Muhasebe Haftası kutlanıyor

Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı Mu­ha­se­be Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.

Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­lik ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne ta­nı­tıl­ma­sı, ülke eko­no­mi­si­ne ve iş dün­ya­sı­na sun­du­ğu değer ve fay­da­ya iliş­kin far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la 1-7 Mart, Mu­ha­se­be Haf­ta­sı ola­rak kkut­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı yap­tı­ğı açık­la­ma­da:

“13 Ha­zi­ran 1989 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe giren, 3568 sa­yı­lı Mes­lek Ya­sa­sı­na is­ti­na­den, 114 bin Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve 4 bin 800 Ye­min­li Mali Mü­şa­vir ile 18 bin staj­yer ülke ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­ter­mek­te­dir. 77 Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve 8 Ye­min­li Mali Mü­şa­vir Odası, TÜR­MOB ça­tı­sı al­tın­da hiz­met ver­mek­te­dir. Ha­ya­tı­mı­zın her ala­nı­nı et­ki­le­yen pan­de­mi do­la­yı­sı ile Mu­ha­se­be Haf­ta­mı­zı sı­nır­lı bir or­ga­ni­zas­yon­la kut­lu­yo­ruz. CO­VID-19 sü­re­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin ne kadar büyük öneme sahip ol­du­ğu­nu net bir şe­kil­de gös­ter­miş­tir. Dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin bu sı­kın­tı­lı sü­re­cin üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­ne olan umu­du­muz tam­dır.

“Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği, ku­rum­sal­laş­ma sü­re­ci­ni ta­mam­la­ya­rak, ül­ke­mi­zin ik­ti­sa­di ha­ya­tı­nın vaz­ge­çil­mez bir ku­ru­mu oldu. Mu­ha­se­be mes­le­ği­nin sun­muş ol­du­ğu hiz­met­le­rin ne kadar ha­ya­ti öneme haiz ol­du­ğu pan­de­mi dö­ne­mi bo­yun­ca daha iyi an­la­şıl­dı. Mali Mü­şa­vir­ler pan­de­mi­nin zor şart­la­rın­da, gö­re­vi ba­şın­da iş­let­me­le­ri­mi­ze ve ül­ke­mi­ze hiz­met ver­me­ye devam etti. Bu zor şart­lar­da çok sa­yı­da mes­lek men­su­bu­muz has­ta­lan­dı ve bazı mes­lek­taş­la­rı­mız ara­mız­dan ay­rıl­dı. Halen has­ta­lık­la mü­ca­de­le eden­le­re acil şi­fa­lar di­li­yor, ara­mız­dan ay­rı­lan­la­ra Al­lah­tan rah­met ve baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Pan­de­mi sü­re­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin vaz­ge­çil­mez öne­mi­ni net ve açık bir şe­kil­de gös­ter­miş­tir. Hem iş­let­me­le­ri­mi­zin var­lık­la­rı­nı ko­ru­ya­bil­me­le­ri hem kamu fi­nans­ma­nı­nın sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan, kamu ile iş­let­me­ler ara­sın­da köprü gö­re­vi gören Mali Mü­şa­vir­ler üst­len­miş ol­duk­la­rı so­rum­lu­luk­la­rı ba­şa­rı ile ye­ri­ne ge­tir­di­ler. Başta Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı, Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, olmak üzere kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na ve­ril­me­si ge­re­ken, be­yan­la­rın tan­zi­mi, gön­de­ri­mi, de­ne­ti­mi ve veri akışı mali mü­şa­vir­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, KOS­GEB gibi, eko­no­mi­de­ki diğer dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci kamu ku­rum­la­rı da mes­lek men­sup­la­rı­mı­zın hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­mak­ta­dır­lar. Sis­te­min ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­sın­da kamu gö­rev­li­le­ri kadar mes­lek­taş­la­rı­mı­zın pa­yı­nın en üst se­vi­ye­ler­de ol­du­ğu bütün ka­mu­oyun­ca bi­lin­me­li­dir. Mes­lek­taş­la­rı­mı­zın yap­tık­la­rı gö­rev­ler, kamu ma­li­ye­si­ne ve ülke eko­no­mi­si­nin ge­li­şi­mi­ne önem­li katkı ve en­for­mas­yon sun­mak­ta­dır. Eko­no­mi­nin kay­dı­nı tutan ve mali da­nış­man­lık yapan, mem­le­ke­tin her kö­şe­sin­de hiz­met sunan, Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler üre­ten, canlı ve di­na­mik bir Tür­ki­ye için ça­lış­mak­ta­dır. Ka­li­te­li hiz­met su­na­rak, iş­let­me­le­ri­mi­zin ge­li­şi­mi­ne katkı ve­re­rek, gü­ve­ni­lir iş­let­me da­nış­man­lı­ğı viz­yo­nu­muz­la ül­ke­mi­ze ve iş­let­me­le­ri­mi­ze hiz­met ver­mek­te­yiz. TÜR­MOB ve Oda­la­rı­mız; kamu ya­ra­rı­na, sü­rek­li yük­sek ka­li­te­de hiz­met sağ­la­yan stan­dart­lar­la, mu­ha­se­be ve de­ne­tim mes­le­ği­nin dün­ya­da­ki ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak iler­le­til­me­si ve ge­liş­ti­ril­me­si için ça­lış­mak­ta, gerek staj­yer­le­ri­mi­zin ve mes­lek men­sup­la­rı­mı­zın eği­ti­mi nok­ta­sın­da, ge­rek­se mes­le­ğin uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik üze­ri­ne düşen so­run­la­rın çö­zü­mü ko­nu­sun­da büyük bir öz­ve­ri ile ça­lış­mak­ta­dır. İşlet­me­le­rin mu­ha­se­be ve de­ne­tim iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren, dev­le­tin vergi ge­lir­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı­na katkı sunan ve dev­let ku­rum­la­rı­nın iş­le­yi­şi­ne yar­dım­cı olan Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin, önem­li so­run­la­rı da bu­lun­mak­ta­dır.

Çö­zü­mü­nü talep et­ti­ği­miz bazı so­run­la­rı­mız şöyle;

* Müc­bir sebep hali ge­niş­le­til­me­li­dir.

* Ser­best mes­lek er­ba­bın­da KDV’nin Gelir Ver­gi­sin­de ol­du­ğu gibi tah­si­lat esa­sı­na göre dü­zen­len­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­lik hiz­met­le­rin­de KDV in­di­ri­mi ya­pıl­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­le­re ara­bu­lu­cu­luk yet­ki­si ve­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.

* Be­yan­na­me im­za­lat­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun kap­sa­mı ge­niş­le­til­me­li­dir.

* Mali ta­ti­le iliş­kin sü­re­ler uza­tıl­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­le­re yeşil pa­sa­port ve­ril­me­li­dir.

* Mali Mü­şa­vir­le­re iliş­kin he­sap­la­na­cak gider ka­tı­lım pay­la­rı­na in­di­rim hakkı ve­ril­me­li­dir.

* Kamu Ku­rum­la­rın­ca is­te­nen bilgi, beyan ve form­la­rın sa­yı­sı ol­duk­ça art­mış­tır. Tüm ve­ri­le­rin bir data mer­ke­zin­de top­lan­ma­sı ve il­gi­li ku­rum­la­rın bu mer­kez­den bil­gi­le­ri al­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Görev ve fonk­si­yon­la­rı­mı­zı ye­ri­ne ge­ti­rir­ken ya­şa­dı­ğı­mız ve çö­zül­me­si­ni talep et­ti­ği­miz bi­ri­ken çok sa­yı­da so­ru­nu­muz bu­lu­nu­yor, bu sorun ve sı­kın­tı­la­rın, di­ya­log­la ve iş bir­li­ği içe­ri­sin­de çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de­yiz. Ül­ke­mi­zin, şef­faf, ön­gö­rü­le­bi­lir, sade ve kolay an­la­şı­lır bir vergi sis­te­mi­ne sahip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­mak­ta­yız. Bu kap­sam­da ya­pı­la­cak, ka­nun­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­si, ver­gi­len­dir­me sü­reç­le­ri ile be­yan­na­me ve bil­di­rim­le­rin sa­de­leş­ti­ril­me­si ve sa­yı­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı gibi her türlü iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nın des­tek­çi­si olma gay­re­tin­de ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mız­la kar­şı­lık­lı an­la­yış ve iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de yü­rü­te­ce­ği­miz ça­lış­ma­lar­da elde ede­ce­ği­miz her ba­şa­rı bi­lin­me­li­dir ki ülke eko­no­mi­mi­zin kal­kın­ma­sı­na ve ge­liş­me­si­ne ko­yul­muş bir tuğla ola­cak­tır. Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir mes­lek­taş­la­rı­mı­zın Mu­ha­se­be Haf­ta­sı­nı kut­lu­yor, dün­ya­mız, ül­ke­miz mes­lek­taş­la­rı­mız için sağ­lık­lı, hu­zur­lu gün­ler di­li­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi