Yakın za­man­da Afet oku­lu­na ih­ti­ya­cı­mız var diye bir yazı yaz­mış­tım. Çok ilgi çekti.
Ne­den­se doğal afet­ler ol­du­ğun­da o niye yok bu niye yok diye eleş­ti­ri­ler olur, ek­sik­ler o zaman ha­tır­la­nır.
Yur­du­muz­da doğal afet­ler çok olur­ken ted­bir­ler ne­den­se geç ge­li­yor.
Afet­ler­de ka­li­fi­ye ele­man ye­tiş­ti­ren bir oku­lu­muz ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Her şeyde Av­ru­pa’yı örnek alı­rız bu ko­nu­da niye doğal afet­ler­de eği­tim­li ele­man­la­rın ye­tiş­ti­ği okul­la­rı Tür­ki­ye’de yap­ma­yız.
Ben­zer okul­lar Ka­na­da, Al­man­ya, İsviç­re’de var. Bu okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı de­tay­lı­ca in­ce­le­ne­bi­lir.
Geçen yıl Van’da ya­şa­nan Çığ ola­yın­da bir­çok va­tan­da­şı­mız çığ al­tın­da kal­mış, Gün­ler­ce arama kur­tar­ma ça­lış­ma­sı devam et­miş­ti.
O olay­dan ders alın­mış ki Van Va­li­li­ği geçen hafta 200 ki­şi­lik bir tim ku­ra­rak doğal afet­le­re karşı kursa ala­rak eğit­ti.
Afet oku­lu­nun önemi bu ça­lış­ma­da bir kez daha önem ka­zan­dı.
Do­ğu­da ol­du­ğu gibi her yerde doğal afet­ler olu­yor ama mü­da­ha­le­de bu­lu­na­cak ye­tiş­miş ele­ma­nı­mız ma­ale­sef yok­tur.
3-5 haf­ta­lık kurs­lar­la afet­le­re mü­da­ha­le­de bu­lu­nu­lur ama ye­ter­li ola­bi­lir mi. Okul­da ye­ti­şecek ele­man­lar dev­le­tin kad­ro­lu ça­lı­şa­nı olur ve ne­re­de bir vaka olu­şur­sa anın­da mü­da­ha­le et­me­li­dir.
Dağ­da­ki çığ ola­yı­na çığ ya­şa­ma­yan, çığ böl­ge­sin­de ant­ren­man yap­ma­yan kimse ya­şa­nan olay­lar­da ge­rek­ti­ği gibi hiz­met ya­pa­maz. Böl­ge­miz­de sık sık sel, yan­gın, çığ gibi doğal afet­ler ya­şa­rız. Bu olay­la­rın ço­ğun­da can kay­bı­mız­da olur.
Doğal afet­ler­de Kamu ola­rak AFAD ve bir­çok özel STK’lar da yar­dım­da bu­lu­nur.
Afet­ler­de görev yapan, ya­pa­cak ele­man­la­rın eği­tim­li ol­ma­sın­dan ya­na­yım, ilk yar­dım, Sünni te­nef­füs, sedye ta­şı­ma vs. bi­lim­sel ola­rak ya­pı­la­bil­me­li. Bu bil­gi­ler­de okul­lar­da olur. Ku­lak­tan dolma veya 1-2 haf­ta­lık eği­tim­ler­le hemen gel seni kur­ta­rı­cı yap­tık de­mek­le olmaz.
Bu iş­ler­de ça­lı­şa­cak ele­man­lar için Lise son­ra­sı gi­re­ce­ği Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­sek Okulu me­zun­la­rı ter­cih edil­me­li.
Ya­pı­la­cak hiz­met ayrı bir iş kolu ola­bi­lir.
Afet­ler için ge­rek­li do­na­nım­lı ele­man­lar açıl­ma­sı ge­re­ken Yük­sek Okul­da ra­hat­lık­la ye­ti­şe­bi­lir. Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­se­ko­ku­lu oku­ya­cak öğ­ren­ci­ler için İkiz­de­re Va­di­si ameli eği­tim­ler için güzel par­kur­lar ba­rın­dı­rı­yor.
Karda, Çığda ya­pı­la­cak mü­ca­de­le için yılın 12 ayı karın hiç eksik ol­ma­dı­ğı Ovit da­ğın­da ra­hat­lık­la ola­bi­lir. Or­man­lık alan­lar­da arama kur­tar­ma ve de­re­ye düşen araç vs. ka­za­lar­da nasıl mü­da­ha­le edi­le­ce­ği İkiz­de­re de­re­sin­de ra­hat­lık­la tat­bik edi­le­bi­lir.
Tür­ki­ye’de böyle bir okul yok.
RTE Üni­ver­si­te­si­ne bağlı Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­sek Okulu dü­şü­nü­len okul ola­bi­lir.
Ko­nu­nun öne­mi­ni bi­le­rek 200 ki­şi­lik bir arama kur­tar­ma or­du­su kuran ve Van Va­li­si Meh­met Emin Bil­mez beyi güzel gi­ri­şi­mi için kut­lu­yo­rum. İna­nı­yo­rum yakın ge­le­cek­te arama kur­tar­ma ekip­le­ri ku­ru­la­cak Afet Okul­la­rın­da ye­ti­şir.