Örnekköy’de Yıkılan Asma Köprü Rizeİl Özel İdaresi Tarafından Yenilendi

Rize Mer­ke­ze bağlı Ör­nek­köy’de yı­kı­lan asma köprü, Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan ye­ni­len­di.

Rize Mer­ke­ze bağlı Ör­nek­köy’de bu­lu­nan ve 2020 yı­lın­da­ki afet­te yı­kı­lan asma köprü, Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan 250 Bin TL’ye ye­ni­len­di.
Yoğun ya­ğış­lar so­nu­cu 2020 yı­lın­da mey­da­na gelen afet­te mev­cut üç ayak­lı asma köp­rü­nün yı­kıl­ma­sıy­la bölge hal­kı­nın ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da aynı böl­ge­de Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan Mer­kez Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği eliy­le yeni bir asma köprü inşa edil­di.
Top­lam iki ta­şı­yı­cı ayak­tan olu­şan ve 68 metre ayak açık­lı­ğı­na sahip yak­la­şık ma­li­ye­ti 250 Bin TL olan asma köprü, Çay­kur Ri­zes­por’un renk­le­ri olan yeşil – mavi renk­le­re bo­ya­nır­ken gece ışık­lan­dır­ma­sı da yine aynı renk­ler­de ya­pı­la­rak bölge va­tan­daş­la­rı­nın hiz­me­ti­ne su­nul­du.


Haber Merkezi