ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜNDENMHP İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim MHP İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

MHP İl Baş­kan­lı­ğın­da İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim yak­la­şan çay kam­pan­ya­sı hak­kın­da fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.
Zi­ya­ret hak­kın­da kısa bir açık­la­ma­da bu­lu­nan İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ’böl­ge­mi­zin eko­no­mik çar­kı­nın ana fak­tö­rü Ça­yı­mı­zın Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim beyin İl Baş­kan­lı­ğı­mı­zı zi­ya­re­tin­den mem­nun­luk duy­dum.
Genel Mü­dür­lü­ğe atan­dı­ğın­da be­nim­de zi­ya­re­tim ol­muş­tu.

Bu zi­ya­ret aynı za­man­da iade zi­ya­re­ti oldu ve önü­müz­de­ki yaş çay kam­pan­ya­sı­nın da en güzel şe­kil­de geç­me­si için soh­bet ettik.
Biz parti ola­rak yaş çay kam­pan­ya­sı­na kös­tek değil des­tek olu­ruz.
Çay bizim gelir kay­na­ğı­mız­dır onun­la bin­ler­ce aile­miz ekmek ka­za­nı­yor’ dedi.
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’de iadei zi­ya­ret ya­pa­rak İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ile ça­yı­mı­zı ko­nuş­tuk.
Böl­ge­nin ol­maz­sa olmaz ürünü olan çayın bah­çe­den fab­ri­ka­ya ve raf­la­ra ge­li­şi ile sa­tı­şı ko­nu­sun­da kurum ola­rak en iyi­si­ni yap­ma­nın ça­ba­sın­da­yız’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU