Monthly Archives: Mart 2021

RİZE’DE HAYATİ ÖNEM ARZ EDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Rize’de yıl­lar­dır dil­ler­de olan ancak şart­la­rın el­ver­me­me­si do­la­yı­sıy­la dö­nü­şü­mü bir türlü ger­çek­le­şe­me­yen Rize Mer­kez, Be­le­di­ye Blok­la­rı ve Dok­tor­lar Si­te­si ola­rak bi­li­nen ala­nın Kent­sel Dö­nü­şü­mü­ne dü­zen­le­nen tö­ren­le start ve­ril­di.

Ya­pı­mı­na 1970’li yıl­lar­da baş­la­nan, içe­ri­sin­de özel­lik­le gıda sek­tö­rün­de şeh­rin önem­li iş­let­me­le­ri­nin bu­lun­du­ğu, insan sir­kü­las­yo­nu­nun ol­duk­ça fazla ol­du­ğu ve yapı iti­ba­riy­le yor­gun olan Be­le­di­ye Blok­la­rı­nın Kent­sel Dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı.

default

Yıl­lar önce alı­nan beton nu­mu­ne­le­riy­le bi­na­la­rın sağ­lık­sız ol­du­ğu an­la­şıl­mış olup, yıl­lar sonra dük­kân­la­rın tah­li­ye­le­ri sı­ra­sın­da öm­rü­nü ta­mam­la­mış kolon di­rek­le­ri­nin ve paslı de­mir­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı bir kez daha Kent­sel Dö­nü­şü­mün şart ol­du­ğu­nu or­ta­ya koydu.


Ta­ri­he ta­nık­lık edil­di;
Rize Be­le­di­ye­si ve TOKİ iş­bir­li­ğiy­le baş­la­tı­lan Be­le­di­ye Blok­la­rı ve Dok­tor­lar Si­te­si’ni kap­sa­yan 23 hek­tar­lık alan­da­ki kent­sel dö­nü­şüm için dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tı­lan­lar ta­ri­he ta­nık­lık etti. Tö­re­ne Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ak Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rize Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, Ak Parti Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak ve STK Tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Tören ön­ce­si bir ko­nuş­ma yapan, Ak Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rize Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti YA­ZI­CI; “Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de ol­du­ğu gibi Rize’de de de­ği­şim ve ge­li­şim hem­şe­ri­miz Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan ön­cü­lü­ğün­de devam edi­yor. Geç­miş­te bu bölge de­niz­ken o dö­ne­min yö­ne­ti­ci­le­ri bu­ra­la­rı dol­du­ra­rak yer­le­şim ala­nı­na dö­nüş­tür­dü. O yıl­lar­dan bu yana za­man­la bu bi­na­lar ma­ale­sef öm­rü­nü ta­mam­la­mış­tır. Yıl­lar­ca ko­nu­şul­muş fakat bir türlü ic­ra­ata ge­çi­re­me­di­ği­miz Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si­ni bugün bu­ra­da vur­du­ğu­muz ilk kazma ile baş­lat­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Bu ve­si­le ile Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’a şük­ran­la­rı­mı­zı su­nar­ken, işin içe­ri­sin­de olan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mı­za ve Rize Be­le­di­ye­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz. Ay­rı­ca bu işi önem­se­ye­rek kısa sü­re­de bu­ra­nın tah­li­ye­si­ni ger­çek­leş­ti­re­rek pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni an­la­yış­la kar­şı­la­yan bu­ra­da­ki es­na­fı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz.

İli­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” dedi. Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN; Bu gün bu­ra­da 1970’li yıl­lar­da ya­pı­lan ve öm­rü­nü ta­mam­la­mış teh­li­ke arz eden, Rize’nin ti­ca­ri an­lam­da kalbi de­di­ği­miz çok önem­li bir böl­ge­nin Kent­sel Dö­nü­şü­mü­nü ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Bu ma­na­da başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mı­za, Rize Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ve bu­ra­da ti­ca­ret yapan es­na­fı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum. Yı­kım­da da gö­rül­dü­ğü gibi ne kadar gü­cü­nü kay­bet­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz ve he­pi­miz buna şahit olduk. Bu da tabi bu ko­nu­nun öne­mi­ni gayet açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Bir ay sonra in­şal­lah bu­ra­da yı­kım­la­rı ta­mam­la­ma­yı zemin ça­lış­ma­sı­na baş­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz.
İnsan ha­ya­tı­nı önem­se­ye­rek baş­lat­mış ol­du­ğu­muz bu Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si ili­mi­ze örnek bir kon­sep­te ola­cak­tır. Biz­le­ri ve tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zi he­ye­can­lan­dı­ran bu proje’nin ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” İÇİN ÖZEL KLİP

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

“Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü kutlu olsun.”

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü’nü, özel ola­rak ha­zır­la­dı­ğı “Kadın Demek” şar­kı­sı ve klibi ile kut­la­dı.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun, Ka­dın­lar Günü için özel ola­rak ha­zır­la­nan şarkı ve klibi, sos­yal medya he­sa­bın­dan “Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü kutlu olsun.” me­sa­jıy­la pay­laş­tı.
“Kadın Demek” şar­kı­sı ve kli­bin­de, dün­den bu­gü­ne ka­dın­la­rın aile ve top­lum ya­şa­mın­da­ki yeri ile ha­ya­tın her ala­nı­na kat­tı­ğı de­ğe­re vurgu ya­pıl­dı.
Kur­tu­luş Sa­va­şın­dan 15 Tem­muz’a, Di­yar­ba­kır An­ne­le­rin­den Ko­ro­no­vi­rüs­le Mü­ca­de­le­ye Ka­dın­la­rın Hi­ka­ye­si An­la­tıl­dı.
Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda cep­he­ye mermi ta­şı­yan ka­dın­la­rın gö­rün­tü­le­riy­le baş­la­yan klip­te, ya­kın­la­rı­nı şehit veren, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­min­de tank­la­ra mey­dan oku­yan, Di­yar­ba­kır’da evlat nö­be­ti bek­le­yen ve ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­de görev alan ka­dın­la­rın gö­rün­tü­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Klip­te ay­rı­ca eği­tim­den sa­na­ta, bi­lim­den sağ­lı­ğa, spor­dan ta­rı­ma, hu­kuk­tan sa­vun­ma ve em­ni­ye­te kadar bir­çok alan­da top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­rin­den ba­şa­rı­lı kadın port­re­le­ri yer aldı.

“Ha­ya­ta anlam veren renk­le­riz”
Söz­le­ri Dr. Hü­se­yin Bal­kan­cı, mü­zi­ği Yücel Arzen ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “Kadın Demek” şar­kı­sı­nın söz­le­ri şöyle:
“Ol­maz­sa olmaz biz ka­dın­la­rız / Yü­kü­müz dün­ya­nın en ağır yükü / Ta­ri­hi yaz­dık el­le­ri­miz­le / Top­ra­ğı vatan kılan fer­man biz­le­riz.
Ya­rı­mız aşk bizim, ya­rı­mız anne / Ömer’ler Fethi’ler ver­dik Cen­net’e / Can­lar Özlem’le koştu gö­re­ve / Dert­le­ri ona­ran der­man biz­le­riz.
Hayat… Hayat… Hayat nedir? / Kadın demek! / Emek, çile, umut nedir? / Kadın demek! / Güneş, bahar, şef­kat nedir? / Elif gibi dim­dik başı; eğil­mez / Onur demek! / Elif gibi dim­dik başı; yı­kıl­maz / Gurur demek!
Ha­ya­ta anlam veren renk­le­riz / Se­vin­ci par­la­tır yası giz­le­riz / Önce vatan deriz, sonra can deriz / Bay­rak­la­rı ru­hu­na saran biz­le­riz.
Sanat olur muydu biz ol­ma­say­dık / İlhamı coş­tu­ran giz ol­ma­say­dık / Za­ma­nı dur­du­ran göz ol­ma­say­dık / Düş­le­ri sev­da­ya yoran biz­le­riz.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

15 TEMMUZ HAİN DARBE KALKIŞMASINI ROMANLAŞTIRDI

Hi­kâ­ye ve Roman Ya­za­rı, Ede­bi­yat­çı Faruk YIL­MA­ZER;

Dik­si­yon ve Ede­bi­yat Der­gi­si ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan; “Üç Mu­har­rir” isim­li 15 Tem­muz Darbe kal­kış­ma­sı­nı konu alan ro­ma­nı ile il­gi­li ko­nu­şan Yazar Faruk YIL­MA­ZER; “Ön­ce­lik­le bu ese­rin vücut bu­la­bil­me­si için tüm yükü omuz­la­rı­na alan, Dik­si­yon ve Ede­bi­yat Der­gi­si Ya­yın­la­rı­na ve sn. Mus­ta­fa Aydın ho­ca­mı­za, İsmini ana­ma­dı­ğı­mız daha pek çok güzel in­sa­na, des­tek­le­ri ve dahi dost­luk­la­rı için çok te­şek­kür edi­yo­rum. Allah her bi­rin­den razı olsun. ”dedi.

Roman ve Hi­kâ­ye Ya­za­rı Faruk YIL­MA­ZER, Üç Mu­har­rir; il­ha­mı­nı, mil­let ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız o en uzun ge­ce­den, 15 Tem­muz darbe kal­kış­ma­sın­dan alan kur­gu­sal bir roman. 15 Tem­muz’un ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da, hal­kın biz­zat göz­lem­le­di­ği, med­ya­ya yan­sı­yan pek çok olaya de­ğin­mek ve adını ta­ri­hi­mi­ze altın harf­ler­le yaz­dı­ran kah­ra­man­la­rı­mı­zı an­mak­la bir­lik­te; eser­de isim­le­ri geçen kişi, kurum ve me­kân­la­rın kurgu ol­du­ğu… Bu­lu­na­bi­lecek ben­zer­lik­le­rin ve ku­ru­la­bi­lecek bağ­la­rın te­sa­düf­ten iba­ret ol­du­ğu… Kim­se­yi ka­ra­la­ma­dı­ğı. So­nuç­lan­mış yahut so­nuç­lan­ma­mış hiç­bir da­va­ya mü­da­hil ol­ma­dı­ğı, yo­rum­la­ma­dı­ğı, yön­len­dir­me­di­ği. Ni­ha­ye­tin­de; ese­rin, bir tarih ki­ta­bi değil, kur­gu­sal bir roman ol­du­ğu unu­tul­ma­dan okun­ma­lı­dır. Sürç-i lisan etmiş isek af ola… Tak­vim­le­rin 15 Tem­muz 2016°yı gös­ter­di­ği o en uzun ge­ce­de, va­ta­nın se­la­me­ti adına can­la­rı­nı ver­mek­ten çe­kin­me­yen şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, ga­zi­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yo­rum.
Hi­kâ­ye ve Roman Ya­za­rı Faruk YIL­MA­ZER; Bu ese­ri­mi; “Dı­şa­rı çı­ka­ca­ğım. Ba­şı­ma bir iş ge­lir­se hak­kı­nı helal eder misin?” de­di­ğim­de, “Yan­lış sor­dun. Asıl dı­şa­rı çık­maz­sam, hak­kı­nı helal eder misin, diye sor­man ge­re­kir­di?” cüm­le­siy­le ce­vap­la­yan eşime ve O ge­ce­nin tüm gizli kah­ra­man­la­rı­na ithaf edi­yo­rum. ”şek­lin­de de­ğer­len­dir­di.

Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

AMELLER NİYETLERE GÖREDİR

Her şeyin özü ve başı ni­yet­tir. Ya­pı­lan amel­ler ni­yet­le­re göre değer ka­za­nır.
Hz. Pey­gam­ber, “Amel­ler ni­yet­le­re gö­re­dir. Her­kes sa­de­ce ni­ye­ti­nin kar­şı­lı­ğı­nı alır.
Kim Allah’a ve Resul’üne hic­ret eder­se o, (ger­çek­ten) Allah’a ve Resul’üne hic­ret etmiş olur.
Kim de eri­şe­ce­ği bir dün­ya­lık veya ev­le­ne­ce­ği bir ka­dın­dan do­la­yı hic­ret eder­se hic­re­ti, hic­re­ti­ne sebep olan şe­ye­dir bu­yu­ra­rak; Ya­pı­lan iba­det­le­rin, iş ve hiz­met­le­rin ancak ni­yet­le­re göre kar­şı­lı­ğı­nın alı­na­bi­le­ce­ği­ni haber ver­miş­ler­dir.
Bu ba­kım­dan iba­det­ler­de de niyet şart­tır. Zira ya­pı­lan bir iba­det veya her­han­gi bir hayır hiz­me­ti, gö­rü­nüş ba­kı­mın­dan güzel ola­bi­lir; Ancak o iba­det ve hiz­me­tin, Allah ka­tın­da mak­bul ol­ma­sı için sa­mi­mi bir ni­ye­te da­yan­ma­sı şart­tır.
O halde amel­le­ri Allah ka­tın­da de­ğer­li kılan niyet ve ih­las­tır. Bes­me­le ve Niyet unu­tul­du­ğun­da Gusül
Veya Ab­dest Sahih Olur mu? Diye akla bir soru ge­lir­se; Ab­des­te ve gusle baş­lar­ken niyet etmek ve bes­me­le çek­mek sün­net­tir. Bu ba­kım­dan niyet et­me­den ve bes­me­le çek­me­den alı­nan ve gusül ge­çer­li­dir. Ab­dest ve gu­sül­den önce bes­me­le ve ni­ye­ti unu­tul­ma­sı sün­net se­va­bın­dan mah­rum olun­ma­sı­na neden olur. Şafii mez­he­bi­ne göre ise ab­dest ve gu­sül­de niyet farz, gusle baş­lar­ken bes­me­le çek­mek ise sün­net­tir.

GAZETECİ TAHİR ORHAN’IN 2. KİTABI VİRÜS ÇIKTI

TRT Emek­li­si Ga­ze­te­ci Tahir Orhan’ın yaz­dı­ğı ikin­ci ki­ta­bı Virüs çıktı.

260 sa­hi­fe­lik VİRÜS ki­ta­bı­nı Ko­ro­na vi­rüs­ten ha­ya­tı­nı kay­be­den sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ithaf eden Ga­ze­te­ci Tahir Orhan’ın ki­ta­bı kü­tüp­ha­ne­ler­de ye­ri­ni aldı. Çok Ko­ro­na­lı Aşk Hi­kâ­ye­si is­miy­le çıkan Virüs’ü gü­nü­müz­de­ki sı­kın­tı­lı gün­ler­de Co­vid-19’dan ha­ya­tı­nı ilk kay­be­den Prof. Dr. Cemil Taş­çı­oğ­lu başta olmak üzere kitap ba­sı­la­na kadar ha­ya­tı­nı kay­be­den 55 sağ­lık ça­lı­şa­nı­na ki­ta­bı­nı ithaf eden Tahir Orhan ro­ma­nı Virüs’ün ön­sö­zün­de şun­la­rı yazdı ’bir virüs sardı ki or­ta­lı­ğı, bir­kaç haf­ta­ya kalma­dı bütün dün­ya­yı dize ge­tir­di. Hem de bıl­dı­rın vi­rü­süy­dü bu yüz­den adına Co­vid-19 di­yor­lar­dı. Daha bunun birde Cı­vid-20 si vardı. Çinin Wuhan ken­tin­den ya­yı­lan ve başta Ame­ri­ka, İtalya, is­pan­ya, Fran­sa, Al­man­ya, İran olmak üzere dün­ya­yı kasıp ka­vu­ran ko­ro­na 2020 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da 460 bin­den fazla in­sa­nın ca­nı­nı aldı. Halen her gün bin­ler­ce insan ölü­yor.
Kitap ya­şa­nan­lar açı­sın­dan ger­çek­ler­den mü­te­şek­kil­dir. Eseri bir ko­ro­na gün­lü­ğü­ne ben­ze­te­bi­li­riz. Ta­ri­he ışık tut­mak açı­sın­dan buna da ih­ti­yaç vardı diye dü­şü­nü­yo­ruz. Bu sa­tır­lar ya­zı­lır­ken dünya üze­rin­de 52 mil­yon insan vi­rüs­le ta­nış­mış, bun­la­rın 1 mil­yon 300 bini ise ne yazık ki ha­yat­tan kop­muş­tu. Ki­ta­ba esas konu olan bir hem­şi­re­dir. Ca­vi­dan sı­ra­dan bir hem­şi­re değil aynı za­man­da çok do­na­nım­lı bir sağ­lık ça­lı­şa­nı­dır. Sekiz aya yakın sü­re­dir devam eden sal­gın­da on­lar­ca hekim, hem­şi­re ve sağ­lık ça­lı­şa­nı ko­ro­na vi­rü­sü yü­zün­den ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Ga­ze­te­ci Tahir Orhan kim­dir
Rize Kal­kan­de­re­li hem­şe­ri­miz Tahir Orhan An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Dil ve Ta­rih-Coğ­raf­ya Fa­kül­te­si Türk Dili bö­lü­mün­den mezun oldu. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­sin­de Pe­da­go­ji Dip­lo­ma­sı sa­hi­bi.
32 yıl TRT Haber mer­ke­zin­de ça­lış­tı. Trab­zon Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Tür­ki­ye Spor Ya­zar­la­rı Der­ne­ği Trab­zon Şu­be­sin­de çe­şit­li dö­nem­ler­de yö­ne­ti­ci­lik yaptı.2014 yılın­da Trab­zon Basın Ta­ri­hi bel­ge­se­li­ni ha­zır­la­dı.
KTÜ İle­ti­şim Fa­kül­te­sin­de ders verdi.
TRT deki anı­la­rı­nın yer al­dı­ğı bir ki­ta­bı ya­yın­lan­dı. Sü­rek­li Basın Kartı sa­hi­bi­dir.
Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği, Ka­ra­de­niz Ya­zar­lar Bir­li­ği, TSYD ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üye­si­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

SINAV TALEBİ İLE İLGİLİ İLK BAŞVURULAR YAPILDI

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, 2005 yı­lın­da Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Sı­na­vı baş­vu­ru­la­rı­na iliş­kin bir yö­net­me­lik ya­yın­lan­mış­tı.
Yö­net­me­li­ğe göre; Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na bağlı resmi ve özel öğ­re­tim ku­rum­la­rı ile diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da eği­tim-öğ­re­tim hiz­met­le­ri sı­nı­fı­na dahil öğ­ret­men un­van­lı kad­ro­lar­da bu­lu­nan öğ­ret­men­ler­den ge­rek­li ko­şul­la­rı ta­şı­yan­lar için Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Sı­na­vı 27 Kasım 2005’te ya­pı­la­cak­tı. Aday­lık dö­ne­mi hariç öğ­ret­men­lik­te en az 13 hiz­met yı­lı­nı dol­du­ran­lar ba­şöğ­ret­men­lik, öğ­ret­men­lik­te 7 yı­lı­nı dol­du­ran­lar ise uzman öğ­ret­men­lik sı­na­vı­na girme hak­kı­na sa­hip­ti.
Ay­rı­ca yö­net­me­li­ğin “Sınav ve Pro­to­kol” baş­lık­lı 13 Mad­de­sin­de, “Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Sı­na­vı, yılda bir defa olmak üzere ÖSYM ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.” de­ni­yor­du..
02.11.2011 ta­rih­li ve 666 sa­yı­lı KHK ile ka­mu­da “Eşit İşe Eşit Ücret” il­ke­si ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek aynı unvan ve aynı kad­ro­da olan­la­rın fark­lı ücret al­ma­sı­nın önüne ge­çil­me­ye ça­lı­şıl­dı.
“Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rı” uy­gu­la­ma­sın­da or­ta­ya çıkan bu ada­let­siz­lik, öğ­ret­men­lik mes­le­ğiy­le, eşit işe eşit ücret il­ke­siy­le, oku­lun ve eği­ti­min ka­mu­sal özüy­le bağ­daş­ma­ya­rak eği­tim­de ya­şa­nan so­run­la­rın daha da de­rin­leş­me­si­ne ve öğ­ret­men­ler ara­sın­da iki­lik çık­ma­sı­na sebep oldu.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın 2005 yı­lın­da ya­yın­la­dı­ğı Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me yö­net­me­li­ği, 14/6/1973 ta­rih­li ve 1739 sa­yı­lı Millî Eği­tim Temel Ka­nu­nu­nun 43. mad­de­si ile 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 152. mad­de­si­ne da­ya­nı­la­rak ha­zır­lan­mış­tı.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Sı­na­vı Yö­net­me­li­ğin­de de şu temel il­ke­le­re vurgu yap­mış­tı:
“Madde 5 — Öğ­ret­men­lik ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rın­da yük­sel­me­de;
a) Öğ­ret­men­le­rin mes­le­kî bilgi ve be­ce­ri­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si,
b) İmkân ve fır­sat eşit­li­ği sağ­lan­ma­sı,
c) Ge­nel­lik, eşit­lik, ge­çer­lik, gü­ve­nir­lik, ta­raf­sız­lık ve açık­lık öl­çüt­le­ri­ne uyul­ma­sı temel il­ke­dir.”
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me Yö­nelt­me­li­ğin­de bu temel il­ke­le­ri be­lirt­miş ve Uzman Öğ­ret­men­lik uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­miş­ti.
Ancak ara­dan 15 yıl geç­me­si­ne rağ­men sınav ya­pıl­ma­ya­rak Uzman Öğ­ret­men­lik im­ka­nı bir daha hiç bir öğ­ret­me­ne ve­ril­me­di. Bu durum Fır­sat eşit­siz­li­ği ve hak kaybı ya­rat­mış­tır. 15 yıl­dır aynı işi yapan öğ­ret­men­ler ne yazık ki aynı hak­lar­dan fay­da­la­na­ma­mış­tır.
. Şu anda Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ça­lı­şan 1 mil­yo­nu aşkın öğ­ret­men­den yak­la­şık 83 bini Uzman Öğ­ret­men­lik hak­kın­dan fay­da­lan­mak­ta­dır. 83 bin öğ­ret­me­nin ha­ri­cin­de­ki öğ­ret­men­ler, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın eşit­lik, ge­nel­lik, ge­çer­lik, ta­raf­sız­lık ve açık­lık il­ke­si göz ardı edi­le­rek mağ­dur edil­miş­tir.
Bu durum ay­rı­ca öğ­ret­men­ler ara­sın­da maddi yön­den de önem­li bir ada­let­siz­li­ğe sebep ol­muş­tur. 2006 yı­lın­da sı­na­vı kıdem yö­nün­den kıl payı ka­çı­ran bir öğ­ret­me­nin geçen 15 yıl­lık süre içe­ri­sin­de­ki maddi kaybı yak­la­şık 60 bin TL’dir.
Yu­ka­rı­da­ki yö­net­me­lik­ler da­ya­nak alı­na­rak mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ni is­te­yen öğ­ret­men­ler Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bi­rey­sel ola­rak di­lek­çey­le baş­vu­ru­da bu­lun­du.
Rize Doğuş Çay İlko­ku­lu öğ­ret­me­ni Cey­hun KA­LEN­DER, Alan­ya Par­la­yük­sel İlko­ku­lu öğ­ret­me­ni Kad­ri­ye DEMİREL, Alan­ya Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ret­me­ni Hamza ŞEN ve Özlem BEŞER, Alan­ya Kar­gı­cak Va­ha­poğ­lu İlko­ku­lu öğ­ret­me­ni Adnan ASLAN ve bir grup öğ­ret­men Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na gön­der­dik­le­ri di­lek­çe­ler­de sınav hak­la­rı­nın geri ve­ril­me­si­ni ve mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ni talep et­ti­ler.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ve­re­ce­ği ce­va­bın içe­ri­ği­ne göre ge­re­kir­se hu­ku­ki süreç baş­la­ta­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten mağ­dur öğ­ret­men­ler, bu sü­re­cin bin­ler­ce mağ­dur öğ­ret­men için de emsal teş­kil ede­rek bir yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­ye­ce­ği­ni ifade et­ti­ler.

ILICAKÖYDE KARANTİNA

İkiz­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı İlçe Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men Co­vid-19 va­ka­la­rı­nın artış gös­ter­me­si üze­ri­ne yeni ka­rar­lar aldı.

Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da İkiz­de­re il­çe­si Ilıca Köyü Mu­ço­lar Mev­kii’nde va­ka­la­rın bu­lun­du­ğu 5 ha­ne­li bir bi­na­da ve 1 ha­ne­de kısmi ka­ran­ti­na uy­gu­lan­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Ilıca Köyü Muh­ta­rı Ali Balcı’’ da ka­ran­ti­na­ya alı­nan köy­lü­le­ri­nin toplu ola­rak bir evde top­lan­ma­sıy­la test­le­ri­nin po­zi­tif çık­tı­ğı, ev­le­rin­de kont­rol al­tın­da tu­tul­duk­la­rı­nı’’ söy­le­di.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

AK PARTİ KENDİ AYAĞINA SIKMIŞ

Bu yazı usta Ga­ze­te­ci Orhan Uğu­roğ­lu’nun Ye­ni­çağ Ga­ze­te­sin­de yazdı. Dik­kat çek­ti­ği ka­dar­da çok önem­li ol­du­ğu için sü­tu­nu­ma aldım.
Konu gün­dem­de çok ko­nu­şu­lan HDP nin ka­pa­tıl­ma­sı. Yazı bu ba­kım­dan çok önem­li.
”Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin (AYM) ka­pat­ma ka­ra­rı al­ma­sı için ge­rek­li oy oranı üçte iki ço­ğun­luk ge­rek­ti­rir. Bir par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı için 15 üye­nin en az 10’unun oy ver­me­si ge­rek­li­dir.
Şimdi AYM’nin üye ya­pı­sı­nı açık­la­ya­yım.7 üye Ab­dul­lah Gül dö­ne­min­de se­çil­di, 8 üye Recep Tay­yip Er­do­ğan dö­ne­min­de se­çil­di.
Af ya­sa­sı­nın ka­ra­rın­da gör­dük ki AYM üye­le­ri se­çil­dik­le­ri dö­ne­me göre de oy kul­la­nı­yor­lar.
Er­do­ğan’ın bir­çok kez kız­dı­ğı AYM ka­rar­la­rı da var bi­li­yor­su­nuz.
HDP ka­pa­nır mı?
Şimdi ge­le­lim HDP ko­nu­sun­da ya­şa­nan si­ya­si tar­tış­ma­la­ra. Bu ko­nu­da 2 önem­li püf nok­ta­sı var:
1. Ka­pan­ma. Bir par­ti­nin Genel Kurul top­la­yıp “ka­pan­ma ka­ra­rı” al­ma­sı.
2. Ka­pat­ma. Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne “Ka­pat­ma Da­va­sı” aç­ma­sı.
Di­ye­lim ki Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı;
– Vatan Par­ti­si’nin 3 baş­vu­ru­su üze­ri­ne,
– MHP ve AK Parti’nin ya­pa­cak­la­rı baş­vu­ru üze­ri­ne,
– Ya da resen ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me ile HDP’nin “ka­pa­tıl­ma­sı” için dava açıl­ma­sı için baş­vu­ru yaptı.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin dava aç­tı­ğı­nı farz ede­lim.
HDP du­ruş­ma­lar ön­ce­si Genel Ku­ru­lu top­la­yıp “Ka­pan­ma Ka­ra­rı” alır­sa bi­lin­sin ki;
– AYM’de du­ruş­ma­lar baş­la­ma­dan dava dü­şü­yor.
Dava dü­şün­ce;
– Mil­let­ve­kil­le­ri “Si­ya­set Ya­sa­ğı” al­mak­tan kur­tu­lu­yor,
– HDP adı ile yeni bir parti ku­ru­la­bi­li­yor,
– Aynı tüzük ve prog­ram kul­la­nı­la­bi­li­yor,
– Mal­la­rı ve pa­ra­sı Ha­zi­ne­ye gelir kay­de­dil­mi­yor.
– Aynı Ku­ru­cu­lar Ku­ru­lu ola­bi­li­yor,
– Aynı Genel Baş­kan,
– Aynı Genel Mer­kez
– Tüm Mil­let­ve­kil­le­ri yeni HDP’ye gi­re­bi­li­yor.
Ve HDP yeni bir parti ol­du­ğu için yeni doğan çocuk gibi geç­miş­ten so­rum­lu tu­tu­lup ka­pa­tıl­ma da­va­sı açı­la­mı­yor.
AK Parti’nin eseri
Çünkü 1982 Ana­ya­sa­sı­nın 84. Mad­de­si­nin son fık­ra­sı şöy­ley­di:
– “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ka­ra­rın­da par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı­na eylem ve söz­le­ri ile se­be­bi­yet ver­di­ği be­lir­ti­len mil­let­ve­ki­li­nin üye­li­ği ile te­mel­li ola­rak ka­pa­tı­lan si­ya­si par­ti­nin, ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin da­va­nın açıl­dı­ğı ta­rih­te, parti üyesi olan diğer mil­let­ve­kil­le­ri­nin üye­li­ği, ka­pat­ma ka­ra­rı­nın Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı’na teb­liğ edil­di­ği ta­rih­te sona erer.”
-AK Parti ik­ti­da­rı 2010 Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ile “parti ka­pat­ma” şart­la­rı­nı zor­laş­tır­mak ama­cıy­la bu hükmü kal­dır­dı.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si 2820 sa­yı­lı Si­ya­si Par­ti­ler Ka­nu­nu’nun 108. mad­de­si­ni iptal etti. Yu­ka­rı­da tek tek say­dı­ğım çok önem­li mad­de­le­ri ya­zar­ken; AYM’nin 5 üye­si­nin şu karşı oy gö­rüş­le­rin­den ya­rar­lan­dım:
– Bir si­ya­si par­ti­nin Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nce ye­ni­den ka­pa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­le­me­ye­ce­ğin­den bu mad­de­nin dü­zen­len­me­si­ne gerek gö­rül­müş ve Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin da­va­yı yü­rü­te­rek ka­pat­ma se­be­bi sabit ol­du­ğu tak­dir­de ka­pa­tıl­ma so­nuç­la­rı­nın hükme bağ­lan­ma­sı­na ola­nak sağ­lan­mış­tır.
– Ana­ya­sa’nın 69. mad­de­si­nin se­ki­zin­ci ve do­ku­zun­cu fık­ra­la­rın­da be­lir­ti­len bir başka ad al­tın­da ku­ru­la­ma­ma ve beş yıl sü­rey­le bazı si­ya­si hak­la­rı kul­la­na­ma­ma, 2820 sa­yı­lı Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı’nın 107. mad­de­si uya­rın­ca da mal­la­rın ha­zi­ne­ye devri gibi olum­suz so­nuç­la­rın­dan ken­di­si­ni ko­ru­ya­bi­lecek di­ğe­ri ise aynı ola­na­ğa sahip ola­ma­ya­cak­tır.
Bu du­ru­mun, si­ya­si par­ti­ler ara­sın­da eşit, adil ve hak­ka­ni­ye­te uygun bir den­ge­nin ku­rul­ma­sı­nı en­gel­le­ye­ce­ği açık­tır.”
İşte tüm bu hu­ku­ki dü­zen­le­me­le­ri AK Parti “ka­pa­tı­lı­rım” kor­ku­su ile yaptı.
AK Parti ve MHP bugün neden HDP’nin ka­pa­tıl­ma­sı için Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na baş­vu­ru yap­mı­yor?
Ya­nı­tı şudur:
– Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­pat­ma ka­ra­rı ver­mez­se “HDP’yi ak­la­rız” kor­ku­su var­dır…
– HDP ka­pa­tıl­sa dahi tüm kad­ro­la­rı­nın si­ya­se­te devam etme im­kâ­nı var­dır…
Sonuç ola­rak demem o ki; AK Parti, kendi kaz­dı­ğı ku­yu­ya düştü…
Haydi, AK Parti, haydi MHP sözde değil özde olun;
– “HDP ka­pa­tıl­sın” diye baş­vu­run…

RİZEDE ÇAY’MI BİTTİ

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­ra­rı ile Azer­bay­can’dan yurda çay ithal edi­lecek ürün­le­ri ara­sın­da 300 ton kuru çay ti­ca­re­ti güm­rük sı­fır­la­na­rak ser­best bı­ra­kıl­dı.
Böl­ge­mi­zin tek geçim kay­na­ğı Çay.
AK Parti ik­ti­da­rı Tür­ki­ye’de Kuru ÇAY ih­ti­ya­cı mı var ki güm­rük­süz kuru çay it­ha­li­ne izin verdi.
An­la­mak müm­kün değil.
İkti­da­rın başı Ri­ze­li. Tek adam­lı­ğın ver­di­ği yet­kiy­le im­za­yı basan Cum­hur­baş­ka­nı­mız bana göre Ri­ze­li üre­ti­ci­ye yan­lış yap­mış­tır.
Azer­bay­can kar­de­şi­miz­dir. Alış­ve­riş ti­ca­ret çok yönlü ol­ma­lı ama Çay ola­cak ürün kap­sa­ma alın­ma­ma­lıy­dı.
Ri­ze­li­nin en büyük geçim kay­na­ğı çay için Azer­bay­can’dan sıfır güm­rük­lü kuru çay ge­ti­ri­lecek ol­ma­sı ya­pı­la­cak büyük bir kö­tü­lük­tür.
Çayın ana­va­ta­nı Rize’de AK Parti’nin üç mil­let­ve­ki­li var ve üçü de yıl­lar­dır et­ki­li yer­ler­de.
Güm­rük­süz çay ka­ra­rı­na CHP, İYİ Parti DP ve İstan­bul’dan CHP Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu tepki gös­te­rir­ken AK Parti’nin 3 Mil­let­ve­ki­li ve İl Baş­ka­nı­nın ses­le­ri­nin çık­ma­ma­sı ma­ni­dar değil mi?
Azer­bay­can’dan 300 ton kuru çay ge­ti­recek firma adres tes­li­mi m, ola­cak yoksa ik­ti­da­ra yakın işa­da­mı mı ola­cak.
Çay’a sahip çık­ma­sı ge­re­ken ik­ti­da­rın Rize’deki so­rum­lu­la­rı başta Mil­let­ve­kil­le­ri olmak üzere sa­hi­den niye bu ko­nu­da ko­nuş­ma­dı­lar. Rize ça­yı­na rakip ola­rak ge­ti­ri­lecek çay­lar­dan AK Parti’li dost­lar mem­nun­sa AK Parti’li üre­ti­ci ek­me­ğiy­le oy­nan­dı­ğı için mem­nun de­ğil­dir.
Ri­ze­li CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu bir so­rum­lu­lu­ğu ol­ma­ma­sı­na rağ­men güm­rük­süz ithal edi­lecek kuru çaya tepki gös­te­rir­ken Rize’nin AK Parti Mil­let­ve­kil­le­ri niye ses çı­kar­mı­yor. Bu ses­siz­lik Cum­hur­baş­ka­nı kor­ku­sun­dan mı yoksa Ri­ze­li üre­ti­ci­yi umur­sa­ma­mak­tan mı?
Ağa­be­yi ÇAY­KUR Genel Müdür olan AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Âlim’de çay üre­ti­ci­si ol­ma­sı­na rağ­men güm­rük­süz Çay ge­ti­ril­me­si­ne nasıl tepki gös­ter­mez an­la­mı­yo­rum.
CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz gös­ter­di­ği tep­ki­de ‘çay üre­ti­ci­le­ri iha­ne­te uğ­ra­mış­tır.
ÇAY­KUR’un 100 bin ton kuru çay stoku var­ken, güm­rük­süz çay ithal edil­me­si Türk ça­yı­na vu­ru­la­cak en büyük dar­be­dir. Azer­bay­can’la ti­ca­ret ya­pı­la­cak­sa bizim de­po­lar­da­ki çay­lar­dan sa­ta­lım. Bu işten kim­ler para ka­za­na­cak. Çay it­ha­li­ni kim ve nasıl ya­pa­cak. Bu ka­rar­la çay üre­ti­ci­le­ri­ne hak­sız­lık ve ve­fa­sız­lık ya­pıl­mış­tır ’dedi.
İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Öz­ya­nık, Sıfır güm­rük­lü ithal çayın Türk Ça­yı­nın zarar ve­re­ce­ği­ni ‘Rize’nin ça­yı­mı bitti de Azer­bay­can’dan sıfır güm­rük­lü çay ge­ti­ri­li­yor diye açık­la­ma­da bu­lun­du.
DP Rize İl Baş­ka­nı yıl­la­rın tec­rü­be­li si­ya­set­çi­si Rah­met­li De­mi­rel’in Nihat Mete’den son­ra­ki Rize tem­sil­ci­si Eyüp Demir dos­tu­muz­da güm­rük­süz çaya tep­ki­si­ni yap­tı­ğı açık­la­may­la be­lirt­ti. Baş­kan Eyüp Demir’ bu iş çay üre­ti­ci­le­ri­ni ve böl­ge­yi aç­lı­ğa ve yok­sul­lu­ğa bir adım daha itmek, çan çe­ki­şen ÇAY­KUR’u ise if­la­sa mah­kûm et­mek­tir. Öyle gö­rü­lü­yor ki AK Parti ÇAY­KUR’u göz­den çı­kar­mı­şa ben­zi­yor. ÇAY­KUR borç ba­ta­ğı­na itil­miş iken bu ka­ra­ra imza atan­lar bölge in­sa­nı­nı yok­lu­ğa ve aç­lı­ğa mah­kûm et­tik­le­ri­ni bil­sin­ler’ dedi.

RİZE MHP İL BAŞKANLIĞINDAN MAHALLİ İDARELER SEMİNERİ İKİZDERE’DE YAPILDI

MHP Rize İl baş­kan­lı­ğı­nın dü­zen­le­di­ği yerel ve ma­hal­li ida­re­ler ko­nu­lu se­mi­ner İkiz­de­re RİDOS Ter­mal te­sis­le­rin­de ya­pıl­dı.

MHP Rize İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen se­mi­ner­de MAİRGEM Baş­ka­nı Halil Memiş Sos­yal ve Resmi İliş­ki­ler, ki­şi­sel iliş­ki­ler ko­nu­sun­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.


İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ve İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ev sa­hi­bi ola­rak birer ko­nuş­ma yap­tı­lar.
İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun’ Ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı­mız prog­ra­ma bil­gi­le­ri ile biz­le­ri do­na­tan ka­tı­lım sağ­la­yan tüm mi­sa­fir­le­re şah­sım ve teş­ki­la­tım adına te­şek­kür ede­rim’ dedi.
Top­lan­tı­ya MİAGEM (Ma­hal­li İda­re­ler Araş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi ) Baş­ka­nı Halil Memiş’in se­mi­ne­ri ile devam edil­di.
Tür­ki­ye’de Ma­hal­li İda­re­ler ko­nu­sun­da uzman olan Halil Memiş’in su­nu­mu ilgi ile iz­len­di.
MHP’li De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’in ra­hat­sız­lı­ğı do­la­yı­sıy­la ka­tı­la­ma­dı­ğı Ridos’ta 3 gün devam eden prog­ra­ma MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi, İkiz­de­re MHP İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun, İl Ocak Baş­ka­nı Sadık Kan­de­mir, İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Hülya Feyiz, İlçe Baş­kan­la­rı, İlçe Ocak baş­kan­la­rı, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ve Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZE’DE PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN OLMAK SEMİNERİ

So­di­mer Baş­ka­nı Prof Dr. Le­vent ERAS­LAN ta­ra­fın­dan 3 Mart ak­şa­mı on­li­ne ola­rak Rize Va­li­si Sayın Kemal ÇEBER ve Rize İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Sayın Engin EMEN ve Rize’de görev yapan öğ­ret­men­le­rin bir araya gel­di­ği ‘Pan­de­mi Dö­ne­min­de Öğ­ret­men’ olmak adlı se­mi­ner ger­çek­leş­ti­ril­di.

Rize Va­li­li­ği ve Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği ‘Pan­de­mi Dö­ne­min­de Öğ­ret­men Olma’ sü­re­ci­ni konu alan SODİMER Baş­ka­nı Prof. Dr. Le­vent ERAS­LAN’ın Uzak­tan eği­tim sü­re­ci­nin nasıl baş­la­dı­ğı­nı, sü­re­cin ilk za­man­la­rın­dan şim­di­ki za­ma­na kadar olan sü­reç­te nasıl bir de­ği­şim ve ge­li­şim gös­ter­di­ği­ni, öğ­ret­men­le­rin bu sü­re­ce nasıl uyum sağ­la­dık­la­rı­nı ve sü­reç­te ne gibi fe­da­kar­lık­la­rı gös­ter­dik­le­ri­ni in­te­rak­tif ola­rak ka­tı­lım­cı­lar­la kon­fe­rans son­ra­sı ya­pı­lan soru cevap bö­lü­mün­de soh­bet ha­va­sın­da ko­nuş­tu­lar.
Pan­de­mi dö­ne­min­de öğ­ren­ci­le­rin fır­sat eşit­siz­li­ği için­de uzak­tan eği­tim sü­re­ci­ne, öğ­ret­men­le­rin des­tek­le­riy­le nasıl baş­la­dık­la­rı­nı ve devam et­tik­le­ri­ni İl ve İlçe­ler­de görev yapan öğ­ret­men­le­re söz ve­re­rek sü­re­ci on­la­rın an­la­tı­mıy­la de­ğer­len­dir­di. On­li­ne eği­tim sü­re­cin­de dev­let okul­la­rı­na söz hakkı veren Sayın ERAS­LAN uzak­tan eği­tim sü­re­ci­ni dev­let okul­la­rı­na na­za­ran daha ha­zır­lık­lı bir şe­kil­de baş­la­yıp devam eden özel eği­tim ku­rum­la­rı­na da söz hakkı ve­re­rek, Pan­de­mi Dö­ne­min­de eği­tim verme nok­ta­sın­da özel okul­la­rın bu sü­re­ci nasıl de­ğer­len­dik­le­ri­ni öğ­ren­mek için Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Rize Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sayın Aziz SON­KA­YA’ya söz verdi. Sayın SON­KA­YA, “Sü­re­ce Di­ji­tal Okul for­ma­tın­da zaten hazır bir şe­kil­de ya­ka­lan­dık­la­rı­nı, ke­sin­ti­siz ve sis­tem­li eği­tim mo­del­le­me­si­nin öğ­ren­ci­le­re adap­te edil­me­si üze­rin­de im­kan­la­rın 4. Sa­na­yi dev­ri­min­de artık glo­bal ol­du­ğu­nu ve 5. Sa­na­yi dev­ri­min­de ül­ke­ler ara­sın­da sı­nır­la­rın artık eği­tim ve üre­tim ma­ter­ya­li ola­rak ülke nez­din­den zi­ya­de bi­rey­sel ta­sa­rım ve üre­tim be­ce­ri­siy­le ola­ca­ğı­nı ifade etti. Bu nok­ta­da di­ji­tal okul­cu­lu­ğun ve il­gi­li eği­tim sis­te­mi­nin ha­zır­lı­ğı­nı BUEK Baş­ka­nı Sayın Enver Yücel ta­ra­fın­dan çok ön­ce­den alt­ya­pı­sı hazır hale ge­ti­ril­di­ği­ni ve öğ­ren­ci­le­re bu nok­ta­da güçlü imkan sun­duk­la­rı­nı dile ge­tir­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rizesporlu Braian Samudio: Yeni Bir Başlangıç Yapmalıyız

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Pa­ra­gu­ay­lı for­ve­ti Bra­i­an Sa­mu­dio, gö­re­ve yeni bir tek­nik di­rek­tör gel­di­ği­ni ve yeni bir baş­lan­gıç yap­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.Sa­mu­dio, idman ön­ce­si Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, se­zo­nun ken­di­si ve takım için iyi geç­me­di­ği­ni be­lirt­ti.

