RİZE’de ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­nin ön­cü­sü sağ­lık ekip­le­ri zorlu arazi ko­şul­la­rın­da yağ­mur, çamur, kar de­me­den köy­le­re çıkıp ev ev, kapı kapı ge­ze­rek görev ya­pı­yor.

Sağlıkçıların karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi sürüyor

Ekip­ler, sı­cak­lı­ğın sı­fı­rın al­tı­na düş­tü­ğü kır­sal­da­ki yer­le­şim yer­le­ri­ne pa­ti­ka yol­lar­dan ula­şa­rak, aşı­la­ma ya­pı­yor. Evine gelen ekip­ler ta­ra­fın­dan ko­ro­na­vi­rüs aşısı olan Emine Havuz, “Ekip­ler karla kaplı pa­ti­ka yo­lu­muz­dan bizi aşı­la­mak için evi­mi­ze kadar gel­di­ler. Allah razı olsun” dedi. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nca pay­la­şı­lan vaka sa­yı­sı ha­ri­ta­sı­na göre en çok va­ka­nın gö­rül­dü­ğü ilk 5 il ara­sın­da yer alan Rize’de sağ­lık ekip­le­ri zorlu şart­lar­da görev ya­pı­yor. Ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­nin ön­cü­sü fil­yas­yon ve aşı­la­ma ekip­le­ri ev ev, kapı kapı do­la­şa­rak aşı prog­ra­mı­nı uy­gu­lu­yor. Sa­ha­da bir­çok zor­luk ve so­run­la kar­şı­la­şan ekip­ler, ken­tin en uzak ve yü­zöl­çü­mü en büyük il­çe­le­rin­den İkiz­de­re’de hava sı­cak­lı­ğı­nın ek­si­le­re düş­tü­ğü kır­sal köy­ler­de vi­rü­sün ta­ki­bi­ni ya­pı­yor. Sabah has­ta­ne­den ay­rı­la­rak köy­le­re doğru yola çıkan ekip­ler, dik ve en­ge­be­li karlı ve buzlu yol­la­rı aşı­yor. Ekip­ler, araç ula­şı­mı­nın ol­ma­dı­ğı ev­le­re ise pa­ti­ka yol­lar­dan yaya ula­şa­rak aşı­la­ma ya­pı­yor.

‘ZOR­LUK­LAR KAR­ŞI­SIN­DA YIL­MA­DAN MÜ­CA­DE­LE­YE DEVAM’
Me­şe­köy’de ya­pı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­sı­na ka­tı­lan İkiz­de­re Hak­kı-Emi­ne Ekşi İlçe Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Uzm. Dr. Oğuz Ali Öz­şa­hin, “Rize’nin coğ­ra­fi açı­dan en büyük il­çe­le­rin­den bi­rin­de­yiz. Yük­sek ra­kım­da bir­çok köy ve yayla var. Çok fazla yağ­mur alan, mev­sim ge­re­ği çok fazla kar alan yoğun kar ör­tü­sü olan bir yer­de­yiz. Pan­de­mi sü­re­cin­de yak­la­şık 1 yıl­dır hem fil­yas­yon hiz­met­le­ri için hem de son 1 aydır aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı için ula­şa­bil­di­ği­miz her yere, her va­tan­da­şa hiz­met­le­ri gö­tür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Biz gi­de­bil­di­ği­miz her yere gidip aşı ça­lış­ma­la­rı­mı­zı bi­tir­me te­la­şın­da­yız. Bunun için de ekip­le­ri­miz­le be­ra­ber öz­ve­ri ile ça­lı­şı­yo­ruz. Biz her gün belli sa­yı­da ki­şi­ye ulaş­mak için plan­la­ma­mı­zı ya­pa­rız, gi­de­ce­ği­miz yer­ler, ad­res­ler belli olur, yola çı­ka­rız. Ancak gi­de­ce­ği­miz nok­ta­la­rın bir­ço­ğu­na araç yolu ol­mu­yor, biz bu­ra­la­rı yü­rü­ye­rek kat edi­yo­ruz. Ev­le­re ula­şan pa­ti­ka yol­lar­dan ge­çi­yo­ruz, karla kaplı yer­le­ri tır­ma­nı­yo­ruz. Aşı­la­ma ola­cak ev­le­re ulaş­mak için mü­ca­de­le­ye devam edi­yo­ruz” dedi.
‘HER GÜNE YENİDEN BAŞ­LI­YO­RUZ’
Hem­şi­re Asiye Bil­gi­li de köy­le­re çı­kıl­dı­ğın­da kar­şı­la­şı­lan zor­luk­lar do­la­yı­sıy­la aşı uy­gu­la­ma­la­rı­nın plan­lan­dı­ğı gibi git­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Doğa şart­la­rı çok zor. Şu an yük­sek yer­le­şim yer­le­rin­de kar var. Karla kaplı pa­ti­ka yol­lar­dan ev­le­re ulaş­ma­mız ge­re­ki­yor. Ara­ba­dan in­dik­ten sonra ba­ya­ğı bir yol kat edi­yo­ruz.10 kişi aşı­la­mak için yola çık­tı­ğı­mız gün bazen 5 ki­şi­yi bile zor aşı­lı­yo­ruz. Yani her gün is­te­di­ği­miz aşı sa­yı­sı­na ula­şa­mı­yo­ruz. Ama yine de müm­kün ol­du­ğun­ca aşı­la­ma ça­lış­ma­mı­zı bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Her gün bir ön­ce­ki günün zor­lu­ğu­nu, mü­ca­de­le­si­ni unu­ta­rak aktif bir şe­kil­de sa­ha­da­yız” diye ko­nuş­tu. Hem­şi­re Meral Er­dü­zen ise, “Coğ­raf­ya ge­re­ği yağ­mur­la gecen gün sa­yı­sı çok fazla, şimdi kış mev­si­mi var, ev­le­re ula­şan yol­lar karla kaplı. Biz o pa­ti­ka yol­la­rı yağ­mur­da da karda da yü­rü­ye­rek va­tan­daş­la­rı­mı­za ula­şı­yo­ruz, aşı­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. Fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rın­da da aynı şey­le­ri ya­şı­yo­ruz ama biz hiç yıl­ma­dan bu mü­ca­de­le­ye devam ede­ce­ğiz, va­tan­daş­la­rın da des­te­ğiy­le ko­ro­na vi­rü­sün üs­te­sin­den ge­le­ce­ğiz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
‘SO­ĞUK­TA EVİMİZE KADAR GELDİLER’
Evine gelen ekip­ler ta­ra­fın­dan ko­ro­na­vi­rüs aşısı ya­pı­lan Emine Havuz ise, “Ekip­ler karla kaplı pa­ti­ka yo­lu­muz­dan bizi aşı­la­mak için evi­mi­ze kadar gel­di­ler. Allah razı olsun. Biz de aşı­mı­zı olduk. Zaten çok kor­ku­yo­ruz bu vi­rüs­ten. İnşal­lah bir çözüm olur” dedi. Ömer Havuz ise, “Sağ­lık­çı­lar bizim için ge­li­yor­lar, bu karda kı­ya­met­te ezi­yet çe­ki­yor­lar, biz de tabii ki aşı­mız olduk. Bu vi­rüs­ten sebep hiç­bir yere git­ti­ği­miz yok, köyde eşim­le be­ra­ber inek­le­ri­mi­ze ba­kı­yo­ruz, kim­sey­le de gö­rüş­mü­yo­ruz. İnşal­lah bu aşıy­la da çözüm ge­lecek, has­ta­lık or­ta­dan kal­ka­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi