni doğan çocuk gibi geç­miş­ten so­rum­lu tu­tu­lup ka­pa­tıl­ma da­va­sı açı­la­mı­yor.
AK Parti’nin eseri
Çünkü 1982 Ana­ya­sa­sı­nın 84. Mad­de­si­nin son fık­ra­sı şöy­ley­di:
– “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ka­ra­rın­da par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı­na eylem ve söz­le­ri ile se­be­bi­yet ver­di­ği be­lir­ti­len mil­let­ve­ki­li­nin üye­li­ği ile te­mel­li ola­rak ka­pa­tı­lan si­ya­si par­ti­nin, ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin da­va­nın açıl­dı­ğı ta­rih­te, parti üyesi olan diğer mil­let­ve­kil­le­ri­nin üye­li­ği, ka­pat­ma ka­ra­rı­nın Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı’na teb­liğ edil­di­ği ta­rih­te sona erer.”
-AK Parti ik­ti­da­rı 2010 Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ile “parti ka­pat­ma” şart­la­rı­nı zor­laş­tır­mak ama­cıy­la bu hükmü kal­dır­dı.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si 2820 sa­yı­lı Si­ya­si Par­ti­ler Ka­nu­nu’nun 108. mad­de­si­ni iptal etti. Yu­ka­rı­da tek tek say­dı­ğım çok önem­li mad­de­le­ri ya­zar­ken; AYM’nin 5 üye­si­nin şu karşı oy gö­rüş­le­rin­den ya­rar­lan­dım:
– Bir si­ya­si par­ti­nin Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nce ye­ni­den ka­pa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­le­me­ye­ce­ğin­den bu mad­de­nin dü­zen­len­me­si­ne gerek gö­rül­müş ve Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin da­va­yı yü­rü­te­rek ka­pat­ma se­be­bi sabit ol­du­ğu tak­dir­de ka­pa­tıl­ma so­nuç­la­rı­nın hükme bağ­lan­ma­sı­na ola­nak sağ­lan­mış­tır.
– Ana­ya­sa’nın 69. mad­de­si­nin se­ki­zin­ci ve do­ku­zun­cu fık­ra­la­rın­da be­lir­ti­len bir başka ad al­tın­da ku­ru­la­ma­ma ve beş yıl sü­rey­le bazı si­ya­si hak­la­rı kul­la­na­ma­ma, 2820 sa­yı­lı Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı’nın 107. mad­de­si uya­rın­ca da mal­la­rın ha­zi­ne­ye devri gibi olum­suz so­nuç­la­rın­dan ken­di­si­ni ko­ru­ya­bi­lecek di­ğe­ri ise aynı ola­na­ğa sahip ola­ma­ya­cak­tır.
Bu du­ru­mun, si­ya­si par­ti­ler ara­sın­da eşit, adil ve hak­ka­ni­ye­te uygun bir den­ge­nin ku­rul­ma­sı­nı en­gel­le­ye­ce­ği açık­tır.”
İşte tüm bu hu­ku­ki dü­zen­le­me­le­ri AK Parti “ka­pa­tı­lı­rım” kor­ku­su ile yaptı.
AK Parti ve MHP bugün neden HDP’nin ka­pa­tıl­ma­sı için Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na baş­vu­ru yap­mı­yor?
Ya­nı­tı şudur:
– Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­pat­ma ka­ra­rı ver­mez­se “HDP’yi ak­la­rız” kor­ku­su var­dır…
– HDP ka­pa­tıl­sa dahi tüm kad­ro­la­rı­nın si­ya­se­te devam etme im­kâ­nı var­dır…
Sonuç ola­rak demem o ki; AK Parti, kendi kaz­dı­ğı ku­yu­ya düştü…
Haydi, AK Parti, haydi MHP sözde değil özde olun;
– “HDP ka­pa­tıl­sın” diye baş­vu­run…