Monthly Archives: Mart 2021

Rize’de Yelekli İş Güvenliği Önlemi Görenlere Pes Dedirtti

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da tah­li­ye edi­len be­le­di­ye blok­la­rın­da bir us­ta­nın 2. katın dış cep­he­sin­de ça­lı­şır­ken, düş­me­mek için ya­nın­da­ki iş ar­ka­da­şı ta­ra­fın­dan ye­le­ğin­den tu­tu­la­rak alı­nan gü­ven­lik ön­le­mi gö­ren­le­re “pes” de­dirt­ti.

Rize şehir mer­ke­zin­de deniz su­yu­na bağlı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li du­rum­da olan be­le­di­ye­ye ait blok­lar­da yıkım ka­ra­rı ve­ril­dik­ten sonra iş­let­me­ci­ler ta­ra­fın­dan dük­kan­la­rı bo­şal­tıl­ma­ya baş­lan­dı.
Tah­li­ye es­na­sın­da bir lo­kan­ta­ya ait ol­du­ğu gö­rü­len ba­ca­nın sö­kü­mü ise gö­ren­le­ri hay­re­te dü­şür­dü.
Bi­na­nın dış cep­he­sin­de bu­lu­nan ba­ca­yı sök­mek is­te­yen bir kişi, 2. kat­tan bi­na­nın cep­he­sin­de bu­lu­nan kü­çü­cük bir çı­kın­tı­nın üze­ri­ne çıktı.
Ya­nın­da bu­lu­nan bir başka şahıs ise ça­lı­şan ar­ka­da­şı­nı çık­tı­ğı yer­den düş­me­sin diye ye­le­ğin­den tu­ta­rak önlem aldı.
İş gü­ven­li­ği­nin hiçe sa­yıl­dı­ğı bu es­na­da ar­ka­da­şı­nı tutan ki­şi­nin bel­den yu­ka­rı­ya cam­dan dı­şa­rı­ya sark­ma­sı ve bu şe­kil­de ar­ka­da­şı­nı tut­ma­sı da her­ke­si şa­şırt­tı.
Ba­ca­yı sök­tük­ten sonra aşa­ğı­ya bı­rak­tı­ğı sı­ra­da ise altta teh­li­ke­den bir haber şek­lin­de olup bi­te­ni iz­le­yen va­tan­daş göz­ler­den kaç­ma­dı.
Ko­nuy­la il­gi­li Ha­ri­ta Mü­hen­di­si ve İş Gü­ven­li­ği Uz­ma­nı Seher Gül Yıl­maz, ted­bir alın­ma­dan sa­de­ce ar­ka­da­şı­nın tut­ma­sı ile bi­na­nın cep­he­sin­de ça­lış­ma ola­yı­nın ha­ya­ti risk ta­şı­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Bu tab­lo­da hem tutan kişi hem de söküm yapan kişi iş gü­ven­li­ği açı­sın­dan uy­gun­suz ta­vır­lar ser­gi­li­yor.
Hem kendi ha­ya­tı­nı riske atı­yor hem de aşa­ğı­dan biri ge­çer­se onun­da ha­ya­tı­nı riske atmış olu­yor” dedi.
Du­va­rın dış cep­he­sin­de veya be­lir­li bir yük­sek­lik­te ya­pı­lan ça­lış­ma es­na­sın­da bir yaşam hattı oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Yıl­maz “As­lın­da biz bu söküm iş­le­ri­ni dı­şa­rı­dan ki­şi­ler mü­da­ha­le et­me­sin diye gü­ven­li alan olu­şu­yo­ruz.
Çit ya­pa­bi­li­riz, gü­ven­lik uya­rı­la­rı ko­nu­la­bi­lir.
Aynı za­man­da bu söküm iş­le­mi ya­pı­lır­ken hem iç cephe de hem dış cephe de bir cephe hattı, yani yaşam hattı oluş­tu­ru­lu­yor.
Bu yaşam hat­tı­na bağlı ola­rak da kişi kafes sis­te­miy­le veya tam vücut em­ni­yet sis­te­miy­le bağlı ola­rak iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­yor.
O zaman da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ku­ral­la­rı­na uymuş olu­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Hem işi yapan kişi hem de tutan kişi ya­ra­la­na­bi­lir”
Alın­ma­yan bir ön­le­min ya­ra­lan­ma ve ölüm­le so­nuç­la­na­cak bir iş ka­za­sı­na sebep ola­bi­le­ce­ği­ni dile ge­ti­ren Yıl­maz “Buna en yakın ör­nek­ler­den bir ta­ne­si Rize’de geç­ti­ği­miz ay ya­şa­dı­ğı­mız bir olay var.
Rek­lam şir­ke­ti sa­hi­bi ta­be­la de­ğiş­tir­di­ği sı­ra­da vin­cin ha­la­tı­nın kop­ma­sıy­la yük­sek­ten dü­şe­rek ba­şı­nı kal­dı­rı­ma vur­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Bu iş­ler­de so­nuç­ta ki­şi­nin ha­ya­ti riski çok fazla.
Ya­ra­lan­ma ve ölüm­le so­nuç­la­na­bi­lir çünkü gü­ven­lik önemi hiç­bir şe­kil­de alın­ma­mış. Hem işi yapan kişi hem de tutan kişi ya­ra­la­na­bi­lir.
Bunun için be­le­di­ye­mi­zin kendi iş gü­ven­li­ği nok­ta­sın­da ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma­sı ge­re­kir.
Rast­ge­le her­han­gi bir ki­şi­nin dı­şa­rı­dan bu­ra­ya mü­da­ha­le etme şansı ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor” dedi.
“Bu gö­rün­tü­le­ri olum­suz örnek diye iz­le­ti­yo­ruz”
Yıl­maz, bu tip gö­rün­tü­le­rin eği­tim­ler­de ‘olum­suz örnek’ ola­rak iz­le­til­di­ği­nin ve gö­ren­le­ri­nin ka­nı­nı don­dur­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­ye­rek “Biz ça­lı­şan­la­ra işe baş­la­ma­dan önce ver­di­ği­miz or­yan­tas­yon eği­ti­min­de olum­suz dav­ra­nış­la­rı gös­te­ri­yo­ruz.
Buda olum­suz örnek ola­rak gös­te­ri­le­bi­lecek du­rum­lar­dan bir ta­ne­si çünkü ölüm­le so­nuç­la­na bilir.
İnsan­lar bunu dı­şar­dan gör­dü­ğü zaman bile ka­nı­nı don­du­ran gö­rün­tü­ler. Böyle iş gü­ven­li­ği ön­le­mi alın­ma­dan ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­ma­lı” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

MALCOLM X TARİHİ SÖZLERİ

Ame­ri­ka başta olmak üzere tüm dünya İslam’ı an­la­ma­ya muh­taç.
Çünkü bu din, irk so­ru­nu­nu söküp atan din­dir.
Ba­rış­çıl olun, kibar olun, ku­ral­la­ra itaat edin, her­ke­se say­gı­lı olun.
Ben ger­çe­ğin pe­şin­de­yim, kimin söy­le­di­ği önem­li değil. Ben ada­le­tin pe­şin­de­yim.
Kim için veya kime karşı ol­du­ğu önem­li değil.
Bir in­sa­nın dü­şün­me­ye ih­ti­ya­cı varsa, gi­de­bi­le­ce­ği en iyi yer, üni­ver­si­te­den sonra ha­pis­ha­ne­dir.
Bir Müs­lü­man ola­rak yer­yü­zün­den Allah’ın hu­zu­run­da secde et­me­yen tek fert kal­ma­yın­ca­ya kadar İslam’ın hâkim kı­lın­ma­sı yo­lun­da ken­di­mi gö­rev­li his­se­di­yo­rum.
Eğer uğ­run­da öl­me­ye hazır de­ğil­se­niz, öz­gür­lük ke­li­me­si­ni lü­ga­ti­niz­den çı­ka­rın.
Eği­tim ol­ma­dan, bu dün­ya­da hiç­bir yere git­mi­yor­sun.
Eği­tim, ge­lecek için geçiş iz­ni­miz. Çünkü ge­lecek, ona bu­gün­den ha­zır­la­nan­la­rın ola­cak­tır.
Eği­tim­li de­ği­lim, her­han­gi bir alan­da da uz­man­lı­ğım yok… Ama sa­mi­mi­yim ve benim sa­mi­mi­ye­tim benim kim­li­ğim­dir.
En iyi na­si­hat, iyi örnek ol­mak­tır. Ge­lecek, bu­gün­den ona ha­zır­la­nan­la­ra ait­tir.

Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim KANDEMİR; “SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN,”YEŞİLAY HEP BENİMLE” DİYORUZ”

Bu yıl 101’inci ya­şı­nı kut­la­yan Ye­şi­lay, 1 – 7 Mart Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nı “Ye­şi­lay Hep Be­nim­le” me­sa­jıy­la kut­lu­yor. Tütün, alkol, madde, kumar ve in­ter­net ba­ğım­lı­lık­la­rıy­la mü­ca­de­le­si­ni ara­lık­sız sür­dü­ren kurum, ba­ğım­lı­lık­lar­dan uzak, iyi ve sağ­lık­lı ya­şa­mın öne­mi­ni vur­gu­lu­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 120 şu­be­siy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Ye­şi­lay, 81 Ülke Ye­şi­lay ı ile de ba­ğım­lı­lık ala­nın­da­ki de­ne­yi­mi­ni ulus­la­ra­ra­sı are­na­da pay­la­şı­yor.

Ye­şi­lay ola­rak ba­ğım­lı­lık­lar­la il­gi­li far­kın­da­lık oluş­tur­mak için pek çok proje yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Ye­şi­lay Rize Şube Baş­ka­nı Kan­de­mir şun­la­rı söy­le­di:
“Ye­şi­lay ola­rak, 101 yıl­dır va­tan­daş­la­rı­mı­zın ha­ya­tı­nı et­ki­le­yen ba­ğım­lı­lık tür­le­riy­le mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz. Ön­ce­lik­le küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren iyi yaşam alış­kan­lık­la­rı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı ve bu alış­kan­lık­lar­la bü­yü­yen ço­cuk­la­rın yaşam boyu ba­ğım­lı­lık­lar­dan uzak kal­ma­sı­nı amaç­lı­yo­ruz; diğer yan­dan da ba­ğım­lı bi­rey­le­re ve aile­le­ri­ne Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi (YEDAM) ça­tı­sı al­tın­da üc­ret­siz psi­ko­lo­jik ve sos­yal des­tek sağ­lı­yo­ruz. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 120 Ye­şi­lay şu­be­si bu­lu­nu­yor ve güçlü bir teş­ki­lat ya­pı­sıy­la ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. Şeh­ri­miz­de de her zaman va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da­yız. Bu me­sa­jı­mı­zı bir kez daha vur­gu­la­mak için Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nı ‘Ye­şi­lay Hep Be­nim­le’ me­sa­jıy­la kut­la­ya­ca­ğız.

Aile­le­ri bi­zim­le bir­lik­te kut­la­ma yap­ma­ya ve ‘Ye­şi­lay Hep Be­nim­le’ de­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz.”
Ye­şi­lay’ın büyük bir aile ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kan­de­mir, “Ye­şi­lay ola­rak tüm pay­daş­la­rı­mız­la çok güçlü iliş­ki­ler için­de­yiz ve on­la­rın ça­lış­ma­la­rı­mı­za ver­dik­le­ri des­tek­ler­le ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le­miz daha da güç ka­za­nı­yor. Ye­şi­lay Haf­ta­sı’nda da he­ye­ca­nı­mı­za ortak ol­ma­la­rın­dan mut­lu­luk du­ya­ca­ğız” dedi. Ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le fark­lı pro­je­ler­le devam edi­yor; Sa­na­tın, spo­run ve eği­ti­min et­ki­sin­den ya­rar­la­na­rak ba­ğım­lı­lık­la­rı ön­le­mek için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Tür­ki­ye Ba­ğım­lı­lık­la Mü­ca­de­le Eği­tim Prog­ra­mı (TBM) ile başta ço­cuk­lar ve genç­ler olmak üzere top­lu­mun ge­ne­lin­de far­kın­da­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­yen Ye­şi­lay, bu hedef kit­le­nin sağ­lık­lı yaşam pren­sip­le­ri­ne yö­ne­lik bil­gi­len­di­ril­me­si ile ba­ğım­lı­lı­ğın önüne ge­çil­me­si­ni amaç­lı­yor. Çocuk ve genç­ler­de ba­ğım­lı­lık ko­nu­sun­da­ki far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı için aynı za­man­da 11 yıl­dır T.C. Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile “Sağ­lık­lı Nesil, Sağ­lık­lı Ge­lecek Ye­te­nek Ya­rış­ma­sı” dü­zen­le­ni­yor. “Ba­ğım­lı­lık” ko­nu­lu bu ya­rış­ma­ya il­ko­kul, or­ta­okul ve lise öğ­ren­ci­le­ri ka­tı­la­bi­li­yor. 2016 yı­lın­dan bu yana ba­ğım­lı­lık­la­ra dik­kat çek­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Ye­şi­lay Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sı’na her yıl dün­ya­nın pek çok ül­ke­sin­den sa­nat­çı­la­rın ba­ğım­lı­lık­la il­gi­li dik­kat çe­ki­ci eser­le­ri baş­vu­ru­yor. Ye­şi­lay’ın si­ne­ma­nın di­lin­den ve etki ala­nın­dan ya­rar­lan­mak ama­cıy­la T.C. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı des­te­ğiy­le dü­zen­le­di­ği 5. Sağ­lık­lı Fi­kir­ler Kısa Film Ya­rış­ma­sı’nın baş­vu­ru­la­rı da devam edi­yor.


YEDAM’dan ba­ğım­lı­la­ra ve aile­le­ri­ne üc­ret­siz des­tek
Ye­şi­lay, Tür­ki­ye ge­ne­li ve KKTC’de top­lam 100 Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi (YEDAM) ile hiz­met ve­ri­yor. YEDAM’lara tüm Tür­ki­ye’den 115 YEDAM Da­nış­ma Hattı üze­rin­den ula­şı­la­bil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Kan­de­mir, “Şu­be­le­ri­miz ile YEDAM’lar ara­sın­da güçlü bir iş bir­li­ği­miz var. Böy­le­ce ba­ğım­lı­la­ra ve aile­le­ri­ne doğru yön­len­dir­me­ler­de bu­lu­na­bi­li­yo­ruz. YEDAM’ın ta­ma­mı ba­ğım­lı­lık ala­nın­da uzman psi­ko­log ve sos­yal hiz­met uz­man­la­rın­dan olu­şan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve in­ter­net ba­ğım­lı­lık­la­rı ko­nu­sun­da bilgi verme, doğru yön­len­dir­me, da­nış­man­lık ve ayak­tan te­ra­pi hiz­met­le­ri su­nu­yor. Ba­ğım­lı­lar ve aile­le­ri YEDAM’ın sun­du­ğu psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık ve re­ha­bi­li­tas­yon des­te­ğin­den üc­ret­siz ya­rar­la­na­bi­li­yor” dedi. Ye­şi­lay Yaşam Be­ce­ri­le­ri Eği­tim Prog­ra­mı 81 ilde uy­gu­la­na­cak; Öğ­ren­ci­le­rin ba­ğım­lı­lık ris­kin­den uzak bir yaşam sür­me­si­ni, olum­lu dav­ra­nış de­ği­şik­lik­le­ri ve alış­kan­lık­lar ka­zan­ma­sı­nı ve ken­di­ni risk­li ortam ve du­rum­lar­dan ko­ru­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak et­kin­lik­ler­den olu­şan okul te­mel­li, ko­ru­yu­cu – güç­len­di­ri­ci bir prog­ram olan Ye­şi­lay Yaşam Be­ce­ri­le­ri Eği­tim Prog­ra­mı (YYBE), pilot uy­gu­la­ma­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 81 ilde yay­gın­la­şa­cak. Sağ­lık­lı yaşam,sağ­lık­lı birey, sağ­lık­lı top­lum pers­pek­ti­fiy­le öğ­ren­ci­nin çok yönlü ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ma­yı he­def­le­yen prog­ra­mın hedef kit­le­si si­ga­ra, alkol ya da diğer mad­de­le­ri de­ne­me­miş veya de­ne­miş ancak kul­la­nı­cı ol­ma­yan 7. sınıf öğ­ren­ci­le­rin­den olu­şu­yor. 2021 yılı iti­ba­riy­le ilk etap­ta 81 ilden yak­la­şık 200 for­ma­tör (eği­ti­ci eğit­me­ni) ye­tiş­ti­ril­me­si, bu for­ma­tör­ler ta­ra­fın­dan okul­lar­da uy­gu­la­ma­la­rın baş­la­tıl­ma­sı, devam eden sü­reç­te uy­gu­la­yı­cı eği­tim­le­ri dü­zen­le­ne­rek 81 il­de­ki okul­lar­da YYBE’nin 7.sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak yay­gın şe­kil­de uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor.


Ye­şi­lay ku­lüp­le­riy­le ço­cuk­la­ra ve genç­le­re ula­şı­yor
Genç Ye­şi­lay ku­lüp­le­ri, 88 üni­ver­si­te­de ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le etmek, top­lum­sal sağ­lık bi­lin­ci ge­liş­tir­mek ve sağ­lık­lı nesil an­la­yı­şı­nın yer­leş­me­si için ça­lış­ma­la­rı­nı ara ver­me­den sür­dü­rü­yor. Ye­şi­lay gö­nül­lü­sü öğ­ren­ci­ler bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Ye­şi­lay’ın üni­ver­si­te­ler­de ta­nı­tıl­ma­sı, ba­ğım­lı­lık­lar­la mü­ca­de­le için il­gi­li üni­ver­si­te­ler­de pro­je­ler ge­liş­ti­ril­me­si ve çe­şit­li eği­tim­le­rin ve­ril­me­si gibi fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nu­yor.
Ye­şi­lay’ın ön­le­yi­ci ve ko­ru­yu­cu hiz­met­ler kap­sa­mın­da yü­rüt­tü­ğü Benim Ku­lü­büm Ye­şi­lay pro­je­si ile de il­ko­kul ve or­ta­okul öğ­ren­ci­le­rin­de ba­ğım­lı­lık­la­ra karşı far­kın­da­lık oluş­tu­rul­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bu­gü­ne kadar 30 bin öğ­ren­ci­ye ula­şan proje kap­sa­mın­da öğ­ren­ci­le­re hem Ye­şi­lay hak­kın­da bilgi ve­ri­li­yor hem de fark­lı et­kin­lik­ler­le okul­la­rın­da Ye­şi­lay ku­lü­bü kur­ma­la­rı için teş­vik­te bu­lu­nu­lu­yor.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

AFET OKULU-2

Yakın za­man­da Afet oku­lu­na ih­ti­ya­cı­mız var diye bir yazı yaz­mış­tım. Çok ilgi çekti.
Ne­den­se doğal afet­ler ol­du­ğun­da o niye yok bu niye yok diye eleş­ti­ri­ler olur, ek­sik­ler o zaman ha­tır­la­nır.
Yur­du­muz­da doğal afet­ler çok olur­ken ted­bir­ler ne­den­se geç ge­li­yor.
Afet­ler­de ka­li­fi­ye ele­man ye­tiş­ti­ren bir oku­lu­muz ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.
Her şeyde Av­ru­pa’yı örnek alı­rız bu ko­nu­da niye doğal afet­ler­de eği­tim­li ele­man­la­rın ye­tiş­ti­ği okul­la­rı Tür­ki­ye’de yap­ma­yız.
Ben­zer okul­lar Ka­na­da, Al­man­ya, İsviç­re’de var. Bu okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı de­tay­lı­ca in­ce­le­ne­bi­lir.
Geçen yıl Van’da ya­şa­nan Çığ ola­yın­da bir­çok va­tan­da­şı­mız çığ al­tın­da kal­mış, Gün­ler­ce arama kur­tar­ma ça­lış­ma­sı devam et­miş­ti.
O olay­dan ders alın­mış ki Van Va­li­li­ği geçen hafta 200 ki­şi­lik bir tim ku­ra­rak doğal afet­le­re karşı kursa ala­rak eğit­ti.
Afet oku­lu­nun önemi bu ça­lış­ma­da bir kez daha önem ka­zan­dı.
Do­ğu­da ol­du­ğu gibi her yerde doğal afet­ler olu­yor ama mü­da­ha­le­de bu­lu­na­cak ye­tiş­miş ele­ma­nı­mız ma­ale­sef yok­tur.
3-5 haf­ta­lık kurs­lar­la afet­le­re mü­da­ha­le­de bu­lu­nu­lur ama ye­ter­li ola­bi­lir mi. Okul­da ye­ti­şecek ele­man­lar dev­le­tin kad­ro­lu ça­lı­şa­nı olur ve ne­re­de bir vaka olu­şur­sa anın­da mü­da­ha­le et­me­li­dir.
Dağ­da­ki çığ ola­yı­na çığ ya­şa­ma­yan, çığ böl­ge­sin­de ant­ren­man yap­ma­yan kimse ya­şa­nan olay­lar­da ge­rek­ti­ği gibi hiz­met ya­pa­maz. Böl­ge­miz­de sık sık sel, yan­gın, çığ gibi doğal afet­ler ya­şa­rız. Bu olay­la­rın ço­ğun­da can kay­bı­mız­da olur.
Doğal afet­ler­de Kamu ola­rak AFAD ve bir­çok özel STK’lar da yar­dım­da bu­lu­nur.
Afet­ler­de görev yapan, ya­pa­cak ele­man­la­rın eği­tim­li ol­ma­sın­dan ya­na­yım, ilk yar­dım, Sünni te­nef­füs, sedye ta­şı­ma vs. bi­lim­sel ola­rak ya­pı­la­bil­me­li. Bu bil­gi­ler­de okul­lar­da olur. Ku­lak­tan dolma veya 1-2 haf­ta­lık eği­tim­ler­le hemen gel seni kur­ta­rı­cı yap­tık de­mek­le olmaz.
Bu iş­ler­de ça­lı­şa­cak ele­man­lar için Lise son­ra­sı gi­re­ce­ği Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­sek Okulu me­zun­la­rı ter­cih edil­me­li.
Ya­pı­la­cak hiz­met ayrı bir iş kolu ola­bi­lir.
Afet­ler için ge­rek­li do­na­nım­lı ele­man­lar açıl­ma­sı ge­re­ken Yük­sek Okul­da ra­hat­lık­la ye­ti­şe­bi­lir. Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­se­ko­ku­lu oku­ya­cak öğ­ren­ci­ler için İkiz­de­re Va­di­si ameli eği­tim­ler için güzel par­kur­lar ba­rın­dı­rı­yor.
Karda, Çığda ya­pı­la­cak mü­ca­de­le için yılın 12 ayı karın hiç eksik ol­ma­dı­ğı Ovit da­ğın­da ra­hat­lık­la ola­bi­lir. Or­man­lık alan­lar­da arama kur­tar­ma ve de­re­ye düşen araç vs. ka­za­lar­da nasıl mü­da­ha­le edi­le­ce­ği İkiz­de­re de­re­sin­de ra­hat­lık­la tat­bik edi­le­bi­lir.
Tür­ki­ye’de böyle bir okul yok.
RTE Üni­ver­si­te­si­ne bağlı Dağ­cı­lık ve Afet­le Mü­ca­de­le Yük­sek Okulu dü­şü­nü­len okul ola­bi­lir.
Ko­nu­nun öne­mi­ni bi­le­rek 200 ki­şi­lik bir arama kur­tar­ma or­du­su kuran ve Van Va­li­si Meh­met Emin Bil­mez beyi güzel gi­ri­şi­mi için kut­lu­yo­rum. İna­nı­yo­rum yakın ge­le­cek­te arama kur­tar­ma ekip­le­ri ku­ru­la­cak Afet Okul­la­rın­da ye­ti­şir.

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜNDENMHP İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim MHP İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

MHP İl Baş­kan­lı­ğın­da İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim yak­la­şan çay kam­pan­ya­sı hak­kın­da fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.
Zi­ya­ret hak­kın­da kısa bir açık­la­ma­da bu­lu­nan İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ’böl­ge­mi­zin eko­no­mik çar­kı­nın ana fak­tö­rü Ça­yı­mı­zın Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim beyin İl Baş­kan­lı­ğı­mı­zı zi­ya­re­tin­den mem­nun­luk duy­dum.
Genel Mü­dür­lü­ğe atan­dı­ğın­da be­nim­de zi­ya­re­tim ol­muş­tu.

Bu zi­ya­ret aynı za­man­da iade zi­ya­re­ti oldu ve önü­müz­de­ki yaş çay kam­pan­ya­sı­nın da en güzel şe­kil­de geç­me­si için soh­bet ettik.
Biz parti ola­rak yaş çay kam­pan­ya­sı­na kös­tek değil des­tek olu­ruz.
Çay bizim gelir kay­na­ğı­mız­dır onun­la bin­ler­ce aile­miz ekmek ka­za­nı­yor’ dedi.
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’de iadei zi­ya­ret ya­pa­rak İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ile ça­yı­mı­zı ko­nuş­tuk.
Böl­ge­nin ol­maz­sa olmaz ürünü olan çayın bah­çe­den fab­ri­ka­ya ve raf­la­ra ge­li­şi ile sa­tı­şı ko­nu­sun­da kurum ola­rak en iyi­si­ni yap­ma­nın ça­ba­sın­da­yız’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizespor’da kötü gidiş önlenemiyor

Süper Lig’in 28. haf­ta­sın­da Hes Kablo Kay­se­ris­por, konuk et­ti­ği Çay­kur Ri­zes­por’u 2-1 yendi.

Maç­tan da­ki­ka­lar (ilk yarı)
3. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Len­non’un or­ta­sın­da top At­ta­mah’ın önün­de kaldı.
At­ta­mah’ın vu­ru­şun­da top ka­le­ci Gök­han’da kaldı.
9. da­ki­ka­da ge­li­şen Ri­zes­por’un ata­ğın­da sağ çap­raz­da topla bu­lu­şan Bold­rin ceza sa­ha­sı dı­şın­dan topa sert vurdu.
Ka­le­ci Doğan’dan seken topu, de­fans uzak­laş­tır­dı.
33. da­ki­ka­da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Meln­jak’ın or­ta­sın­da Bold­rın’den önce sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
43. da­ki­ka­da Mag­li­ja’nın pa­sın­da topla bu­lu­şan At­ta­mah’ın vu­ru­şun­da top de­fan­sa çar­pa­rak kor­ne­re gitti.
Maç­tan da­ki­ka­lar (ikin­ci yarı)
48. da­ki­ka Len­non’un sağ­dan kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da, ön di­re­ğe koşu yapan Mag­li­ca’nın ka­fay­la aşır­dı­ğı topla altı pas için­de bu­lu­şan Muhar’ın kafa vu­ru­şun­da, meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti: 1-0.
57. da­ki­ka­da Selim Ay’ın sağ­dan ceza sa­ha­sın­da gön­der­di­ği pasta ra­ki­bin­den iyi yük­se­len Sa­mu­dio’nun kafa şu­tun­da, top üst­ten auta çıktı.
71. da­ki­ka­da Hen­ri­que’nin pa­sın­da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Len­non’un ra­kip­le­rin­den geç­tik­ten sonra ceza sa­ha­sı dışı sol çap­raz­dan ka­le­ye gön­der­di­ği şutta, meşin yu­var­lak kale di­re­ği­ne çar­pa­rak oyuna geri döndü.
73. da­ki­ka­da Bold­rin’in pa­sın­da topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun topu sa­ğı­na al­dık­tan sonra sol çap­raz­dan ka­le­ye gön­der­di­ği sert şutta, meşin yu­var­lak uzak kö­şe­den fi­le­ler­le bu­luş­tu: 1-1.
77. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Kay­se­ris­por ata­ğın­da Ra­ma­zan Ci­ve­lek’in et­ki­li or­ta­sın­da ceza sa­ha­sı içe­ri­sin­de iyi yük­se­len İlhan Par­lak kafa vu­ru­şun­da, meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti: 2-1.
90+3. da­ki­ka­da sağ çap­raz­da topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun uzak me­sa­fe­den ka­le­ye gön­der­di­ği sert şutta, top üst­ten auta çıktı.
Kar­şı­laş­ma Kay­se­ris­por’un 2-1 üs­tün­lü­ğüy­le sona erdi.
Stat: Kay­se­ri Kadir Has
Ha­kem­ler: Hü­se­yin Göçek xx, Aleks Taş­çı­oğ­lu xx, Al­pas­lan Dedeş xx
Hes Kablo Kay­se­ris­por: Doğan Alem­dar xx, Ra­ma­zan Ci­ve­lek xxx, Di­mit­ri­os Ko­lo­vet­si­os xx, Uğur De­mi­rok xx, Aziz Be­hich xx, Jo­seph At­ta­mah xxx, Karlo Muhar xx, Da­ni­el Av­ra­movs­ki xx, Pedro Hen­ri­que xx, Aaron Len­non xxx, Antun Mag­li­ca x
Ye­dek­ler: İsmail Çipe, Ne­hu­en Paz, Cris­ti­an Sa­pu­na­ru, Yasir Su­ba­şı, Emre Demir, Melih Oku­tan, Talha Sa­rı­ars­lan, Be­sard Sa­bo­vic, Nu­ret­tin Kork­maz, İlhan Par­lak
Tek­nik Di­rek­tör: Uğur Ku­lak­sız
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, Mon­tas­sar Talbi xx, Selim Ay xxx, Dario Meln­jak xx, Yas­si­ne Me­ri­ah xx, Ab­dul­lah Durak xx, Fab­ri­cio Ba­i­ano xxx, Fer­nan­do Bold­rin xxx, Erik Sabo xx, Dam­jan Djo­ko­vic xx, Ale­xan­der Sö­der­lund xx
Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, İsmail Köy­ba­şı, Emir Di­la­ver, Yasin Peh­li­van, Tunay Torun, Onur Bulut, Doğan Er­do­ğan, Bra­i­an Sa­mu­dio, Milan Skoda, Fer­nan­do
Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Su­mu­di­ca
Gol­ler: Dk. 48 Muhar, Dk. 77 İlhan Par­lak (Hes Kablo Kay­se­ris­por), Dk. 73 Sa­mu­dio (Çay­kur Ri­zes­por)


Haber Merkezi

Cezalı Başkanlar Berna Gözbaşı VeHasan Kartal Maçı Beraber İzledi

Hak mah­ru­mi­ye­ti bu­lu­nan Kay­se­ris­por Kulüp Baş­ka­nı Berna Göz­ba­şı ve Çay­kur Ri­zes­por Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçı be­ra­ber iz­le­di.

Süper Lig’in 28. haf­ta­sın­da Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­la­ştı.
Maç ön­ce­sin­de kente gelen Çay­kur Ri­zes­por Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kar­tal’ı, Hes Kablo Kay­se­ris­por Kulüp Baş­ka­nı Berna Göz­ba­şı ağır­la­dı. Hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı bu­lu­nan Göz­ba­şı ve Kar­tal, akşam oy­na­na­n maçı be­ra­ber iz­le­di.


Haber Merkezi

Bölgesel Amatör Lig (BAL)maçları için karar çıktı

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ta­ra­fın­dan 2020-2021 Se­zo­nu Ama­tör Fut­bol Lig­le­ri ile il­gi­li ka­rar­lar açık­lan­dı.

Ko­vid-19 sal­gı­nı ne­de­niy­le geç­ti­ği­miz yıl Mart ayın­dan iti­ba­ren oy­na­tıl­ma­ma­sı­na karar ve­ri­len Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) için ni­ha­yet bek­le­nen karar çıktı.
Bin­ler­ce ama­tör fut­bol­cu­nun ve ca­mi­anın bek­le­di­ği karar so­nu­cu TFF, Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) mü­sa­ba­ka­la­rı­nın 17-18 Nisan (Cu­mar­te­si-Pa­zar) haf­ta­sı iti­ba­riy­le oy­nan­ma­sı­na karar verdi.
2020-2021 se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig, 52 grup­tan olu­şa­cak ve grup­lar­da yer ala­cak takım sa­yı­la­rı­na göre iki veya üç dev­re­li lig usulü ola­rak kar­şı­laş­ma­lar oy­na­na­cak. Her gru­bun bi­rin­ci­si olan takım bölge bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­za­nır­ken grup­ta en altta yer alan takım kendi ili­nin yerel li­gi­ne dönüş ya­pa­cak.
Bölge bi­rin­ci­li­ği­ne ka­tıl­ma hakkı ka­za­nan 52 takım 9 ayrı ta­raf­sız grup mer­ke­zin­de mü­sa­ba­ka­la­rı­nı oy­na­ya­cak ve 9 böl­ge­nin bi­rin­ci­le­ri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı ka­za­na­cak. Rize’yi BAL Li­gin­de bu sezon İl Özel İda­res­por, Sa­lar­has­por, Ça­ye­lis­por ve Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por tem­sil edecek. Grup­lar ve fiks­tür çe­ki­mi önü­müz­de­ki gün­ler­de belli ola­cak.


Haber Merkezi