Rize’de, 2 Mart Salı günü iti­ba­riy­le tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da yüz yüze eği­ti­me baş­lan­dı.

Rize’de, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sın­da alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da, 2 Mart Salı günü tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da ülke ge­ne­lin­de yüz yüze eği­ti­me baş­lan­dı.

Rize İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin EMEN, eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ikin­ci dö­ne­mi­nin ilk yüz yüze eği­tim gü­nün­de öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı.

Nor­mal­leş­me sü­re­ci kap­sa­mın­da yüz yüze eği­ti­me kıs­men de olsa baş­la­nıl­ma­sı ile öğ­ren­ci­le­re ka­vuş­mak­tan büyük mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı ifade eden Milli Eği­tim Mü­dü­rü EMEN, tüm ka­de­me­ler­de­ki öğ­ren­ci­le­rin de okul­la­rı ve öğ­ret­men­le­ri ile bu­luş­ma­sı­nı arzu et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı ile bir­lik­te her an okul­lar açı­la­cak­mış gibi yoğun bir mesai har­ca­dık­la­rı­nı, an iti­ba­riy­le tüm okul­la­rın sağ­lık ve hij­yen ba­kı­mın­dan ku­sur­suz bir şe­kil­de öğ­ren­ci­le­ri­ni kar­şı­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren EMEN, öğ­ren­ci­le­re ve öğ­ret­men­le­re ba­şa­rı­lar di­le­di.

Haber Merkezi