17.02.2021 Çar­şam­ba günü ya­pı­lan Ali­cik Hes iptal da­va­sı du­ruş­ma­sın­da mah­ke­me ka­ra­rı­nı verdi.Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma yapan Han­dü­zü Yay­la­sı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lı­la­rı­nı Ko­ru­ma Der­ne­ği baş­ka­nı Cey­hun Ka­len­der şun­la­rı söy­le­di:

“Gözü aydın olsun!
Kimin?
Önce kü­re­sel ser­ma­ye­nin, sonra şir­ke­tin, or­tak­la­rı­nın, des­tek veren si­ya­si­le­rin, muh­tar­la­rın ve yan­daş­la­rı­nın gözü aydın olsun! Ka­zan­dı­lar!
Ama şim­di­lik…
Bize de geç­miş olsun. Bütün do­ğa­se­ver­le­re, va­tan­se­ver­le­re, des­tek veren dost­la­rı­mı­za…
Mah­ke­me­den şim­di­lik olum­suz bir karar çık­mış olsa da süreç henüz bit­me­di, mü­ca­de­le gü­cü­müz ar­ta­rak devam edi­yor. Bu ko­nu­da ba­şın­dan beri ya­şa­dı­ğı­mız olum­suz­luk­lar, hu­kuk­suz­luk­lar bizim hak­lı­lı­ğı­mı­zı or­ta­ya koy­muş­tur. Artık konu çok fark­lı bir bo­yut­ta tar­tı­şı­la­cak­tır. Her zaman ol­du­ğu gibi meşru ze­min­de­yiz, ancak mağ­du­ruz.
Eko­lo­jik mü­ca­de­le zor ve do­lam­baç­lı­dır. Bu pa­ti­ka yolda bazen biz bize de ka­la­bi­li­riz. Ancak biz hu­ku­kun ve hak­lı­nın so­nun­da mut­la­ka ka­za­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.

2010’DA İPTAL EDİLEN ÇED RA­PO­RU DEĞİŞMEDİ AMA KARAR DEĞİŞTİ
2010’da Ali­cik Hes Pro­je­si­ne dava aç­mış­tık. O ta­rih­te ya­pı­lan bili kişi ra­po­ru­na göre Rize İdare Mah­ke­me­si pro­je­yi iptal et­miş­ti. Peki ara­dan geçen 10 yıl zar­fın­da ne de­ğiş­ti? Aynı Hes, aynı köy… Hatta de­ğiş­ti­ri­len Çed Ra­po­ru­na göre çok daha olum­suz­luk­lar içe­ren bir proje ha­ya­ta ge­çi­ril­mek is­te­ni­yor­du.
Şir­ket 2010’da iptal edi­len Çed Ra­po­ru­nu sözde re­vi­ze ede­rek, kop­ya­la ya­pış­tır yön­te­miy­le ye­ni­den dü­zen­le­di ve va­tan­daş­lar­dan giz­le­ye­rek, bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı yap­ma­dan ha­ya­ta ge­çir­mek is­te­di.
Sonra da bilir kişi he­ye­ti Çed Ra­po­run­dan kop­ya­la ya­pış­tır yön­te­miy­le bir rapor ha­zır­la­dı. Ma­ale­sef mah­ke­me de bu ra­po­ra göre ka­ra­rı­nı verdi.
DO­ĞA­YI İŞKEN­CE EDE­REK ÖL­DÜR­DÜ­LER
Gelip gö­ren­ler is­tis­na­sız şunu söy­le­di: Bu Hes değil bir yıkım pro­je­si­dir. Şir­ket sa­de­ce de­re­nin su­yu­nu al­mak­la kal­ma­dı bütün va­di­yi tah­rip ede­rek bir proje yü­rüt­tü. Met­re­ler­ce yük­sek­lik­te­ki beton duvar insan ve hay­van ge­çiş­le­ri­ni en­gel­le­di. De­re­de bin­ler­ce pullu ala­ba­lık kat­le­dil­di. Tarım ve hay­van­cı­lı­ğın ge­le­ce­ği ka­rar­tıl­dı. Arı­cı­lık bi­ti­ril­di. Kı­sa­ca geri dö­nü­şü im­kan­sız za­rar­lar ve­ril­di.
Ge­le­cek­te bu­ra­da­ki yaşam tü­müy­le teh­li­ke al­tı­na girdi. İnsan­lar kay­gı­lı, şaş­kın…
EN BÜYÜK KA­ZA­NIM, FAR­KIN­DA­LIK OLUŞ­TUR­DUK
Çevre mü­ca­de­le­si zor­dur, özel­lik­le de Gü­ney­su gibi ya­pı­lan­la­rı yan­lış yo­rum­la­ma, ma­ni­pu­le etme gay­re­ti için­de olan­la­rın ol­du­ğu bir çev­re­de… As­lın­da bu şir­ke­tin son de­re­ce kur­naz­ca yü­rüt­tü­ğü bir yön­tem­di. Çünkü bu­ra­da­ki in­san­la­rın dünya gö­rü­şü büyük oran­da mil­li­yet­çi, mu­ha­fa­za­kar bir çiz­gi­de ol­ma­sı­na rağ­men in­san­lar tah­rik edi­le­rek fark­lı çiz­gi­ye çe­kil­mek is­ten­di. Buna rağ­men va­tan­daş­lar bu tah­rik­le­re hiç­bir zaman ka­pıl­ma­dı ve adeta de­mok­ra­si dersi ve­ril­di.
Olu­şan bu bir­lik­te­lik ve çevre ko­nu­sun­da­ki du­yar­lı­lık ge­lecek ne­sil­le­re de örnek teş­kil ede­cek­tir. Bu bizim için çok büyük bir ka­za­nım ol­muş­tur.
Vatan sev­gi­si ka­pın­da­ki ağaç­tan, kö­yün­de­ki de­re­den baş­lar, an­la­yı­şı­mız doğ­rul­tu­sun­da köyde ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı kö­yü­ne, top­ra­ğı­na, yaşam alan­la­rı­na sahip çıkma gay­re­ti için­de ol­muş­tur. Doğa için, in­san­lık için mü­ca­de­le eden­ler kay­be­de­bi­lir ama asla ye­nil­mez­ler.
Zaman in­san­lı­ğı, do­ğa­yı hiçe sa­ya­rak men­fa­at pe­şin­de ko­şan­la­rı kay­bet­ti­rir­ken hakkı tutup kal­dı­ran­la­rı ka­zan­dı­ra­cak­tır.”
REMZİ KAZ­MAZ; KARAI DA­NIŞ­TAY’A TA­ŞI­YA­CA­ĞIZ
Da­va­nın avu­kat­la­rın­dan remzi Kaz­maz da, yıl­lar­dan beri bek­le­nen ka­ra­rın olum­suz çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, ye­ter­siz su de­bi­si­ne rağ­men hangi bi­lim­sel ka­rar­la, hangi vic­dan­la bu de­re­nin üze­ri­ne Hes ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ne karar ve­ril­di? diye sordu.
Kaz­maz: “Bu iş bu­ra­da bit­mez. Mü­ca­de­le­miz devam edi­yor. Mah­ke­me ka­ra­rı­nı Da­nış­tay’a ta­şı­ya­rak hak­kı­mı­zın pe­şin­den so­nu­na kadar ko­şa­ca­ğız.” Dedi.
Karar Gür­gen Köylü va­tan­daş­lar ara­sın­da da üzün­tü ve şaş­kın­lık ya­rat­tı. Ancak Ali­cik Hes’e karşı dava açan va­tan­daş­lar, Hes köyü terk edene kadar mü­ca­de­le ede­cek­le­ri yö­nün­de karar al­dı­lar.


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER