Monthly Archives: Mart 2021

Bu Yılın 2 Aylık Döneminde Rize İl İhracatında Yüzde 32 Oranında Artış Yaşandı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden bu yılın Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de 288 mil­yon 713 bin 466 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­le­şir­ken, bu rakam bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 21 artış ol­du­ğu be­lir­til­di.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­rin­den 2021 yı­lı­nın ilk 2 aylık dö­ne­min­de 288 mil­yon 713 bin 446 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­leş­miş olup, ger­çek­le­şen ih­ra­ca­tın bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne (2020 yılı Ocak-Şu­bat dö­ne­mi ih­ra­ca­tı 237 mil­yon 676 bin 38 dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­ti) oran­la yüzde 21 artış ya­şan­dı.
2021 Yılı ilk 2 ayın­da Trab­zon ili ih­ra­ca­tın­da yüzde 21 ora­nın­da, Rize ili ih­ra­ca­tın­da yüzde 32 ora­nın­da artış gö­rü­lür­ken, yüzde 119 ora­nın­da­ki en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı ise Gü­müş­ha­ne ilin­den ya­pı­lan ih­ra­cat­ta ya­şan­dı.
Art­vin ili ih­ra­ca­tın­da­ki dü­şüş­te en önem­li etken ise il ih­ra­ca­tı­nın ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın ya­pıl­dı­ğı Gür­cis­tan’ın pan­de­mi et­ki­le­rin­den kıs­men arı­na­rak hızla üre­tim fa­ali­yet­le­ri­ne dönüş yapan ve ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı bu­lu­nan Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti pa­za­rı­na ye­ni­den yö­ne­le­rek, in­şa­at ve yapı mal­ze­me­le­ri­ni bu pa­zar­dan temin et­me­ye baş­la­ma­sı ile ül­ke­miz­den ya­pı­lan it­ha­la­tı azalt­ma­sı et­ki­li oldu.
Fın­dık ma­mul­le­ri ilk sı­ra­da
Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne il­le­ri­miz­den 2021 yılı Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de en fazla ih­ra­ca­tı ger­çek­le­şen ilk iki sek­tör yüzde 24 ora­nın­da­ki artış ve 186 mil­yon 815 bin 822 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la Fın­dık ve Ma­mul­le­ri bi­rin­ci sı­ra­yı, yüzde 27 ora­nın­da­ki artış ve 39 mil­yon 138 bin 93 dolar tu­ta­rın­da­ki ih­ra­cat­la Yaş Meyve Sebze ürün­le­ri ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor. Diğer en fazla ih­ra­ca­tı olan sektör­ler ise sı­ra­sıy­la 17 mil­yon 338 bin 148 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la Su Ürün­le­ri üçün­cü sı­ra­da, 17 mil­yon 4 bin 472 dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat­la da maden ve me­tal­ler dör­dün­cü sı­ra­da yer alı­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden en fazla ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ri­len ürün sı­ra­la­ma­sın­da Su Ürün­le­ri Sek­tö­rü, Maden ve Me­tal­ler sek­tö­rü­nü ge­çe­rek en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­len 3. Sek­tör oldu.
Bu ar­tı­şın ya­nın­da sek­tör için se­vin­di­ri­ci olan bir başka husus ise ihraç birim fi­yat­la­rı­nın 2 kat­tan fazla art­mış ol­ma­sı ile sek­tör ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan katma değer ar­tı­şı oldu.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­den 2021 yılı ilk 2 ayın­da 99 fark­lı ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­mış olup, en fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la; İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Al­man­ya ve Fran­sa oldu.
Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 163 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 55 ve Po­lon­ya’ya ise yüzde 37 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­dı.
Bu­nun­la bir­lik­te Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ya­pı­lan ih­ra­cat yüzde 73 ar­ta­rak 12 mil­yon 219 bin 708 dolar, ABD’ye ya­pı­lan ih­ra­cat ise yüzde 83 ar­ta­rak 6 mil­yon 244 bin 494 do­la­ra ulaş­tı.
Konu hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, 2021 yılı ilk iki ayın­da, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­den tüm za­man­la­rın en yük­sek ih­ra­cat ar­tı­şı­nın sağ­lan­ma­sı­nın çok önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu, pan­de­mi et­ki­si­nin oluş­tur­du­ğu bir çok olum­suz­luk­la­ra rağ­men ih­ra­ca­tın bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­sı­nın tak­di­re şayan bir ba­şa­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kal­yon­cu, ül­ke­mi­zin açık­la­nan 2020 yılı bü­yü­me ra­kam­la­rın­da yüzde 1,8 ora­nın­da­ki bü­yü­me ra­ka­mı için­de ih­ra­ca­tın büyük payı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Pan­de­mi et­ki­si ne­de­niy­le bir­çok ge­liş­miş ül­ke­de gerek ih­ra­cat­ta ve ge­rek­se bü­yü­me ra­kam­la­rın­da yük­sek oran­lı dü­şüş­ler gö­rül­me­si­ne rağ­men Ül­ke­mi­zin gerek ih­ra­cat­ta ve ge­rek­se bü­yü­me­de tüm dün­ya­ya örnek ola­cak bu ba­şa­rı­la­ra imza at­ma­sı­nın ih­ra­cat­çı­lar ola­rak bizi gu­rur­lan­dır­dı. İhra­cat­çı­la­rı­mı­za re­ka­bet im­kâ­nı ka­zan­dı­ra­cak üre­tim ma­li­yet­le­ri ve nak­li­ye ma­li­yet­le­ri yö­nün­de des­tek ve­ril­me­si ile ih­ra­cat­çı­la­rın 2021 yı­lın­da çok büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­cak” dedi.


Haber Merkezi

Örnekköy’de Yıkılan Asma Köprü Rizeİl Özel İdaresi Tarafından Yenilendi

Rize Mer­ke­ze bağlı Ör­nek­köy’de yı­kı­lan asma köprü, Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan ye­ni­len­di.

Rize Mer­ke­ze bağlı Ör­nek­köy’de bu­lu­nan ve 2020 yı­lın­da­ki afet­te yı­kı­lan asma köprü, Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan 250 Bin TL’ye ye­ni­len­di.
Yoğun ya­ğış­lar so­nu­cu 2020 yı­lın­da mey­da­na gelen afet­te mev­cut üç ayak­lı asma köp­rü­nün yı­kıl­ma­sıy­la bölge hal­kı­nın ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da aynı böl­ge­de Rize İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan Mer­kez Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği eliy­le yeni bir asma köprü inşa edil­di.
Top­lam iki ta­şı­yı­cı ayak­tan olu­şan ve 68 metre ayak açık­lı­ğı­na sahip yak­la­şık ma­li­ye­ti 250 Bin TL olan asma köprü, Çay­kur Ri­zes­por’un renk­le­ri olan yeşil – mavi renk­le­re bo­ya­nır­ken gece ışık­lan­dır­ma­sı da yine aynı renk­ler­de ya­pı­la­rak bölge va­tan­daş­la­rı­nın hiz­me­ti­ne su­nul­du.


Haber Merkezi

Güneysu’dan 40 Çeşit Yerel Tohum Gen Bankasına Kazandırıldı

Gü­ney­su İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Ser­dal Ka­ran­fil, il­çe­den 40 çeşit yerel to­hu­mun Tür­ki­ye Tohum Gen Ban­ka­sı­na gön­de­ri­le­rek kayıt al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ka­ran­fil, yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­da Yerel Tohum Top­la­ma ve Yayma Pro­je­si kap­sa­mın­da ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük­le­ri­ni, yerel to­hum­la­rı ko­ru­ya­rak ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­ra­bil­mek ama­cıy­la geçen yıl 4 okul­da ve kadın çift­çi­le­re yö­ne­lik iş­bir­li­ği ça­lış­ma­sı yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
To­hum­la­rın ilk etap­ta ço­ğal­tıl­ma­sı için geçen yıl çift­çi­le­re da­ğı­tıl­dı­ğı­nı ifade eden Ka­ran­fil, şun­la­rı kay­det­ti:
“Da­ğı­tı­lan to­hum­la­rın ge­li­şim sü­re­si hasat se­zo­nu­na kadar tek­nik per­so­ne­li­miz­ce takip edil­di. Çift­çi­le­ri­mi­ze da­ğı­tı­lan yerel to­hum­la­rın ekimi ger­çek­leş­ti­ril­di, ço­ğal­tıl­dı ve yeni hasat to­hum­lar mü­hen­dis­le­ri­miz­ce top­la­na­rak ikin­ci tas­nif için in­ce­le­me­ye alın­dı.
Bu uzun yol­cu­lu­ğu ta­mam­la­yan yerel to­hum­la­rı­mız ara­sın­dan se­çi­len 40 yerel tohum son aşa­ma­da çe­şit­le­ri­ne, fi­zik­sel özel­lik­le­ri­ne, üre­tim yer­le­ri­ne göre sı­nıf­lan­dı­rı­la­rak nu­ma­ra­lan­dı­rıl­dı, eti­ket­len­di, pa­ket­len­di ve Tür­ki­ye Tohum Gen Ban­ka­sı­na gön­de­ril­di. Bu yerel to­hum­la­rı­mız tohum kabul kıs­mın­da in­ce­le­ne­rek kayıt al­tı­na alın­dı.”


Haber Merkezi

Rize’nin Bazı Yerleşim Yerlerinde Karantina Başlatıldı

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı bazı yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ka­ran­ti­na baş­la­tıl­dı, 2 okul­da yüz yüze eği­ti­me ara ve­ril­di.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, İlçe Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu­nun, Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men artış gös­ter­me­si üze­ri­ne yeni karar al­dı­ğı be­lir­til­di.
Top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ile ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la karar alın­dı­ğı vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, şun­la­rı kay­det­ti:
“El­ma­lık Ma­hal­le­si Kı­zıl­han küme ev­le­ri ve Ter­zi­oğ­lu küme ev­le­ri mev­ki­sin­de va­ka­la­rın bu­lun­du­ğu böl­ge­de kısmi ka­ran­ti­na uy­gu­lan­ma­sı­na, Ses­li­ka­ya köyü Cami mev­ki­sin­de ka­ran­ti­na uy­gu­lan­ma­sı­na, aynı mev­ki­de yer alan Ziya Oku­tan İlko­ku­lu ve Or­ta­okulun­da yüz yüze eği­ti­me ara ve­ri­le­rek uzak­tan eği­ti­me devam edil­me­si­ne, bu­gün­den iti­ba­ren ka­ran­ti­na uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi

DOĞASEVERLERİ ÜZEN KARAR

17.02.2021 Çar­şam­ba günü ya­pı­lan Ali­cik Hes iptal da­va­sı du­ruş­ma­sın­da mah­ke­me ka­ra­rı­nı verdi.Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma yapan Han­dü­zü Yay­la­sı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lı­la­rı­nı Ko­ru­ma Der­ne­ği baş­ka­nı Cey­hun Ka­len­der şun­la­rı söy­le­di:

“Gözü aydın olsun!
Kimin?
Önce kü­re­sel ser­ma­ye­nin, sonra şir­ke­tin, or­tak­la­rı­nın, des­tek veren si­ya­si­le­rin, muh­tar­la­rın ve yan­daş­la­rı­nın gözü aydın olsun! Ka­zan­dı­lar!
Ama şim­di­lik…
Bize de geç­miş olsun. Bütün do­ğa­se­ver­le­re, va­tan­se­ver­le­re, des­tek veren dost­la­rı­mı­za…
Mah­ke­me­den şim­di­lik olum­suz bir karar çık­mış olsa da süreç henüz bit­me­di, mü­ca­de­le gü­cü­müz ar­ta­rak devam edi­yor. Bu ko­nu­da ba­şın­dan beri ya­şa­dı­ğı­mız olum­suz­luk­lar, hu­kuk­suz­luk­lar bizim hak­lı­lı­ğı­mı­zı or­ta­ya koy­muş­tur. Artık konu çok fark­lı bir bo­yut­ta tar­tı­şı­la­cak­tır. Her zaman ol­du­ğu gibi meşru ze­min­de­yiz, ancak mağ­du­ruz.
Eko­lo­jik mü­ca­de­le zor ve do­lam­baç­lı­dır. Bu pa­ti­ka yolda bazen biz bize de ka­la­bi­li­riz. Ancak biz hu­ku­kun ve hak­lı­nın so­nun­da mut­la­ka ka­za­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.

2010’DA İPTAL EDİLEN ÇED RA­PO­RU DEĞİŞMEDİ AMA KARAR DEĞİŞTİ
2010’da Ali­cik Hes Pro­je­si­ne dava aç­mış­tık. O ta­rih­te ya­pı­lan bili kişi ra­po­ru­na göre Rize İdare Mah­ke­me­si pro­je­yi iptal et­miş­ti. Peki ara­dan geçen 10 yıl zar­fın­da ne de­ğiş­ti? Aynı Hes, aynı köy… Hatta de­ğiş­ti­ri­len Çed Ra­po­ru­na göre çok daha olum­suz­luk­lar içe­ren bir proje ha­ya­ta ge­çi­ril­mek is­te­ni­yor­du.
Şir­ket 2010’da iptal edi­len Çed Ra­po­ru­nu sözde re­vi­ze ede­rek, kop­ya­la ya­pış­tır yön­te­miy­le ye­ni­den dü­zen­le­di ve va­tan­daş­lar­dan giz­le­ye­rek, bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı yap­ma­dan ha­ya­ta ge­çir­mek is­te­di.
Sonra da bilir kişi he­ye­ti Çed Ra­po­run­dan kop­ya­la ya­pış­tır yön­te­miy­le bir rapor ha­zır­la­dı. Ma­ale­sef mah­ke­me de bu ra­po­ra göre ka­ra­rı­nı verdi.
DO­ĞA­YI İŞKEN­CE EDE­REK ÖL­DÜR­DÜ­LER
Gelip gö­ren­ler is­tis­na­sız şunu söy­le­di: Bu Hes değil bir yıkım pro­je­si­dir. Şir­ket sa­de­ce de­re­nin su­yu­nu al­mak­la kal­ma­dı bütün va­di­yi tah­rip ede­rek bir proje yü­rüt­tü. Met­re­ler­ce yük­sek­lik­te­ki beton duvar insan ve hay­van ge­çiş­le­ri­ni en­gel­le­di. De­re­de bin­ler­ce pullu ala­ba­lık kat­le­dil­di. Tarım ve hay­van­cı­lı­ğın ge­le­ce­ği ka­rar­tıl­dı. Arı­cı­lık bi­ti­ril­di. Kı­sa­ca geri dö­nü­şü im­kan­sız za­rar­lar ve­ril­di.
Ge­le­cek­te bu­ra­da­ki yaşam tü­müy­le teh­li­ke al­tı­na girdi. İnsan­lar kay­gı­lı, şaş­kın…
EN BÜYÜK KA­ZA­NIM, FAR­KIN­DA­LIK OLUŞ­TUR­DUK
Çevre mü­ca­de­le­si zor­dur, özel­lik­le de Gü­ney­su gibi ya­pı­lan­la­rı yan­lış yo­rum­la­ma, ma­ni­pu­le etme gay­re­ti için­de olan­la­rın ol­du­ğu bir çev­re­de… As­lın­da bu şir­ke­tin son de­re­ce kur­naz­ca yü­rüt­tü­ğü bir yön­tem­di. Çünkü bu­ra­da­ki in­san­la­rın dünya gö­rü­şü büyük oran­da mil­li­yet­çi, mu­ha­fa­za­kar bir çiz­gi­de ol­ma­sı­na rağ­men in­san­lar tah­rik edi­le­rek fark­lı çiz­gi­ye çe­kil­mek is­ten­di. Buna rağ­men va­tan­daş­lar bu tah­rik­le­re hiç­bir zaman ka­pıl­ma­dı ve adeta de­mok­ra­si dersi ve­ril­di.
Olu­şan bu bir­lik­te­lik ve çevre ko­nu­sun­da­ki du­yar­lı­lık ge­lecek ne­sil­le­re de örnek teş­kil ede­cek­tir. Bu bizim için çok büyük bir ka­za­nım ol­muş­tur.
Vatan sev­gi­si ka­pın­da­ki ağaç­tan, kö­yün­de­ki de­re­den baş­lar, an­la­yı­şı­mız doğ­rul­tu­sun­da köyde ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı kö­yü­ne, top­ra­ğı­na, yaşam alan­la­rı­na sahip çıkma gay­re­ti için­de ol­muş­tur. Doğa için, in­san­lık için mü­ca­de­le eden­ler kay­be­de­bi­lir ama asla ye­nil­mez­ler.
Zaman in­san­lı­ğı, do­ğa­yı hiçe sa­ya­rak men­fa­at pe­şin­de ko­şan­la­rı kay­bet­ti­rir­ken hakkı tutup kal­dı­ran­la­rı ka­zan­dı­ra­cak­tır.”
REMZİ KAZ­MAZ; KARAI DA­NIŞ­TAY’A TA­ŞI­YA­CA­ĞIZ
Da­va­nın avu­kat­la­rın­dan remzi Kaz­maz da, yıl­lar­dan beri bek­le­nen ka­ra­rın olum­suz çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, ye­ter­siz su de­bi­si­ne rağ­men hangi bi­lim­sel ka­rar­la, hangi vic­dan­la bu de­re­nin üze­ri­ne Hes ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ne karar ve­ril­di? diye sordu.
Kaz­maz: “Bu iş bu­ra­da bit­mez. Mü­ca­de­le­miz devam edi­yor. Mah­ke­me ka­ra­rı­nı Da­nış­tay’a ta­şı­ya­rak hak­kı­mı­zın pe­şin­den so­nu­na kadar ko­şa­ca­ğız.” Dedi.
Karar Gür­gen Köylü va­tan­daş­lar ara­sın­da da üzün­tü ve şaş­kın­lık ya­rat­tı. Ancak Ali­cik Hes’e karşı dava açan va­tan­daş­lar, Hes köyü terk edene kadar mü­ca­de­le ede­cek­le­ri yö­nün­de karar al­dı­lar.