Ken­di­si­nin tam hazır ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Sa­mu­dio, “Di­zim­de bir sa­kat­lık var ve onun geç­me­si­ni bek­li­yo­rum.
Maç­lar da oy­nan­dı­ğı için te­da­vi ola­rak ant­ren­man ve maç­la­ra devam edi­yo­rum.
Bu ne­den­le iyi bir sezon ge­çir­me­di­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.
To­par­lan­dık­la­rı dö­nem­de Ko­vid-19 sal­gı­nı­nın ta­kı­mı et­ki­le­di­ği­ni ifade eden Sa­mu­du­io, “Bir­çok oyun­cu bu has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­dı ve geri dön­mek zor oldu.
Sa­kat­lık­lar­da or­ta­ya çı­kın­ca bek­len­ti­le­rin uza­ğın­da kal­dık. Şimdi yeni bir ho­ca­mız var. Yeni bir sayfa açtık. Her şey bizim eli­miz­de. Yeni bir baş­lan­gıç yap­ma­lı­yız.” dedi.
Ligin ikin­ci ya­rı­la­rı­nın çok zor geç­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Sa­mu­dio, “Ligde son oy­na­nan maç­la­ra ba­ka­rak de­ğer­len­dir­me yap­mak çok zor. Her maçın ayrı bir hi­ka­ye­si var. Dün ho­ca­mız­la bir top­lan­tı yap­tık. Evi­miz­de oy­na­dı­ğı­mız maç­lar­da ag­re­sif oy­na­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni ve bunu ra­ki­be his­set­tir­me­miz ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Eğer ag­re­sif olur­sak iyi işler ya­pa­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Sa­mu­dio, sezon so­nun­da söz­leş­me­si­nin bi­te­ce­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne, şun­la­rı söy­le­di:
“Sos­yal med­ya­da tek­lif ya­pıl­dı­ğı ve kabul et­me­di­ğim şek­lin­de ya­zı­lar çıktı. Bun­lar doğru değil. Ben bu şe­kil­de anıl­mak is­te­mi­yo­rum. Ta­kı­mı­mız zor du­rum­da ve bir an önce bu du­rum­dan çı­kar­ma­mız lazım. Sı­kın­tı­lı dö­nem­den çı­kar­sak ge­le­ce­ği­mi ko­nu­şa­bi­li­riz ama ön­ce­li­ği­miz bu sı­kın­tı­lı dö­nem­den bir an önce uzak­laş­mak.”


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun İle 1,5 Yıllık Anlaşma İmzaladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ile 1,5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki imza tö­re­ni­ne kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ve ye­şil-ma­vi­li eki­bin yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı.

Kar­tal, tö­ren­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligde iş­le­rin is­te­dik­le­ri gibi git­me­di­ği­ni ve ka­mu­oyun­da çok hoca de­ğiş­tir­dik­le­ri­ne dair algı oluş­tu­ğu­nu söy­le­di.
Bazı ho­ca­la­rı de­ne­dik­le­ri­ni ifade eden Kar­tal, “İnşal­lah bun­dan sonra ba­şa­rı­yı ya­ka­la­rız. Şehir ve ta­raf­tar­la­rı­mız ile bü­tün­le­şe­rek, daha iyi yer­le­re gi­de­ce­ğiz. Ver­di­ği­miz ka­ra­rın doğru ol­du­ğu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Uygun: Burada Bulunmaktan Mutluyum

Tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, Rize’nin baba ocağı ol­du­ğu­nu ve Sa­kar­ya’ya bu­ra­dan ta­şın­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Baba oca­ğı­na gel­mek­ten mut­lu­luk duy­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Uygun, “Çay­kur Ri­zes­por ca­mi­ası­nı tem­sil adına bu­ra­da bu­lun­mak­tan mut­lu­yum. Dün dünde kal­mış­tır. Bugün yeni şey­ler söy­le­me­miz lazım.
Bugün büyük ta­raf­ta­rı­mı­za ve bana gü­ve­nen baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür ede­rek, Çay­kur Ri­zes­por’u hak et­ti­ği yere ta­şı­ma ya­rı­şı­na baş­la­mış bu­lu­nu­yo­ruz.” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Uygun, ta­kı­mın eski tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın ver­di­ği be­ya­nat­la­rın olum­suz et­ki­si­ni kal­dı­ra­cak­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Güçlü bir ya­pı­ya sa­hi­biz. Boş mu­ka­ve­le­ye imza ata­rak, bu ca­mi­aya olan gü­ve­ni­mi gös­ter­dim. Ke­sin­lik­le ligde kalma primi ko­nu­şul­ma­mış­tır.
Se­ne­ye Av­ru­pa’yı ko­nu­şa­cak fark­lı bir yapı oluş­tu­ra­ca­ğız. Medya başta olmak üzere her­kes­ten des­tek bek­li­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Son dö­nem­de ligin hep alt sı­ra­la­rın­da bu­lu­nan ta­kım­lar­da ça­lış­tı­ğı­nın al­tı­nı çizen Uygun, “Kay­se­ris­por’da 15 ya­şın­da­ki Emre, Nu­ret­tin ve ka­le­ci Doğan ile oy­na­dık. Böyle olun­ca puan or­ta­la­ma­sı dü­şü­yor.
Genç ye­te­nek­ler ile çık­tığı­mız yolda ta­kı­mı yıp­rat­ma­dan suçu üs­tü­mü­ze ala­rak gö­rev­den ay­rıl­dık. De­niz­lis­por’da ise 3 maçta 7 puan top­la­dık. Sal­gın son­ra­sın­da giden oyun­cu­lar ve eko­no­mik ne­den­ler­le ay­rıl­ma­mız ge­rek­ti. Bun­lar o ta­kım­lar­da ya­şan­dı kaldı.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Su­mu­di­ca’nın, “Mo­rin­ho da gelse bu ta­kı­mı kur­ta­ra­maz.” açık­la­ma­sı­nı tas­vip et­me­di­ği­ni akta­ran Uygun, “Olası bir suç varsa, o siz­de­dir. Kim­se­yi suç­la­ya­maz­sı­nız. Ba­şa­ra­ma­dıy­sa­nız gi­de­cek­si­niz. Ben bu­ra­ya gel­mek­ten çok mut­lu­yum. Doğru bir yö­ne­tim mo­de­li, tesis ve sis­tem var. Bu­ra­da ligde kal­ma­yı değil Av­ru­pa’yı ko­nuş­mak lazım. Bu se­ne­yi iyi yerde bi­ti­rip, ge­lecek se­ne­yi plan­la­ya­ca­ğız.” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Haber Merkezi