Rize’nin Bazı Yerleşim Yerlerinde Karantina Başlatıldı

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı bazı yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ka­ran­ti­na baş­la­tıl­dı, 2 okul­da yüz yüze eği­ti­me ara ve­ril­di.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, İlçe Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun, Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men artış gös­ter­me­si üze­ri­ne yeni karar al­dı­ğı be­lir­til­di.
Top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ile ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la karar alın­dı­ğı vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, şun­la­rı kay­det­ti:
“El­ma­lık Ma­hal­le­si Kı­zıl­han küme ev­le­ri ve Ter­zi­oğ­lu küme ev­le­ri mev­ki­sin­de va­ka­la­rın bu­lun­du­ğu böl­ge­de kısmi ka­ran­ti­na uy­gu­lan­ma­sı­na, Ses­li­ka­ya köyü Cami mev­ki­sin­de ka­ran­ti­na uy­gu­lan­ma­sı­na, aynı mev­ki­de yer alan Ziya Oku­tan İlko­ku­lu ve Or­ta­okulun­da yüz yüze eği­ti­me ara ve­ri­le­rek uzak­tan eği­ti­me devam edil­me­si­ne, bu­gün­den iti­ba­ren ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi