Bölgesel Amatör Lig (BAL)maçları için karar çıktı

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ta­ra­fın­dan 2020-2021 Se­zo­nu Ama­tör Fut­bol Lig­le­ri ile il­gi­li ka­rar­lar açık­lan­dı.

Ko­vid-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le geç­ti­ği­miz yıl Mart ayın­dan iti­ba­ren oy­na­tıl­ma­ma­sı­na karar ve­ri­len Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) için ni­ha­yet bek­le­nen karar çıktı.
Bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu­nun ve ca­mi­anın bek­le­di­ği karar so­nu­cu TFF, Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) mü­sa­ba­ka­la­rı­nın 17-18 Nisan (Cu­mar­te­si-Pa­zar) haf­ta­sı iti­ba­riy­le oy­nan­ma­sı­na karar verdi.
2020-2021 se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig, 52 grup­tan olu­şa­cak ve grup­lar­da yer ala­cak takım sa­yı­la­rı­na göre iki veya üç dev­re­li lig usulü ola­rak kar­şı­laş­ma­lar oy­na­na­cak. Her gru­bun bi­rin­ci­si olan takım bölge bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­za­nır­ken grup­ta en altta yer alan takım kendi ili­nin yerel li­gi­ne dönüş ya­pa­cak.
Bölge bi­rin­ci­li­ği­ne ka­tıl­ma hakkı ka­za­nan 52 takım 9 ayrı ta­raf­sız grup mer­ke­zin­de mü­sa­ba­ka­la­rı­nı oy­na­ya­cak ve 9 böl­ge­nin bi­rin­ci­le­ri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı ka­za­na­cak. Rize’yi BAL Li­gin­de bu sezon İl Özel İda­res­por, Sa­lar­has­por, Ça­ye­lis­por ve Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por tem­sil edecek. Grup­lar ve fiks­tür çe­ki­mi önü­müz­de­ki gün­ler­de belli ola­cak.


Haber Merkezi