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER

Rize’de Yeni Normalleşme Süreciyle Okullarda YüzYüze Eğitime Başlandı

Rize’de, 2 Mart Salı günü iti­ba­riy­le tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da yüz yüze eği­ti­me baş­lan­dı.

Rize’de, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sın­da alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da, 2 Mart Salı günü tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da ülke ge­ne­lin­de yüz yüze eği­ti­me baş­lan­dı.

Rize İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin EMEN, eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ikin­ci dö­ne­mi­nin ilk yüz yüze eği­tim gü­nün­de öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı.

Nor­mal­leş­me sü­re­ci kap­sa­mın­da yüz yüze eği­ti­me kıs­men de olsa baş­la­nıl­ma­sı ile öğ­ren­ci­le­re ka­vuş­mak­tan büyük mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı ifade eden Milli Eği­tim Mü­dü­rü EMEN, tüm ka­de­me­ler­de­ki öğ­ren­ci­le­rin de okul­la­rı ve öğ­ret­men­le­ri ile bu­luş­ma­sı­nı arzu et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı ile bir­lik­te her an okul­lar açı­la­cak­mış gibi yoğun bir mesai har­ca­dık­la­rı­nı, an iti­ba­riy­le tüm okul­la­rın sağ­lık ve hij­yen ba­kı­mın­dan ku­sur­suz bir şe­kil­de öğ­ren­ci­le­ri­ni kar­şı­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren EMEN, öğ­ren­ci­le­re ve öğ­ret­men­le­re ba­şa­rı­lar di­le­di.

Haber Merkezi

Saltuk Deniz: ‘Çay Üreticileri İhanete Uğramıştır’

CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz Resmi Ga­ze­te’nin dünkü sa­yı­sın­da yer alan Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rı­na göre, Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ara­sın­da ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı uya­rın­ca Azer­bay­can’dan “sıfır güm­rük ver­gi­siy­le” çay ithal edi­lecek ol­ma­sı­na tepki gös­ter­di.

Resmi Ga­ze­te’nin dünkü sa­yı­sın­da yer alan Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rı­na göre, Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ara­sın­da ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı uya­rın­ca Azer­bay­can’dan “sıfır güm­rük ver­gi­siy­le” bazı ürün­ler ithal edi­lecek. Bu ürün­ler ara­sın­da 300 ton çay it­ha­la­tı­nın­da yer al­ma­sı­na Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz ‘Çay üre­ti­ci­si iha­ne­te uğ­ra­mış­tır’ di­ye­rek tepki gös­ter­di. Baş­kan Deniz yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da: ” Türk ça­yı­na yeni bir darbe daha… Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rıy­la Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­si alın­ma­dan çay it­ha­la­tı ser­best bı­ra­kıl­dı. Alı­nan bu ka­rar­la Türk ça­yı­na iha­net edil­miş­tir. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’nın 02.03.2021 tarih ve 33411 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan ka­ra­rıy­la Azer­bay­can’dan güm­rük ver­gi­siz 300 ton çay it­ha­la­tı ser­best bı­ra­kıl­dı. ÇAY­KUR’un 100 bin tonun üze­rin­de sto­ğu­nun bu­lun­du­ğu, çay­la­rın de­po­lar­da küf­len­di­ği bir dö­nem­de yurt dı­şın­dan güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ril­me­si

Türk ça­yı­na vu­ru­lan en büyük dar­be­dir.
Güm­rük­süz çay it­ha­la­tı­na izin ve­ri­len Azer­bay­can’ın top­lam yıl­lık çay üre­tim mik­ta­rı 1.000 ton. Bunun 300 to­nu­nu Tür­ki­ye’ye ihraç edecek.
Kalan çay mik­ta­rı 700 Ton. Azer­bay­can’ın nü­fu­su 9.981.000. Azer­bay­can’da kişi ba­şı­na çay tü­ke­ti­mi 0,21 kg. Yıl­lık çay tü­ke­tim mik­ta­rı 2 bin ton. Yıl­lık çay üre­ti­mi 1.000 ton. Yani Azer­bay­can çay it­ha­lat­çı­sı bir ülke. Ülke için­de­ki çay ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için üret­ti­ği çay kadar dı­şa­rı­dan da çay satın alı­yor.
Tür­ki­ye ise kendi va­tan­da­şı­nın çay ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak için yurt dı­şın­dan çay ithal eden Azer­bay­can’dan çay ithal edecek. Bunu an­la­mak müm­kün değil. Azer­bay­can’ı des­tek­le­mek için alış­ve­riş ya­pa­cak­sak Azer­bay­can’a ÇAY­KUR’un de­po­la­rın­da bi­ri­ken çay­la­rın­dan sa­ta­lım ya da fark­lı ürün­ler­le çayı takas ede­lim. Hem ÇAY­KUR’un stok so­ru­nu çö­zül­müş olur, hem kendi çay üre­ti­ci­miz des­tek­le­nir, hem de Azer­bay­can’ı ih­ti­ya­cı olan bir ürün­de des­tek­le­miş olu­ruz. Ül­ke­ler arası ti­ca­ret bu şe­kil­de ol­ma­lı­dır. Azer­bay­can’a çay sat­ma­mız ge­re­kir­ken on­lar­dan güm­rük ver­gi­siz çay al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sın­da başka bir amaç ol­du­ğu­nu an­lı­yo­ruz. O ne­den­le merak edi­yo­ruz ve so­ru­yo­ruz; • Azer­bay­can’dan çay it­ha­la­tı­nı kim ve nasıl ya­pa­cak? • Bu işten kim­ler para ka­za­na­cak? • Bu karar kim­le­re para ka­zan­dır­mak için alın­dı? Bu ka­rar­la çay üre­ti­ci­le­ri­ne hak­sız­lık ve ve­fa­sız­lık ya­pıl­mış­tır. Alı­nan bu karar Türk ça­yı­na en büyük iha­net­tir. Saray ve AK Parti al­dık­la­rı bu ka­ra­rın ne­den­le­ri­ni çay üre­ti­ci­si­ne an­la­ta­bil­me­li­dir. Stok­la­rı­mız çay do­luy­ken bu ti­ca­ret Türk ça­yı­na ya­pı­lan bir iha­net­tir.”


Haber Merkezi