Hi­kâ­ye ve Roman Ya­za­rı, Ede­bi­yat­çı Faruk YIL­MA­ZER;

Dik­si­yon ve Ede­bi­yat Der­gi­si ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan; “Üç Mu­har­rir” isim­li 15 Tem­muz Darbe kal­kış­ma­sı­nı konu alan ro­ma­nı ile il­gi­li ko­nu­şan Yazar Faruk YIL­MA­ZER; “Ön­ce­lik­le bu ese­rin vücut bu­la­bil­me­si için tüm yükü omuz­la­rı­na alan, Dik­si­yon ve Ede­bi­yat Der­gi­si Ya­yın­la­rı­na ve sn. Mus­ta­fa Aydın ho­ca­mı­za, İsmini ana­ma­dı­ğı­mız daha pek çok güzel in­sa­na, des­tek­le­ri ve dahi dost­luk­la­rı için çok te­şek­kür edi­yo­rum. Allah her bi­rin­den razı olsun. ”dedi.

Roman ve Hi­kâ­ye Ya­za­rı Faruk YIL­MA­ZER, Üç Mu­har­rir; il­ha­mı­nı, mil­let ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız o en uzun ge­ce­den, 15 Tem­muz darbe kal­kış­ma­sın­dan alan kur­gu­sal bir roman. 15 Tem­muz’un ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da, hal­kın biz­zat göz­lem­le­di­ği, med­ya­ya yan­sı­yan pek çok olaya de­ğin­mek ve adını ta­ri­hi­mi­ze altın harf­ler­le yaz­dı­ran kah­ra­man­la­rı­mı­zı an­mak­la bir­lik­te; eser­de isim­le­ri geçen kişi, kurum ve me­kân­la­rın kurgu ol­du­ğu… Bu­lu­na­bi­lecek ben­zer­lik­le­rin ve ku­ru­la­bi­lecek bağ­la­rın te­sa­düf­ten iba­ret ol­du­ğu… Kim­se­yi ka­ra­la­ma­dı­ğı. So­nuç­lan­mış yahut so­nuç­lan­ma­mış hiç­bir da­va­ya mü­da­hil ol­ma­dı­ğı, yo­rum­la­ma­dı­ğı, yön­len­dir­me­di­ği. Ni­ha­ye­tin­de; ese­rin, bir tarih ki­ta­bi değil, kur­gu­sal bir roman ol­du­ğu unu­tul­ma­dan okun­ma­lı­dır. Sürç-i lisan etmiş isek af ola… Tak­vim­le­rin 15 Tem­muz 2016°yı gös­ter­di­ği o en uzun ge­ce­de, va­ta­nın se­la­me­ti adına can­la­rı­nı ver­mek­ten çe­kin­me­yen şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, ga­zi­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yo­rum.
Hi­kâ­ye ve Roman Ya­za­rı Faruk YIL­MA­ZER; Bu ese­ri­mi; “Dı­şa­rı çı­ka­ca­ğım. Ba­şı­ma bir iş ge­lir­se hak­kı­nı helal eder misin?” de­di­ğim­de, “Yan­lış sor­dun. Asıl dı­şa­rı çık­maz­sam, hak­kı­nı helal eder misin, diye sor­man ge­re­kir­di?” cüm­le­siy­le ce­vap­la­yan eşime ve O ge­ce­nin tüm gizli kah­ra­man­la­rı­na ithaf edi­yo­rum. ”şek­lin­de de­ğer­len­dir­di.

Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı