Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da tah­li­ye edi­len be­le­di­ye blok­la­rın­da bir us­ta­nın 2. katın dış cep­he­sin­de ça­lı­şır­ken, düş­me­mek için ya­nın­da­ki iş ar­ka­da­şı ta­ra­fın­dan ye­le­ğin­den tu­tu­la­rak alı­nan gü­ven­lik ön­le­mi gö­ren­le­re “pes” de­dirt­ti.

Rize şehir mer­ke­zin­de deniz su­yu­na bağlı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li du­rum­da olan be­le­di­ye­ye ait blok­lar­da yıkım ka­ra­rı ve­ril­dik­ten sonra iş­let­me­ci­ler ta­ra­fın­dan dük­kan­la­rı bo­şal­tıl­ma­ya baş­lan­dı.
Tah­li­ye es­na­sın­da bir lo­kan­ta­ya ait ol­du­ğu gö­rü­len ba­ca­nın sö­kü­mü ise gö­ren­le­ri hay­re­te dü­şür­dü.
Bi­na­nın dış cep­he­sin­de bu­lu­nan ba­ca­yı sök­mek is­te­yen bir kişi, 2. kat­tan bi­na­nın cep­he­sin­de bu­lu­nan kü­çü­cük bir çı­kın­tı­nın üze­ri­ne çıktı.
Ya­nın­da bu­lu­nan bir başka şahıs ise ça­lı­şan ar­ka­da­şı­nı çık­tı­ğı yer­den düş­me­sin diye ye­le­ğin­den tu­ta­rak önlem aldı.
İş gü­ven­li­ği­nin hiçe sa­yıl­dı­ğı bu es­na­da ar­ka­da­şı­nı tutan ki­şi­nin bel­den yu­ka­rı­ya cam­dan dı­şa­rı­ya sark­ma­sı ve bu şe­kil­de ar­ka­da­şı­nı tut­ma­sı da her­ke­si şa­şırt­tı.
Ba­ca­yı sök­tük­ten sonra aşa­ğı­ya bı­rak­tı­ğı sı­ra­da ise altta teh­li­ke­den bir haber şek­lin­de olup bi­te­ni iz­le­yen va­tan­daş göz­ler­den kaç­ma­dı.
Ko­nuy­la il­gi­li Ha­ri­ta Mü­hen­di­si ve İş Gü­ven­li­ği Uz­ma­nı Seher Gül Yıl­maz, ted­bir alın­ma­dan sa­de­ce ar­ka­da­şı­nın tut­ma­sı ile bi­na­nın cep­he­sin­de ça­lış­ma ola­yı­nın ha­ya­ti risk ta­şı­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Bu tab­lo­da hem tutan kişi hem de söküm yapan kişi iş gü­ven­li­ği açı­sın­dan uy­gun­suz ta­vır­lar ser­gi­li­yor.
Hem kendi ha­ya­tı­nı riske atı­yor hem de aşa­ğı­dan biri ge­çer­se onun­da ha­ya­tı­nı riske atmış olu­yor” dedi.
Du­va­rın dış cep­he­sin­de veya be­lir­li bir yük­sek­lik­te ya­pı­lan ça­lış­ma es­na­sın­da bir yaşam hattı oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Yıl­maz “As­lın­da biz bu söküm iş­le­ri­ni dı­şa­rı­dan ki­şi­ler mü­da­ha­le et­me­sin diye gü­ven­li alan olu­şu­yo­ruz.
Çit ya­pa­bi­li­riz, gü­ven­lik uya­rı­la­rı ko­nu­la­bi­lir.
Aynı za­man­da bu söküm iş­le­mi ya­pı­lır­ken hem iç cephe de hem dış cephe de bir cephe hattı, yani yaşam hattı oluş­tu­ru­lu­yor.
Bu yaşam hat­tı­na bağlı ola­rak da kişi kafes sis­te­miy­le veya tam vücut em­ni­yet sis­te­miy­le bağlı ola­rak iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­yor.
O zaman da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ku­ral­la­rı­na uymuş olu­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Hem işi yapan kişi hem de tutan kişi ya­ra­la­na­bi­lir”
Alın­ma­yan bir ön­le­min ya­ra­lan­ma ve ölüm­le so­nuç­la­na­cak bir iş ka­za­sı­na sebep ola­bi­le­ce­ği­ni dile ge­ti­ren Yıl­maz “Buna en yakın ör­nek­ler­den bir ta­ne­si Rize’de geç­ti­ği­miz ay ya­şa­dı­ğı­mız bir olay var.
Rek­lam şir­ke­ti sa­hi­bi ta­be­la de­ğiş­tir­di­ği sı­ra­da vin­cin ha­la­tı­nın kop­ma­sıy­la yük­sek­ten dü­şe­rek ba­şı­nı kal­dı­rı­ma vur­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Bu iş­ler­de so­nuç­ta ki­şi­nin ha­ya­ti riski çok fazla.
Ya­ra­lan­ma ve ölüm­le so­nuç­la­na­bi­lir çünkü gü­ven­lik önemi hiç­bir şe­kil­de alın­ma­mış. Hem işi yapan kişi hem de tutan kişi ya­ra­la­na­bi­lir.
Bunun için be­le­di­ye­mi­zin kendi iş gü­ven­li­ği nok­ta­sın­da ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma­sı ge­re­kir.
Rast­ge­le her­han­gi bir ki­şi­nin dı­şa­rı­dan bu­ra­ya mü­da­ha­le etme şansı ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor” dedi.
“Bu gö­rün­tü­le­ri olum­suz örnek diye iz­le­ti­yo­ruz”
Yıl­maz, bu tip gö­rün­tü­le­rin eği­tim­ler­de ‘olum­suz örnek’ ola­rak iz­le­til­di­ği­nin ve gö­ren­le­ri­nin ka­nı­nı don­dur­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­ye­rek “Biz ça­lı­şan­la­ra işe baş­la­ma­dan önce ver­di­ği­miz or­yan­tas­yon eği­ti­min­de olum­suz dav­ra­nış­la­rı gös­te­ri­yo­ruz.
Buda olum­suz örnek ola­rak gös­te­ri­le­bi­lecek du­rum­lar­dan bir ta­ne­si çünkü ölüm­le so­nuç­la­na bilir.
İnsan­lar bunu dı­şar­dan gör­dü­ğü zaman bile ka­nı­nı don­du­ran gö­rün­tü­ler. Böyle iş gü­ven­li­ği ön­le­mi alın­ma­dan ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­ma­lı” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi