İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Sayın Bay­ram TÜR­KER Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı ön­ce­si mec­lis üye­le­ri ile bir araya geldi.

Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali MERT Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ön­cü­lü­ğün­de ve iş­bir­li­ğin­de devam eden ve ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­ler hak­kın­da Sayın Bay­ram TÜR­KER’e bilgi verdi.
Top­lan­tı­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali MERT yap­tı­ğı açık­la­ma­da;
Oda­mı­zın ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan ve DOKA (Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı) ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen Oto Ga­le­ri­ci­ler Si­te­si Pro­je­si ile il­gi­li de­tay­lı bilgi ve­ril­di.
Baş­kan Meh­met Ali MERT: Ay­rı­ca pro­je­nin ama­cı­nın sa­de­ce il­çe­miz­de­ki ga­le­ri­ci es­na­fı ile sı­nır­lı kal­ma­yıp, tüm ili­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren ga­le­ri­ci iş­let­me­le­ri­ni kap­sa­ya­cak bir proje ola­rak ta­sar­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Proje ta­mam­lan­dı­ğın­da il­çe­mi­ze ka­ta­ca­ğı eko­no­mik de­ğe­rin yıl­lık yak­la­şık 250 mil­yon do­lar­lık bir hacme ula­şa­ca­ğı­nı ve bu­nun­la be­ra­ber il­çe­miz­de artı is­tih­dam sağ­la­na­ca­ğı­nın da al­tı­nı çizdi.
İlçe kay­ma­ka­mı Sayın Bay­ram Tür­ker’de Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı­nın devam eden ve baş­la­ya­cak olan pro­je­le­ri­nin bü­rok­ra­tik plat­form­da takip ede­cek­le­ri­ni ve bu ko­nu­lar­da be­ra­ber­ce ça­lış­ma içe­ri­sin­de ola­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI