ÇAYDOSKTAN YENİ KAYMAKAMA ZİYARET

Rize’nin en aktif sivil top­lum ör­güt­le­rin­den biri olan ve aynı za­man­da Dağ­cı­lık spo­ruy­la bölge ve ülke ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­te­ren Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) il­çe­mi­ze yeni ata­nan Kay­ma­kam Bay­ram TÜR­KER’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Kay­ma­kam Bay­ram TÜR­KER Önem­li bir tu­rizm şehri olan Rize’de Dağ­cı­lık ku­lüp­le­ri­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu ve fa­ali­yet­le­rin ge­niş­le­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Çay­dosk yö­ne­ti­ci­le­ri Ken­di­le­ri­nin dağ­cı­lık spo­ru­nun ya­nın­da aynı za­man­da sos­yal pro­je­ler­le genç­le­re yö­ne­lik fa­ali­yet­ler yap­tık­la­rı­nı ve yeni pro­je­le­ri­nin devam et­ti­ği­ni söy­le­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI