CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz Resmi Ga­ze­te’nin dünkü sa­yı­sın­da yer alan Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rı­na göre, Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ara­sın­da ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı uya­rın­ca Azer­bay­can’dan “sıfır güm­rük ver­gi­siy­le” çay ithal edi­lecek ol­ma­sı­na tepki gös­ter­di.

Resmi Ga­ze­te’nin dünkü sa­yı­sın­da yer alan Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rı­na göre, Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ara­sın­da ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı uya­rın­ca Azer­bay­can’dan “sıfır güm­rük ver­gi­siy­le” bazı ürün­ler ithal edi­lecek. Bu ürün­ler ara­sın­da 300 ton çay it­ha­la­tı­nın­da yer al­ma­sı­na Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ‘Çay üre­ti­ci­si iha­ne­te uğ­ra­mış­tır’ di­ye­rek tepki gös­ter­di. Baş­kan Deniz yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da: ” Türk ça­yı­na yeni bir darbe daha… Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rıy­la Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­si alın­ma­dan çay it­ha­la­tı ser­best bı­ra­kıl­dı. Alı­nan bu ka­rar­la Türk ça­yı­na iha­net edil­miş­tir. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’nın 02.03.2021 tarih ve 33411 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan ka­ra­rıy­la Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­siz 300 ton çay it­ha­la­tı ser­best bı­ra­kıl­dı. ÇAY­KUR’un 100 bin tonun üze­rin­de sto­ğu­nun bu­lun­du­ğu, çay­la­rın de­po­lar­da küf­len­di­ği bir dö­nem­de yurt dı­şın­dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ril­me­si

Türk ça­yı­na vu­ru­lan en büyük dar­be­dir.
Güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ri­len Azer­bay­can’ın top­lam yıl­lık çay üre­tim mik­ta­rı 1.000 ton. Bunun 300 to­nu­nu Tür­ki­ye’ye ihraç edecek.
Kalan çay mik­ta­rı 700 Ton. Azer­bay­can’ın nü­fu­su 9.981.000. Azer­bay­can’da kişi ba­şı­na çay tü­ke­ti­mi 0,21 kg. Yıl­lık çay tü­ke­tim mik­ta­rı 2 bin ton. Yıl­lık çay üre­ti­mi 1.000 ton. Yani Azer­bay­can çay it­ha­lat­çı­sı bir ülke. Ülke için­de­ki çay ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için üret­ti­ği çay kadar dı­şa­rı­dan da çay satın alı­yor.
Tür­ki­ye ise kendi va­tan­da­şı­nın çay ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak için yurt dı­şın­dan çay ithal eden Azer­bay­can’dan çay ithal edecek. Bunu an­la­mak müm­kün değil. Azer­bay­can’ı des­tek­le­mek için alış­ve­riş ya­pa­cak­sak Azer­bay­can’a ÇAY­KUR’un de­po­la­rın­da bi­ri­ken çay­la­rın­dan sa­ta­lım ya da fark­lı ürün­ler­le çayı takas ede­lim. Hem ÇAY­KUR’un stok so­ru­nu çö­zül­müş olur, hem kendi çay üre­ti­ci­miz des­tek­le­nir, hem de Azer­bay­can’ı ih­ti­ya­cı olan bir ürün­de des­tek­le­miş olu­ruz. Ül­ke­ler arası ti­ca­ret bu şe­kil­de ol­ma­lı­dır. Azer­bay­can’a çay sat­ma­mız ge­re­kir­ken on­lar­dan güm­rük ver­gi­siz çay al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sın­da başka bir amaç ol­du­ğu­nu an­lı­yo­ruz. O ne­den­le merak edi­yo­ruz ve so­ru­yo­ruz; • Azer­bay­can’dan çay it­ha­la­tı­nı kim ve nasıl ya­pa­cak? • Bu işten kim­ler para ka­za­na­cak? • Bu karar kim­le­re para ka­zan­dır­mak için alın­dı? Bu ka­rar­la çay üre­ti­ci­le­ri­ne hak­sız­lık ve ve­fa­sız­lık ya­pıl­mış­tır. Alı­nan bu karar Türk ça­yı­na en büyük iha­net­tir. Saray ve AK Parti al­dık­la­rı bu ka­ra­rın ne­den­le­ri­ni çay üre­ti­ci­si­ne an­la­ta­bil­me­li­dir. Stok­la­rı­mız çay do­luy­ken bu ti­ca­ret Türk ça­yı­na ya­pı­lan bir iha­net­tir.”


Haber Merkezi