Güneysu’dan 40 Çeşit Yerel Tohum Gen Bankasına Kazandırıldı

Gü­ney­su İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Ser­dal Ka­ran­fil, il­çe­den 40 çeşit yerel to­hu­mun Tür­ki­ye Tohum Gen Ban­ka­sı­na gön­de­ri­le­rek kayıt al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ka­ran­fil, yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­da Yerel Tohum Top­la­ma ve Yayma Pro­je­si kap­sa­mın­da ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük­le­ri­ni, yerel to­hum­la­rı ko­ru­ya­rak ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­ra­bil­mek ama­cıy­la geçen yıl 4 okul­da ve kadın çift­çi­le­re yö­ne­lik iş­bir­li­ği ça­lış­ma­sı yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
To­hum­la­rın ilk etap­ta ço­ğal­tıl­ma­sı için geçen yıl çift­çi­le­re da­ğı­tıl­dı­ğı­nı ifade eden Ka­ran­fil, şun­la­rı kay­det­ti:
“Da­ğı­tı­lan to­hum­la­rın ge­li­şim sü­re­si hasat se­zo­nu­na kadar tek­nik per­so­ne­li­miz­ce takip edil­di. Çift­çi­le­ri­mi­ze da­ğı­tı­lan yerel to­hum­la­rın ekimi ger­çek­leş­ti­ril­di, ço­ğal­tıl­dı ve yeni hasat to­hum­lar mü­hen­dis­le­ri­miz­ce top­la­na­rak ikin­ci tas­nif için in­ce­le­me­ye alın­dı.
Bu uzun yol­cu­lu­ğu ta­mam­la­yan yerel to­hum­la­rı­mız ara­sın­dan se­çi­len 40 yerel tohum son aşa­ma­da çe­şit­le­ri­ne, fi­zik­sel özel­lik­le­ri­ne, üre­tim yer­le­ri­ne göre sı­nıf­lan­dı­rı­la­rak nu­ma­ra­lan­dı­rıl­dı, eti­ket­len­di, pa­ket­len­di ve Tür­ki­ye Tohum Gen Ban­ka­sı­na gön­de­ril­di. Bu yerel to­hum­la­rı­mız tohum kabul kıs­mın­da in­ce­le­ne­rek kayıt al­tı­na alın­dı.”


Haber Merkezi