Rizeliler Artık Normalleşme Sürecine Girmek İstiyor

Yeni nor­mal­leş­me ka­rar­la­rı­nın ar­dın­dan yük­sek risk­li alan­da olan Rize’de ya­şa­yan va­tan­daş­lar Tür­ki­ye’nin bir çok ili gibi artık her alan­da nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne gir­mek is­ti­yor.

Vaka sa­yı­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu yük­sek risk ne­de­niy­le bir çok alan­da nor­mal­leş­me­den mah­rum kalan Ri­ze­li va­tan­daş­lar bu­lun­duk­la­rı ‘kır­mı­zı’ po­zis­yon­dan kur­tul­mak için ted­bir­le­re dik­kat et­me­ye özen gös­te­ri­yor.
İnsan­lar­da bez­gin­lik ol­du­ğu için ku­ral­la­ra özen gös­ter­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Meh­met Bı­çak­çı isim­li va­tan­daş “Ma­ale­sef in­san­la­rın vur­dum duy­maz­lı­ğı ne­de­niy­le, ted­bir­le­re ge­re­ken özeni gös­ter­me­di­ği için nor­mal­leş­me sü­re­cin­de çok ya­va­şız. İnsan­la­rı­mız ted­bir­le­re uy­mu­yor. Bi­raz­da artık bez­gin­lik var in­san­lar­da” dedi.
Nor­mal­leş­me sü­re­cin­de yer ala­bil­me­si için ku­ral­la­rın ihlal edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Havva Türk­yıl­maz ise “Co­vid-19 va­ka­la­rı fazla ol­du­ğu için nor­mal­le­şe­mi­yo­ruz. Her­kes dı­şa­rı­da, onun için bun­lar. Yine sıkı ted­bir­ler uy­gu­lan­ma­sı lazım. Biraz daha me­sa­fe­mi­zi ko­ya­lım, evi­miz­den dı­şa­rı­ya çık­ma­ya­lım. İnşal­lah o zaman nor­mal­le­şir, dik­kat eder­sek olur” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Vaka sa­yı­la­rı­nın Rize dı­şın­dan ge­len­ler ne­de­niy­le ar­tış­ta ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Recep Ali Kı­lı­çars­lan da “Bu sa­at­ten sonra daha da kolay kolay düş­mez. Çünkü çay tar­la­la­rı için güb­re­le­me za­ma­nı geldi. Uzun bir süre Rize’ye giriş çı­kış­la­rın dur­du­rul­ma­sı lazım. So­kak­la­ra bak­tı­ğın­da fazla da bir şey yok şu anda” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi