Vali Çeber’den Rize’nin kurtuluşu yıldönümü mesajı

Rize Va­li­si Kemal Çeber 2 Mart Rize’nin kur­tu­lu­şu mü­na­se­be­tiy­le ya­yım­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da:

“Ül­ke­mi­zin ve Ka­ra­de­niz’in in­ci­si Rize’nin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 103. yıl dö­nü­mü­nü bir kez daha büyük bir se­vinç ve gu­rur­la kut­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bun­dan yak­la­şık bir asır önce 1.Dünya Sa­va­şı son­ra­sı bütün dünya, Ül­ke­mi­zi bölüp par­ça­la­mak ve bu aziz mil­le­ti or­ta­dan kal­dır­mak için kirli plan­lar ku­ra­rak üze­ri­mi­ze yük­le­di­ği o yıl­lar­da yur­du­mu­zun dört bir ta­ra­fı düş­man iş­ga­liy­le çev­ri­li du­rum­day­dı. Bu durum kar­şı­sın­da tüm düş­man­la­ra karşı duran Türk Mil­le­ti, her bir fer­diy­le mu­kad­de­sa­tı uğ­run­da des­tan­la­şan mü­ca­de­le­le­re imza at­mış­tır. Her türlü im­kan­dan yok­sun ol­ma­sı­na rağ­men, si­ne­sin­de­ki iman ve hür­ri­yet sev­da­sın­dan güç alan Mil­le­ti­miz düş­tü­ğü yer­den ye­ni­den ayağa kalk­mış, korku ve esa­ret­le tarih sah­ne­sin­den si­lin­mek is­te­nen bir mil­le­ti; ada­let, hür­ri­yet ve is­tik­la­lin san­cak­ta­rı ha­li­ne gel­miş­tir. İstik­lal mü­ca­de­le­si sü­re­cin­de tüm Ana­do­lu da ol­du­ğu gibi, Rize’mizde Kuv­va­yi Mil­li­ye ru­huy­la bir araya gel­miş ve bu mü­ca­de­le­nin bir par­ça­sı ol­muş­tur. Ta­ri­hi bo­yun­ca esa­ret al­tın­da ya­şa­mak­tan­sa ölümü ter­cih eden necip Mil­le­ti­miz gen­cin­den yaş­lı­sı­na ver­di­ği bu çetin mü­ca­de­ley­le vatan top­ra­ğı­mı­za göz diken düş­man­la­rı mağ­lup ede­rek 2 Mart 1918 şeh­ri­mi­zi ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­tur­muş­tur. Türk Mil­le­ti, tarih bo­yun­ca sü­rek­li hür ve ba­ğım­sız ola­rak ya­şa­mış, ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun ba­ğım­sız­lı­ğın­dan asla vaz­geç­me­miş­tir. Mil­le­ti­mi­ze bu mü­ca­de­le ru­hu­nu veren en önem­li unsur; is­tik­la­le ve ba­ğım­sız­lı­ğa duy­du­ğu özlem ve vatan için şehit olma ar­zu­su­dur. Esa­ret al­tın­da ya­şa­mak­tan­sa ölümü ter­cih eden, şe­hit­lik mer­te­be­si­ni ken­di­ne şeref ma­dal­ya­sı gören ruh, bugün biz­le­re ba­ğım­sız ve is­tik­la­li­ni ka­zan­mış bir ül­ke­de ya­şa­mak im­kâ­nı­nı ka­zan­dır­mış­tır. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Rize’nin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 103. yıl­dö­nü­mü­nü bir kez daha kut­lu­yor, başta Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı borç­lu ol­du­ğu­muz aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze saygı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi