MALCOLM X TARİHİ SÖZLERİ

Ame­ri­ka başta olmak üzere tüm dünya İslam’ı an­la­ma­ya muh­taç.
Çünkü bu din, irk so­ru­nu­nu söküp atan din­dir.
Ba­rış­çıl olun, kibar olun, ku­ral­la­ra itaat edin, her­ke­se say­gı­lı olun.
Ben ger­çe­ğin pe­şin­de­yim, kimin söy­le­di­ği önem­li değil. Ben ada­le­tin pe­şin­de­yim.
Kim için veya kime karşı ol­du­ğu önem­li değil.
Bir in­sa­nın dü­şün­me­ye ih­ti­ya­cı varsa, gi­de­bi­le­ce­ği en iyi yer, üni­ver­si­te­den sonra ha­pis­ha­ne­dir.
Bir Müs­lü­man ola­rak yer­yü­zün­den Allah’ın hu­zu­run­da secde et­me­yen tek fert kal­ma­yın­ca­ya kadar İslam’ın hâkim kı­lın­ma­sı yo­lun­da ken­di­mi gö­rev­li his­se­di­yo­rum.
Eğer uğ­run­da öl­me­ye hazır de­ğil­se­niz, öz­gür­lük ke­li­me­si­ni lü­ga­ti­niz­den çı­ka­rın.
Eği­tim ol­ma­dan, bu dün­ya­da hiç­bir yere git­mi­yor­sun.
Eği­tim, ge­lecek için geçiş iz­ni­miz. Çünkü ge­lecek, ona bu­gün­den ha­zır­la­nan­la­rın ola­cak­tır.
Eği­tim­li de­ği­lim, her­han­gi bir alan­da da uz­man­lı­ğım yok… Ama sa­mi­mi­yim ve benim sa­mi­mi­ye­tim benim kim­li­ğim­dir.
En iyi na­si­hat, iyi örnek ol­mak­tır. Ge­lecek, bu­gün­den ona ha­zır­la­nan­la­ra ait­tir.