Bu Yılın 2 Aylık Döneminde Rize İl İhracatında Yüzde 32 Oranında Artış Yaşandı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden bu yılın Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de 288 mil­yon 713 bin 466 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­le­şir­ken, bu rakam bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 21 artış ol­du­ğu be­lir­til­di.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yı­lı­nın ilk 2 aylık dö­ne­min­de 288 mil­yon 713 bin 446 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­leş­miş olup, ger­çek­le­şen ih­ra­ca­tın bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne (2020 yılı Ocak-Şu­bat dö­ne­mi ih­ra­ca­tı 237 mil­yon 676 bin 38 dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­ti) oran­la yüzde 21 artış ya­şan­dı.
2021 Yılı ilk 2 ayın­da Trab­zon ili ih­ra­ca­tın­da yüzde 21 ora­nın­da, Rize ili ih­ra­ca­tın­da yüzde 32 ora­nın­da artış gö­rü­lür­ken, yüzde 119 ora­nın­da­ki en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise Gü­müş­ha­ne ilin­den ya­pı­lan ih­ra­cat­ta ya­şan­dı.
Art­vin ili ih­ra­ca­tın­da­ki dü­şüş­te en önem­li etken ise il ih­ra­ca­tı­nın ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın ya­pıl­dı­ğı Gür­cis­tan’ın pan­de­mi et­ki­le­rin­den kıs­men arı­na­rak hızla üre­tim fa­ali­yet­le­ri­ne dönüş yapan ve ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı bu­lu­nan Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti pa­za­rı­na ye­ni­den yö­ne­le­rek, in­şa­at ve yapı mal­ze­me­le­ri­ni bu pa­zar­dan temin et­me­ye baş­la­ma­sı ile ül­ke­miz­den ya­pı­lan it­ha­la­tı azalt­ma­sı et­ki­li oldu.
Fın­dık ma­mul­le­ri ilk sı­ra­da
Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­ri­miz­den 2021 yılı Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de en fazla ih­ra­ca­tı ger­çek­le­şen ilk iki sek­tör yüzde 24 ora­nın­da­ki artış ve 186 mil­yon 815 bin 822 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la Fın­dık ve Ma­mul­le­ri bi­rin­ci sı­ra­yı, yüzde 27 ora­nın­da­ki artış ve 39 mil­yon 138 bin 93 dolar tu­ta­rın­da­ki ih­ra­cat­la Yaş Meyve Sebze ürün­le­ri ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor. Diğer en fazla ih­ra­ca­tı olan sektör­ler ise sı­ra­sıy­la 17 mil­yon 338 bin 148 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la Su Ürün­le­ri üçün­cü sı­ra­da, 17 mil­yon 4 bin 472 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la da maden ve me­tal­ler dör­dün­cü sı­ra­da yer alı­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden en fazla ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ri­len ürün sı­ra­la­ma­sın­da Su Ürün­le­ri Sek­tö­rü, Maden ve Me­tal­ler sek­tö­rü­nü ge­çe­rek en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­len 3. Sek­tör oldu.
Bu ar­tı­şın ya­nın­da sek­tör için se­vin­di­ri­ci olan bir başka husus ise ihraç birim fi­yat­la­rı­nın 2 kat­tan fazla art­mış ol­ma­sı ile sek­tör ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan katma değer ar­tı­şı oldu.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­den 2021 yılı ilk 2 ayın­da 99 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­mış olup, en fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la; İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Al­man­ya ve Fran­sa oldu.
Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 163 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 55 ve Po­lon­ya’ya ise yüzde 37 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­dı.
Bu­nun­la bir­lik­te Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ya­pı­lan ih­ra­cat yüzde 73 ar­ta­rak 12 mil­yon 219 bin 708 dolar, ABD’ye ya­pı­lan ih­ra­cat ise yüzde 83 ar­ta­rak 6 mil­yon 244 bin 494 do­la­ra ulaş­tı.
Konu hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, 2021 yılı ilk iki ayın­da, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­den tüm za­man­la­rın en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı­nın sağ­lan­ma­sı­nın çok önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu, pan­de­mi et­ki­si­nin oluş­tur­du­ğu bir çok olum­suz­luk­la­ra rağ­men ih­ra­ca­tın bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­sı­nın tak­di­re şayan bir ba­şa­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kal­yon­cu, ül­ke­mi­zin açık­la­nan 2020 yılı bü­yü­me ra­kam­la­rın­da yüzde 1,8 ora­nın­da­ki bü­yü­me ra­ka­mı için­de ih­ra­ca­tın büyük payı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Pan­de­mi et­ki­si ne­de­niy­le bir­çok ge­liş­miş ül­ke­de gerek ih­ra­cat­ta ve ge­rek­se bü­yü­me ra­kam­la­rın­da yük­sek oran­lı dü­şüş­ler gö­rül­me­si­ne rağ­men Ül­ke­mi­zin gerek ih­ra­cat­ta ve ge­rek­se bü­yü­me­de tüm dün­ya­ya örnek ola­cak bu ba­şa­rı­la­ra imza at­ma­sı­nın ih­ra­cat­çı­lar ola­rak bizi gu­rur­lan­dır­dı. İhra­cat­çı­la­rı­mı­za re­ka­bet im­kâ­nı ka­zan­dı­ra­cak üre­tim ma­li­yet­le­ri ve nak­li­ye ma­li­yet­le­ri yö­nün­de des­tek ve­ril­me­si ile ih­ra­cat­çı­la­rın 2021 yı­lın­da çok büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­cak” dedi.


Haber Merkezi