Rize’de Yeni Covit-19 Kararları! Açılış, Kokteyl, Kurdele Kesmek Yasaklandı!

Rize Va­li­si Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si ta­ra­fın­dan “Risk Grup­la­rı­na Göre Alı­na­cak Ted­bir­ler” ko­nu­lu yeni ka­rar­lar alın­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di:
“İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mı­zın 02.03.2021 ta­rih­li ve “Risk Grup­la­rı­na Göre Alı­na­cak Ted­bir­ler” ko­nu­lu Ge­nel­ge­si­ne is­ti­na­den,
1 Mart 2021 günü Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan Ka­bi­ne’de ; yeni kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne dair temel usul ve esas­lar, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lu­nun tav­si­ye­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak be­lir­len­miş­tir.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len kri­ter­le­re göre iller, sal­gın­la mü­ca­de­le­de­ki ted­bir se­vi­ye­le­ri risk grup­la­rı­na göre be­lir­len­mek üzere 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yük­sek, çok yük­sek) ola­rak sı­nıf­lan­dı­rıl­mış olup, ili­miz Çok Yük­sek Risk Gru­bun­da Yer Alan İller ara­sın­da yer al­mak­ta­dır.
Bu çer­çe­ve­de ili­miz­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Sal­gın Yö­ne­ti­mi ve Ça­lış­ma Reh­be­rin­de be­lir­le­nen ku­ral­lar ile Maske, Me­sa­fe, Te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uymak kay­dıy­la 02.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya ge­çil­mek üzere;


1- Hafta içi so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sa­at­le­ri­nin 21.00-05.00 sa­at­le­ri ola­rak de­va­mı­na,
Hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın Cuma 21.00 – Cu­mar­te­si 05.00 sa­at­le­ri ara­sıy­la Cu­mar­te­si 21.00’den baş­la­yıp Pazar gü­nü­nün ta­ma­mı­nı kap­sa­yıp Pa­zar­te­si günü saat 05.00’de bi­tecek şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı­na,
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da 01.12.2020 ta­rih­li 96 sa­yı­lı İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha­Ku­rul ka­ra­rı­mız ile be­lir­le­nen ‘’So­ka­ğa Çıkma Kı­sıt­la­ma­la­rın­dan Muaf Yer­ler ve Ki­şi­ler Lis­te­sin­de’’ yer alan is­tis­na/mu­afi­yet­ler (son­ra­ki ka­rar­la ek­le­me­ler dahil ) ile so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı uy­gu­la­nan süre ve gün­ler­de şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat edil­me­si­ne dair usul ve esas­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın aynı şe­kil­de de­va­mı­na,
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı va­tan­daş­la­rı­mız için ge­ti­ri­len so­ka­ğa çıkma sü­re­le­ri 3 sa­at­ten 4 saate yük­sel­ti­le­rek, 65 yaş ve üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın 10.00-14.00 sa­at­le­ri ara­sın­da 20 yaş altı ço­cuk­la­rı­mız ve genç­le­ri­mi­zin ise 14.00­-18.00 sa­at­le­ri ara­sın­da so­ka­ğa çı­ka­bil­me­le­ri­ne,
65 yaş üzeri va­tan­daş­lar ile 20 yaş altı genç­ler ve ço­cuk­la­rın şehir içi toplu ula­şım araç­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı kı­sıt­lan­ma­sı­nın aynen de­va­mı­na,


2- İli­miz­de­ki Res­to­ran, lo­kan­ta, ka­fe­ter­ya, tat­lı­cı, pas­ta­ne, kı­ra­at­ha­ne, çay bah­çe­si gibi ye­me-iç­me yer­le­ri­nin 10:00-20:00 sa­at­le­ri ara­sın­da paket ser­vi­si veya gel-al şek­lin­de 20.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sın­da sa­de­ce paket ser­vis şek­lin­de hiz­met ver­me­le­ri ve ay­rı­ca iş­ye­ri içe­ri­sin­de müş­te­ri­ye hiz­met sun­ma­ma­la­rı uy­gu­la­ma­sı­nın de­va­mı­na,


3- İli­miz­de bir karar alı­nın­ca­ya kadar, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı ve bun­la­rın üst ku­ru­luş­la­rı ile bir­lik­ler ve ko­ope­ra­tif­ler ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek genel kurul dahil ki­şi­le­rin bir araya gel­me­si­ne neden olan her türlü et­kin­li­ğin er­te­len­me­si­ne,


4- İşyeri, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı vb. yer­le­rin açı­lış, kok­teyl, kur­de­le kesme gibi bir arada bu­lun­ma­yı ge­rek­ti­recek et­kin­lik­le­ri­nin ya­sak­lan­ma­sı­na


5- İli­miz­de nikah ve nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki dü­ğün­ler­de ka­tı­lı­mın kişi ba­şı­na mi­ni­mum 8 m2 alan ayır­mak, ka­tı­lım­cı sa­yı­sı 50’yi geç­me­mek ve 1 sa­at­le sı­nır­lı olmak üzere izin ve­ril­me­si­ne,
Nikah veya nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki dü­ğün­ler­de de kişi ve alan sı­nır­la­ma­la­rı­nın kont­ro­lü­nün sağ­lan­ma­sı için nikah ve/veya düğün sa­lo­nu iş­let­me­le­rin­ce ya­pa­cak­la­rı her türlü or­ga­ni­zas­yon ön­ce­sin­de ki­şi­sel ve­ri­le­re yer ve­ril­mek­si­zin hangi günde hangi saat ara­lık­la­rın­da nikah veya nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki düğün or­ga­ni­zas­yo­nu ya­pa­cak­la­rı­nın en az üç gün ön­ce­sin­den Va­li­li­ği­mi­ze ve Kay­ma­kam­lık­la­rı­mız e-Dev­let ka­pı­sın­dan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den ya da doğ­ru­dan di­lek­çe ile bil­di­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı­na,


6- Halı saha, yüzme ha­vu­zu vb. te­sis­le­rin ka­pa­lı kal­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­nın de­va­mı­na,


7- 2021/5 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel­ge­siy­le ka­mu­da­ki ça­lış­ma sa­at­le­ri nor­ma­le dön­dü­rül­dü­ğün­den, ili­miz­de kamu ku­rum­la­rın­da nor­mal mesai uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­me­si­ne,(8.00 -12.00 /13.00-17.00)


8- İli­miz­de eği­tim-öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­nin 08.02.2021 ta­rih­li ve 04 nolu İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Kurul Ka­ra­rı­mız çer­çe­ve­sin­de devam et­me­si­ne,


9- Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı’nın 26.02.2021 ta­rih­li ya­zı­sı çer­çe­ve­sin­de; ve­li­le­rin de ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da ili­miz­de­ki 4-6 yaş Kur’an Kurs­la­rı­nın yüz yüze ve uzak­tan eği­tim şek­lin­de, İhti­yaç Odak­lı Kur’an Kurs­la­rı­nın ise Uzak­tan eği­tim şek­lin­de eği­tim-öğ­re­ti­me devam ede­bil­me­le­ri­ne,
Uy­gu­la­ma­lar­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si­ne ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ma­sı­na, alı­nan ka­ra­ra uy­ma­yan­la­ra Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu’nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce idari işlem tesis edil­me­si ve ko­nu­su suç teş­kil eden dav­ra­nış­la­ra iliş­kin Türk Ceza Ka­nu­nu’nun 195 inci mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na,
Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi