Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile Ocak ayı ba­şın­da Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne asa­le­ten ata­nan Yusuf Ziya Alim İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim iade­yi zi­ya­ret­le­ri­ni İYİ Parti Rize İl teş­ki­la­tı ile sür­dür­dü.
Genel Müdür Alim, İYİ Parti İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, İl Sek­re­te­ri Meh­met Başar Yıl­maz, Teş­ki­lat Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Gönül Er ve Mer­kez İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi İbra­him Me­mi­şoğ­lu ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır­ken zi­ya­ret­le il­gi­li açık­la­ma yapan İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık:
“Genel Müdür Yusuf Ziya Alim Çay­kur Genel Mü­dü­rü Sn Yusuf Ziya Alim bey bugün il baş­kan­lı­ğı­mı­zı zi­ya­ret et­ti­ler. Çayı, yak­la­şan çay kam­pan­ya­sı­nı ko­nuş­tu­ğu­muz ve fikir te­ati­sin­de bu­lun­du­ğu­muz güzel bir soh­bet ger­çek­leş­tir­dik.
Zi­ya­ret­le­ri için ken­di­le­ri­ne te­şek­kür ede­riz” dedi.


Haber Merkezi