Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim KANDEMİR; “SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN,”YEŞİLAY HEP BENİMLE” DİYORUZ”

Bu yıl 101’inci ya­şı­nı kut­la­yan Ye­şi­lay, 1 – 7 Mart Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nı “Ye­şi­lay Hep Be­nim­le” me­sa­jıy­la kut­lu­yor. Tütün, alkol, madde, kumar ve in­ter­net ba­ğım­lı­lık­la­rıy­la mü­ca­de­le­si­ni ara­lık­sız sür­dü­ren kurum, ba­ğım­lı­lık­lar­dan uzak, iyi ve sağ­lık­lı ya­şa­mın öne­mi­ni vur­gu­lu­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 120 şu­be­siy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ye­şi­lay, 81 Ülke Ye­şi­lay ı ile de ba­ğım­lı­lık ala­nın­da­ki de­ne­yi­mi­ni ulus­la­ra­ra­sı are­na­da pay­la­şı­yor.

Ye­şi­lay ola­rak ba­ğım­lı­lık­lar­la il­gi­li far­kın­da­lık oluş­tur­mak için pek çok proje yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Ye­şi­lay Rize Şube Baş­ka­nı Kan­de­mir şun­la­rı söy­le­di:
“Ye­şi­lay ola­rak, 101 yıl­dır va­tan­daş­la­rı­mı­zın ha­ya­tı­nı et­ki­le­yen ba­ğım­lı­lık tür­le­riy­le mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz. Ön­ce­lik­le küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren iyi yaşam alış­kan­lık­la­rı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı ve bu alış­kan­lık­lar­la bü­yü­yen ço­cuk­la­rın yaşam boyu ba­ğım­lı­lık­lar­dan uzak kal­ma­sı­nı amaç­lı­yo­ruz; diğer yan­dan da ba­ğım­lı bi­rey­le­re ve aile­le­ri­ne Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi (YEDAM) ça­tı­sı al­tın­da üc­ret­siz psi­ko­lo­jik ve sos­yal des­tek sağ­lı­yo­ruz. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 120 Ye­şi­lay şu­be­si bu­lu­nu­yor ve güçlü bir teş­ki­lat ya­pı­sıy­la ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. Şeh­ri­miz­de de her zaman va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da­yız. Bu me­sa­jı­mı­zı bir kez daha vur­gu­la­mak için Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nı ‘Ye­şi­lay Hep Be­nim­le’ me­sa­jıy­la kut­la­ya­ca­ğız.

Aile­le­ri bi­zim­le bir­lik­te kut­la­ma yap­ma­ya ve ‘Ye­şi­lay Hep Be­nim­le’ de­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.”
Ye­şi­lay’ın büyük bir aile ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kan­de­mir, “Ye­şi­lay ola­rak tüm pay­daş­la­rı­mız­la çok güçlü iliş­ki­ler için­de­yiz ve on­la­rın ça­lış­ma­la­rı­mı­za ver­dik­le­ri des­tek­ler­le ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le­miz daha da güç ka­za­nı­yor. Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nda da he­ye­ca­nı­mı­za ortak ol­ma­la­rın­dan mut­lu­luk du­ya­ca­ğız” dedi. Ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le fark­lı pro­je­ler­le devam edi­yor; Sa­na­tın, spo­run ve eği­ti­min et­ki­sin­den ya­rar­la­na­rak ba­ğım­lı­lık­la­rı ön­le­mek için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Tür­ki­ye Ba­ğım­lı­lık­la Mü­ca­de­le Eği­tim Prog­ra­mı (TBM) ile başta ço­cuk­lar ve genç­ler olmak üzere top­lu­mun ge­ne­lin­de far­kın­da­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­yen Ye­şi­lay, bu hedef kit­le­nin sağ­lık­lı yaşam pren­sip­le­ri­ne yö­ne­lik bil­gi­len­di­ril­me­si ile ba­ğım­lı­lı­ğın önüne ge­çil­me­si­ni amaç­lı­yor. Çocuk ve genç­ler­de ba­ğım­lı­lık ko­nu­sun­da­ki far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı için aynı za­man­da 11 yıl­dır T.C. Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile “Sağ­lık­lı Nesil, Sağ­lık­lı Ge­lecek Ye­te­nek Ya­rış­ma­sı” dü­zen­le­ni­yor. “Ba­ğım­lı­lık” ko­nu­lu bu ya­rış­ma­ya il­ko­kul, or­ta­okul ve lise öğ­ren­ci­le­ri ka­tı­la­bi­li­yor. 2016 yı­lın­dan bu yana ba­ğım­lı­lık­la­ra dik­kat çek­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Ye­şi­lay Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sı’na her yıl dün­ya­nın pek çok ül­ke­sin­den sa­nat­çı­la­rın ba­ğım­lı­lık­la il­gi­li dik­kat çe­ki­ci eser­le­ri baş­vu­ru­yor. Ye­şi­lay’ın si­ne­ma­nın di­lin­den ve etki ala­nın­dan ya­rar­lan­mak ama­cıy­la T.C. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı des­te­ğiy­le dü­zen­le­di­ği 5. Sağ­lık­lı Fi­kir­ler Kısa Film Ya­rış­ma­sı’nın baş­vu­ru­la­rı da devam edi­yor.


YEDAM’dan ba­ğım­lı­la­ra ve aile­le­ri­ne üc­ret­siz des­tek
Ye­şi­lay, Tür­ki­ye ge­ne­li ve KKTC’de top­lam 100 Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi (YEDAM) ile hiz­met ve­ri­yor. YEDAM’lara tüm Tür­ki­ye’den 115 YEDAM Da­nış­ma Hattı üze­rin­den ula­şı­la­bil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Kan­de­mir, “Şu­be­le­ri­miz ile YEDAM’lar ara­sın­da güçlü bir iş bir­li­ği­miz var. Böy­le­ce ba­ğım­lı­la­ra ve aile­le­ri­ne doğru yön­len­dir­me­ler­de bu­lu­na­bi­li­yo­ruz. YEDAM’ın ta­ma­mı ba­ğım­lı­lık ala­nın­da uzman psi­ko­log ve sos­yal hiz­met uz­man­la­rın­dan olu­şan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve in­ter­net ba­ğım­lı­lık­la­rı ko­nu­sun­da bilgi verme, doğru yön­len­dir­me, da­nış­man­lık ve ayak­tan te­ra­pi hiz­met­le­ri su­nu­yor. Ba­ğım­lı­lar ve aile­le­ri YEDAM’ın sun­du­ğu psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık ve re­ha­bi­li­tas­yon des­te­ğin­den üc­ret­siz ya­rar­la­na­bi­li­yor” dedi. Ye­şi­lay Yaşam Be­ce­ri­le­ri Eği­tim Prog­ra­mı 81 ilde uy­gu­la­na­cak; Öğ­ren­ci­le­rin ba­ğım­lı­lık ris­kin­den uzak bir yaşam sür­me­si­ni, olum­lu dav­ra­nış de­ği­şik­lik­le­ri ve alış­kan­lık­lar ka­zan­ma­sı­nı ve ken­di­ni risk­li ortam ve du­rum­lar­dan ko­ru­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak et­kin­lik­ler­den olu­şan okul te­mel­li, ko­ru­yu­cu – güç­len­di­ri­ci bir prog­ram olan Ye­şi­lay Yaşam Be­ce­ri­le­ri Eği­tim Prog­ra­mı (YYBE), pilot uy­gu­la­ma­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 81 ilde yay­gın­la­şa­cak. Sağ­lık­lı yaşam,sağ­lık­lı birey, sağ­lık­lı top­lum pers­pek­ti­fiy­le öğ­ren­ci­nin çok yönlü ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ma­yı he­def­le­yen prog­ra­mın hedef kit­le­si si­ga­ra, alkol ya da diğer mad­de­le­ri de­ne­me­miş veya de­ne­miş ancak kul­la­nı­cı ol­ma­yan 7. sınıf öğ­ren­ci­le­rin­den olu­şu­yor. 2021 yılı iti­ba­riy­le ilk etap­ta 81 ilden yak­la­şık 200 for­ma­tör (eği­ti­ci eğit­me­ni) ye­tiş­ti­ril­me­si, bu for­ma­tör­ler ta­ra­fın­dan okul­lar­da uy­gu­la­ma­la­rın baş­la­tıl­ma­sı, devam eden sü­reç­te uy­gu­la­yı­cı eği­tim­le­ri dü­zen­le­ne­rek 81 il­de­ki okul­lar­da YYBE’nin 7.sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak yay­gın şe­kil­de uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor.


Ye­şi­lay ku­lüp­le­riy­le ço­cuk­la­ra ve genç­le­re ula­şı­yor
Genç Ye­şi­lay ku­lüp­le­ri, 88 üni­ver­si­te­de ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le etmek, top­lum­sal sağ­lık bi­lin­ci ge­liş­tir­mek ve sağ­lık­lı nesil an­la­yı­şı­nın yer­leş­me­si için ça­lış­ma­la­rı­nı ara ver­me­den sür­dü­rü­yor. Ye­şi­lay gö­nül­lü­sü öğ­ren­ci­ler bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Ye­şi­lay’ın üni­ver­si­te­ler­de ta­nı­tıl­ma­sı, ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le için il­gi­li üni­ver­si­te­ler­de pro­je­ler ge­liş­ti­ril­me­si ve çe­şit­li eği­tim­le­rin ve­ril­me­si gibi fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nu­yor.
Ye­şi­lay’ın ön­le­yi­ci ve ko­ru­yu­cu hiz­met­ler kap­sa­mın­da yü­rüt­tü­ğü Benim Ku­lü­büm Ye­şi­lay pro­je­si ile de il­ko­kul ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­rin­de ba­ğım­lı­lık­la­ra karşı far­kın­da­lık oluş­tu­rul­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bu­gü­ne kadar 30 bin öğ­ren­ci­ye ula­şan proje kap­sa­mın­da öğ­ren­ci­le­re hem Ye­şi­lay hak­kın­da bilgi ve­ri­li­yor hem de fark­lı et­kin­lik­ler­le okul­la­rın­da Ye­şi­lay ku­lü­bü kur­ma­la­rı için teş­vik­te bu­lu­nu­lu­yor.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı