Monthly Archives: Mart 2021

RİZE’DE KARLI KAPLI YOLLARDA YILMADAN MÜCADELEYE DEVAM

RİZE’de ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­nin ön­cü­sü sağ­lık ekip­le­ri zorlu arazi ko­şul­la­rın­da yağ­mur, çamur, kar de­me­den köy­le­re çıkıp ev ev, kapı kapı ge­ze­rek görev ya­pı­yor.

Ekip­ler, sı­cak­lı­ğın sı­fı­rın al­tı­na düş­tü­ğü kır­sal­da­ki yer­le­şim yer­le­ri­ne pa­ti­ka yol­lar­dan ula­şa­rak, aşı­la­ma ya­pı­yor. Evine gelen ekip­ler ta­ra­fın­dan ko­ro­na­vi­rüs aşısı olan Emine Havuz, “Ekip­ler karla kaplı pa­ti­ka yo­lu­muz­dan bizi aşı­la­mak için evi­mi­ze kadar gel­di­ler. Allah razı olsun” dedi. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nca pay­la­şı­lan vaka sa­yı­sı ha­ri­ta­sı­na göre en çok va­ka­nın gö­rül­dü­ğü ilk 5 il ara­sın­da yer alan Rize’de sağ­lık ekip­le­ri zorlu şart­lar­da görev ya­pı­yor. Ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­nin ön­cü­sü fil­yas­yon ve aşı­la­ma ekip­le­ri ev ev, kapı kapı do­la­şa­rak aşı prog­ra­mı­nı uy­gu­lu­yor. Sa­ha­da bir­çok zor­luk ve so­run­la kar­şı­la­şan ekip­ler, ken­tin en uzak ve yü­zöl­çü­mü en büyük il­çe­le­rin­den İkiz­de­re’de hava sı­cak­lı­ğı­nın ek­si­le­re düş­tü­ğü kır­sal köy­ler­de vi­rü­sün ta­ki­bi­ni ya­pı­yor. Sabah has­ta­ne­den ay­rı­la­rak köy­le­re doğru yola çıkan ekip­ler, dik ve en­ge­be­li karlı ve buzlu yol­la­rı aşı­yor. Ekip­ler, araç ula­şı­mı­nın ol­ma­dı­ğı ev­le­re ise pa­ti­ka yol­lar­dan yaya ula­şa­rak aşı­la­ma ya­pı­yor.

‘ZOR­LUK­LAR KAR­ŞI­SIN­DA YIL­MA­DAN MÜ­CA­DE­LE­YE DEVAM’
Me­şe­köy’de ya­pı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­sı­na ka­tı­lan İkiz­de­re Hak­kı-Emi­ne Ekşi İlçe Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Uzm. Dr. Oğuz Ali Öz­şa­hin, “Rize’nin coğ­ra­fi açı­dan en büyük il­çe­le­rin­den bi­rin­de­yiz. Yük­sek ra­kım­da bir­çok köy ve yayla var. Çok fazla yağ­mur alan, mev­sim ge­re­ği çok fazla kar alan yoğun kar ör­tü­sü olan bir yer­de­yiz. Pan­de­mi sü­re­cin­de yak­la­şık 1 yıl­dır hem fil­yas­yon hiz­met­le­ri için hem de son 1 aydır aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı için ula­şa­bil­di­ği­miz her yere, her va­tan­da­şa hiz­met­le­ri gö­tür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Biz gi­de­bil­di­ği­miz her yere gidip aşı ça­lış­ma­la­rı­mı­zı bi­tir­me te­la­şın­da­yız. Bunun için de ekip­le­ri­miz­le be­ra­ber öz­ve­ri ile ça­lı­şı­yo­ruz. Biz her gün belli sa­yı­da ki­şi­ye ulaş­mak için plan­la­ma­mı­zı ya­pa­rız, gi­de­ce­ği­miz yer­ler, ad­res­ler belli olur, yola çı­ka­rız. Ancak gi­de­ce­ği­miz nok­ta­la­rın bir­ço­ğu­na araç yolu ol­mu­yor, biz bu­ra­la­rı yü­rü­ye­rek kat edi­yo­ruz. Ev­le­re ula­şan pa­ti­ka yol­lar­dan ge­çi­yo­ruz, karla kaplı yer­le­ri tır­ma­nı­yo­ruz. Aşı­la­ma ola­cak ev­le­re ulaş­mak için mü­ca­de­le­ye devam edi­yo­ruz” dedi.
‘HER GÜNE YENİDEN BAŞ­LI­YO­RUZ’
Hem­şi­re Asiye Bil­gi­li de köy­le­re çı­kıl­dı­ğın­da kar­şı­la­şı­lan zor­luk­lar do­la­yı­sıy­la aşı uy­gu­la­ma­la­rı­nın plan­lan­dı­ğı gibi git­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Doğa şart­la­rı çok zor. Şu an yük­sek yer­le­şim yer­le­rin­de kar var. Karla kaplı pa­ti­ka yol­lar­dan ev­le­re ulaş­ma­mız ge­re­ki­yor. Ara­ba­dan in­dik­ten sonra ba­ya­ğı bir yol kat edi­yo­ruz.10 kişi aşı­la­mak için yola çık­tı­ğı­mız gün bazen 5 ki­şi­yi bile zor aşı­lı­yo­ruz. Yani her gün is­te­di­ği­miz aşı sa­yı­sı­na ula­şa­mı­yo­ruz. Ama yine de müm­kün ol­du­ğun­ca aşı­la­ma ça­lış­ma­mı­zı bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Her gün bir ön­ce­ki günün zor­lu­ğu­nu, mü­ca­de­le­si­ni unu­ta­rak aktif bir şe­kil­de sa­ha­da­yız” diye ko­nuş­tu. Hem­şi­re Meral Er­dü­zen ise, “Coğ­raf­ya ge­re­ği yağ­mur­la gecen gün sa­yı­sı çok fazla, şimdi kış mev­si­mi var, ev­le­re ula­şan yol­lar karla kaplı. Biz o pa­ti­ka yol­la­rı yağ­mur­da da karda da yü­rü­ye­rek va­tan­daş­la­rı­mı­za ula­şı­yo­ruz, aşı­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. Fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rın­da da aynı şey­le­ri ya­şı­yo­ruz ama biz hiç yıl­ma­dan bu mü­ca­de­le­ye devam ede­ce­ğiz, va­tan­daş­la­rın da des­te­ğiy­le ko­ro­na vi­rü­sün üs­te­sin­den ge­le­ce­ğiz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
‘SO­ĞUK­TA EVİMİZE KADAR GELDİLER’
Evine gelen ekip­ler ta­ra­fın­dan ko­ro­na­vi­rüs aşısı ya­pı­lan Emine Havuz ise, “Ekip­ler karla kaplı pa­ti­ka yo­lu­muz­dan bizi aşı­la­mak için evi­mi­ze kadar gel­di­ler. Allah razı olsun. Biz de aşı­mı­zı olduk. Zaten çok kor­ku­yo­ruz bu vi­rüs­ten. İnşal­lah bir çözüm olur” dedi. Ömer Havuz ise, “Sağ­lık­çı­lar bizim için ge­li­yor­lar, bu karda kı­ya­met­te ezi­yet çe­ki­yor­lar, biz de tabii ki aşı­mız olduk. Bu vi­rüs­ten sebep hiç­bir yere git­ti­ği­miz yok, köyde eşim­le be­ra­ber inek­le­ri­mi­ze ba­kı­yo­ruz, kim­sey­le de gö­rüş­mü­yo­ruz. İnşal­lah bu aşıy­la da çözüm ge­lecek, has­ta­lık or­ta­dan kal­ka­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

ÇAYDOSKTAN YENİ KAYMAKAMA ZİYARET

Rize’nin en aktif sivil top­lum ör­güt­le­rin­den biri olan ve aynı za­man­da Dağ­cı­lık spo­ruy­la bölge ve ülke ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­te­ren Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) il­çe­mi­ze yeni ata­nan Kay­ma­kam Bay­ram TÜR­KER’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Kay­ma­kam Bay­ram TÜR­KER Önem­li bir tu­rizm şehri olan Rize’de Dağ­cı­lık ku­lüp­le­ri­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu ve fa­ali­yet­le­rin ge­niş­le­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Çay­dosk yö­ne­ti­ci­le­ri Ken­di­le­ri­nin dağ­cı­lık spo­ru­nun ya­nın­da aynı za­man­da sos­yal pro­je­ler­le genç­le­re yö­ne­lik fa­ali­yet­ler yap­tık­la­rı­nı ve yeni pro­je­le­ri­nin devam et­ti­ği­ni söy­le­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

ÇAYELİ KAYMAKAMI SAYIN BAYRAM TÜRKER ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İlçe­miz Kay­ma­ka­mı Sayın Bay­ram TÜR­KER Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı ön­ce­si mec­lis üye­le­ri ile bir araya geldi.

Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali MERT Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ön­cü­lü­ğün­de ve iş­bir­li­ğin­de devam eden ve ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­ler hak­kın­da Sayın Bay­ram TÜR­KER’e bilgi verdi.
Top­lan­tı­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali MERT yap­tı­ğı açık­la­ma­da;
Oda­mı­zın ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan ve DOKA (Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı) ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen Oto Ga­le­ri­ci­ler Si­te­si Pro­je­si ile il­gi­li de­tay­lı bilgi ve­ril­di.
Baş­kan Meh­met Ali MERT: Ay­rı­ca pro­je­nin ama­cı­nın sa­de­ce il­çe­miz­de­ki ga­le­ri­ci es­na­fı ile sı­nır­lı kal­ma­yıp, tüm ili­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren ga­le­ri­ci iş­let­me­le­ri­ni kap­sa­ya­cak bir proje ola­rak ta­sar­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Proje ta­mam­lan­dı­ğın­da il­çe­mi­ze ka­ta­ca­ğı eko­no­mik de­ğe­rin yıl­lık yak­la­şık 250 mil­yon do­lar­lık bir hacme ula­şa­ca­ğı­nı ve bu­nun­la be­ra­ber il­çe­miz­de artı is­tih­dam sağ­la­na­ca­ğı­nın da al­tı­nı çizdi.
İlçe kay­ma­ka­mı Sayın Bay­ram Tür­ker’de Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı­nın devam eden ve baş­la­ya­cak olan pro­je­le­ri­nin bü­rok­ra­tik plat­form­da takip ede­cek­le­ri­ni ve bu ko­nu­lar­da be­ra­ber­ce ça­lış­ma içe­ri­sin­de ola­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Rizeliler Artık Normalleşme Sürecine Girmek İstiyor

Yeni nor­mal­leş­me ka­rar­la­rı­nın ar­dın­dan yük­sek risk­li alan­da olan Rize’de ya­şa­yan va­tan­daş­lar Tür­ki­ye’nin bir çok ili gibi artık her alan­da nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne gir­mek is­ti­yor.

Vaka sa­yı­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu yük­sek risk ne­de­niy­le bir çok alan­da nor­mal­leş­me­den mah­rum kalan Ri­ze­li va­tan­daş­lar bu­lun­duk­la­rı ‘kır­mı­zı’ po­zis­yon­dan kur­tul­mak için ted­bir­le­re dik­kat et­me­ye özen gös­te­ri­yor.
İnsan­lar­da bez­gin­lik ol­du­ğu için ku­ral­la­ra özen gös­ter­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Meh­met Bı­çak­çı isim­li va­tan­daş “Ma­ale­sef in­san­la­rın vur­dum duy­maz­lı­ğı ne­de­niy­le, ted­bir­le­re ge­re­ken özeni gös­ter­me­di­ği için nor­mal­leş­me sü­re­cin­de çok ya­va­şız. İnsan­la­rı­mız ted­bir­le­re uy­mu­yor. Bi­raz­da artık bez­gin­lik var in­san­lar­da” dedi.
Nor­mal­leş­me sü­re­cin­de yer ala­bil­me­si için ku­ral­la­rın ihlal edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Havva Türk­yıl­maz ise “Co­vid-19 va­ka­la­rı fazla ol­du­ğu için nor­mal­le­şe­mi­yo­ruz. Her­kes dı­şa­rı­da, onun için bun­lar. Yine sıkı ted­bir­ler uy­gu­lan­ma­sı lazım. Biraz daha me­sa­fe­mi­zi ko­ya­lım, evi­miz­den dı­şa­rı­ya çık­ma­ya­lım. İnşal­lah o zaman nor­mal­le­şir, dik­kat eder­sek olur” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Vaka sa­yı­la­rı­nın Rize dı­şın­dan ge­len­ler ne­de­niy­le ar­tış­ta ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Recep Ali Kı­lı­çars­lan da “Bu sa­at­ten sonra daha da kolay kolay düş­mez. Çünkü çay tar­la­la­rı için güb­re­le­me za­ma­nı geldi. Uzun bir süre Rize’ye giriş çı­kış­la­rın dur­du­rul­ma­sı lazım. So­kak­la­ra bak­tı­ğın­da fazla da bir şey yok şu anda” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Yeni Covit-19 Kararları! Açılış, Kokteyl, Kurdele Kesmek Yasaklandı!

Rize Va­li­si Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si ta­ra­fın­dan “Risk Grup­la­rı­na Göre Alı­na­cak Ted­bir­ler” ko­nu­lu yeni ka­rar­lar alın­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di:
“İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mı­zın 02.03.2021 ta­rih­li ve “Risk Grup­la­rı­na Göre Alı­na­cak Ted­bir­ler” ko­nu­lu Ge­nel­ge­si­ne is­ti­na­den,
1 Mart 2021 günü Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan Ka­bi­ne’de ; yeni kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne dair temel usul ve esas­lar, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lu­nun tav­si­ye­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak be­lir­len­miş­tir.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len kri­ter­le­re göre iller, sal­gın­la mü­ca­de­le­de­ki ted­bir se­vi­ye­le­ri risk grup­la­rı­na göre be­lir­len­mek üzere 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yük­sek, çok yük­sek) ola­rak sı­nıf­lan­dı­rıl­mış olup, ili­miz Çok Yük­sek Risk Gru­bun­da Yer Alan İller ara­sın­da yer al­mak­ta­dır.
Bu çer­çe­ve­de ili­miz­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Sal­gın Yö­ne­ti­mi ve Ça­lış­ma Reh­be­rin­de be­lir­le­nen ku­ral­lar ile Maske, Me­sa­fe, Te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uymak kay­dıy­la 02.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya ge­çil­mek üzere;


1- Hafta içi so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sa­at­le­ri­nin 21.00-05.00 sa­at­le­ri ola­rak de­va­mı­na,
Hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın Cuma 21.00 – Cu­mar­te­si 05.00 sa­at­le­ri ara­sıy­la Cu­mar­te­si 21.00’den baş­la­yıp Pazar gü­nü­nün ta­ma­mı­nı kap­sa­yıp Pa­zar­te­si günü saat 05.00’de bi­tecek şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı­na,
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da 01.12.2020 ta­rih­li 96 sa­yı­lı İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha­Ku­rul ka­ra­rı­mız ile be­lir­le­nen ‘’So­ka­ğa Çıkma Kı­sıt­la­ma­la­rın­dan Muaf Yer­ler ve Ki­şi­ler Lis­te­sin­de’’ yer alan is­tis­na/mu­afi­yet­ler (son­ra­ki ka­rar­la ek­le­me­ler dahil ) ile so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı uy­gu­la­nan süre ve gün­ler­de şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat edil­me­si­ne dair usul ve esas­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın aynı şe­kil­de de­va­mı­na,
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı va­tan­daş­la­rı­mız için ge­ti­ri­len so­ka­ğa çıkma sü­re­le­ri 3 sa­at­ten 4 saate yük­sel­ti­le­rek, 65 yaş ve üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın 10.00-14.00 sa­at­le­ri ara­sın­da 20 yaş altı ço­cuk­la­rı­mız ve genç­le­ri­mi­zin ise 14.00­-18.00 sa­at­le­ri ara­sın­da so­ka­ğa çı­ka­bil­me­le­ri­ne,
65 yaş üzeri va­tan­daş­lar ile 20 yaş altı genç­ler ve ço­cuk­la­rın şehir içi toplu ula­şım araç­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı kı­sıt­lan­ma­sı­nın aynen de­va­mı­na,


2- İli­miz­de­ki Res­to­ran, lo­kan­ta, ka­fe­ter­ya, tat­lı­cı, pas­ta­ne, kı­ra­at­ha­ne, çay bah­çe­si gibi ye­me-iç­me yer­le­ri­nin 10:00-20:00 sa­at­le­ri ara­sın­da paket ser­vi­si veya gel-al şek­lin­de 20.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sın­da sa­de­ce paket ser­vis şek­lin­de hiz­met ver­me­le­ri ve ay­rı­ca iş­ye­ri içe­ri­sin­de müş­te­ri­ye hiz­met sun­ma­ma­la­rı uy­gu­la­ma­sı­nın de­va­mı­na,


3- İli­miz­de bir karar alı­nın­ca­ya kadar, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı ve bun­la­rın üst ku­ru­luş­la­rı ile bir­lik­ler ve ko­ope­ra­tif­ler ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek genel kurul dahil ki­şi­le­rin bir araya gel­me­si­ne neden olan her türlü et­kin­li­ğin er­te­len­me­si­ne,


4- İşyeri, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı vb. yer­le­rin açı­lış, kok­teyl, kur­de­le kesme gibi bir arada bu­lun­ma­yı ge­rek­ti­recek et­kin­lik­le­ri­nin ya­sak­lan­ma­sı­na


5- İli­miz­de nikah ve nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki dü­ğün­ler­de ka­tı­lı­mın kişi ba­şı­na mi­ni­mum 8 m2 alan ayır­mak, ka­tı­lım­cı sa­yı­sı 50’yi geç­me­mek ve 1 sa­at­le sı­nır­lı olmak üzere izin ve­ril­me­si­ne,
Nikah veya nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki dü­ğün­ler­de de kişi ve alan sı­nır­la­ma­la­rı­nın kont­ro­lü­nün sağ­lan­ma­sı için nikah ve/veya düğün sa­lo­nu iş­let­me­le­rin­ce ya­pa­cak­la­rı her türlü or­ga­ni­zas­yon ön­ce­sin­de ki­şi­sel ve­ri­le­re yer ve­ril­mek­si­zin hangi günde hangi saat ara­lık­la­rın­da nikah veya nikah me­ra­si­mi şek­lin­de­ki düğün or­ga­ni­zas­yo­nu ya­pa­cak­la­rı­nın en az üç gün ön­ce­sin­den Va­li­li­ği­mi­ze ve Kay­ma­kam­lık­la­rı­mız e-Dev­let ka­pı­sın­dan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den ya da doğ­ru­dan di­lek­çe ile bil­di­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı­na,


6- Halı saha, yüzme ha­vu­zu vb. te­sis­le­rin ka­pa­lı kal­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­nın de­va­mı­na,


7- 2021/5 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel­ge­siy­le ka­mu­da­ki ça­lış­ma sa­at­le­ri nor­ma­le dön­dü­rül­dü­ğün­den, ili­miz­de kamu ku­rum­la­rın­da nor­mal mesai uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­me­si­ne,(8.00 -12.00 /13.00-17.00)


8- İli­miz­de eği­tim-öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­nin 08.02.2021 ta­rih­li ve 04 nolu İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Kurul Ka­ra­rı­mız çer­çe­ve­sin­de devam et­me­si­ne,


9- Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı’nın 26.02.2021 ta­rih­li ya­zı­sı çer­çe­ve­sin­de; ve­li­le­rin de ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da ili­miz­de­ki 4-6 yaş Kur’an Kurs­la­rı­nın yüz yüze ve uzak­tan eği­tim şek­lin­de, İhti­yaç Odak­lı Kur’an Kurs­la­rı­nın ise Uzak­tan eği­tim şek­lin­de eği­tim-öğ­re­ti­me devam ede­bil­me­le­ri­ne,
Uy­gu­la­ma­lar­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si­ne ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ma­sı­na, alı­nan ka­ra­ra uy­ma­yan­la­ra Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu’nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce idari işlem tesis edil­me­si ve ko­nu­su suç teş­kil eden dav­ra­nış­la­ra iliş­kin Türk Ceza Ka­nu­nu’nun 195 inci mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na,
Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim İYİ Parti’yi ziyaret etti

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile Ocak ayı ba­şın­da Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne asa­le­ten ata­nan Yusuf Ziya Alim İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim iade­yi zi­ya­ret­le­ri­ni İYİ Parti Rize İl teş­ki­la­tı ile sür­dür­dü.
Genel Müdür Alim, İYİ Parti İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, İl Sek­re­te­ri Meh­met Başar Yıl­maz, Teş­ki­lat Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Gönül Er ve Mer­kez İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi İbra­him Me­mi­şoğ­lu ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır­ken zi­ya­ret­le il­gi­li açık­la­ma yapan İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık:
“Genel Müdür Yusuf Ziya Alim Çay­kur Genel Mü­dü­rü Sn Yusuf Ziya Alim bey bugün il baş­kan­lı­ğı­mı­zı zi­ya­ret et­ti­ler. Çayı, yak­la­şan çay kam­pan­ya­sı­nı ko­nuş­tu­ğu­muz ve fikir te­ati­sin­de bu­lun­du­ğu­muz güzel bir soh­bet ger­çek­leş­tir­dik.
Zi­ya­ret­le­ri için ken­di­le­ri­ne te­şek­kür ede­riz” dedi.


Haber Merkezi