Rize’de okullar açılacak mı?

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sın­da alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da her alan­da ol­du­ğu gibi eği­tim ve öğ­re­tim­de de il bazlı ola­rak ye­rin­de karar uy­gu­la­ma­sı­na baş­lan­dı. Bu ka­rar­lar­dan bir ta­ne­si de Milli Eği­tim ala­nın­da oldu.

Açık­la­ma­nın hemen ar­dın­dan Yük­sek ve çok yük­sek risk­li ola­rak ta­nım­la­nan ka­te­go­ri­de bu­lu­nan Rize’de de ‘Okul­lar açı­la­cak mı’ so­ru­su ilk akıl­la­ra gelen so­ru­lar­dan bir ta­ne­si oldu.
Yeni ka­ra­ra göre 2 Mart Salı günü iti­ba­riy­le tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da ülke ge­ne­lin­de yüz yüze eği­tim baş­la­nı­la­cak­tır. Düşük ve orta risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, or­ta­okul­lar­da ve li­se­ler­de yüz yüze eği­tim ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Düşük ve orta risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de yüz yüze eği­ti­me;


Okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da tam za­man­lı,
İlko­kul­lar­da sey­rel­til­miş sı­nıf­lar­da haf­ta­da iki (2) gün,
Or­ta­okul 5, 6, 7. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,
Or­ta­okul 8. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 12-22 saat,
Lise ha­zır­lık 9. 10. 11. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,
Lise 12. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 16-24 saat ola­cak şe­kil­de yüz yüze eği­ti­me baş­la­na­cak­tır. Yük­sek ve çok yük­sek risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de yüz yüze eği­ti­me; Okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da tam za­man­lı,
İlko­kul­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,

  1. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 12-22 saat,
  2. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 16-24 saat ola­rak baş­la­na­cak­tır.
    Özel ge­rek­si­nim­li öğ­ren­ci­ler için hiz­met veren özel eği­tim okul ve sı­nıf­la­rı ülke ge­ne­lin­de tam za­man­lı ola­rak yüz yüze eği­ti­me baş­la­ya­cak­tır.
  3. Tüm okul ka­de­me­le­ri ve sınıf dü­zey­le­rin­de yüz yüze eği­ti­me 2 Mart Salı gü­nün­den iti­ba­ren baş­la­na­cak­tır. Li­se­ler­de­ki sı­nav­lar 8 Mart Pa­zar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren tüm il­le­ri­miz­de sal­gın ted­bir­le­ri çer­çe­ve­sin­de yüz yüze ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Köy ve sey­rek nü­fus­lu yer­le­şim yer­le­rin­de­ki eği­tim ku­rum­la­rın­da mev­cut ka­rar­lar uy­gu­lan­ma­ya devam ede­cek­tir.
  4. Yüz yüze eği­tim kap­sa­mı dı­şın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­da uzak­tan eği­ti­me devam edi­le­cek­tir. Yüz yüze eği­ti­me ka­tı­lım veli rı­za­sı­na bağlı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne say­gıy­la du­yu­ru­lur. Haber Merkezi