Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Normalleşme Açıklaması!

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­dan bu­lun­du.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN’IN AÇIK­LA­MA­LA­RIN­DAN SATIR BAŞ­LA­RI:
28 Şubat ha­di­se­si bir darbe ha­re­ke­ti­dir. Ül­ke­mi­ze eko­no­mi­den si­ya­se­te geniş bir yel­pa­ze­de ağır fa­tu­ra­sı ol­muş­tur.
Tür­ki­ye’yi hak et­ti­ği de­mok­ra­tik ve eko­no­mik ge­liş­miş­lik se­vi­ye­si­ne ulaş­tır­mak için pek çok an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­yı kal­dır­dık. Mil­le­ti­miz­le sırt sırta ve­re­rek mey­da­nı Tür­ki­ye’yi eski ka­ran­lık gün­le­ri­ne dön­dür­mek is­te­yen­le­re bı­rak­ma­ya­ca­ğı­mı­zı gös­ter­dik. Yarın İnsan Hak­la­rı Eylem Pla­nı­mı­zı ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğız. Bu eylem pla­nın­da 9 baş­lık al­tın­da yüz­ler­ce fa­ali­yet yer alı­yor.
İHRA­CA­TI­MIZ ŞUBAT AYIN­DA ARTTI
Tür­ki­ye bü­yür­ken İngil­te­re yüzde 9,9 ora­nın­da, Hin­dis­tan yüzde 8 ora­nın­da, Al­man­ya yüzde 4,9 ora­nın­da ve Ame­ri­ka yüzde 3,5 ora­nın­da kü­çül­dü. Aynı şe­kil­de 2021 yı­lı­na iyi bir baş­lan­gıç yapan ih­ra­ca­tı­mız Şubat ayın­da ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Tür­ki­ye sal­gın son­ra­sı dö­ne­min yük­se­len yıl­dı­zı ola­cak­tır.
2021 bütçe açığı he­de­fi­mi­zi yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e in­dir­dik. Mali di­sip­lin­den taviz ver­me­me­ye devam ede­ce­ğiz.
Bugün iti­ba­ri ile yeni kont­rol­lü nor­mal­leş­me­ye baş­lı­yo­ruz.
Düşük ve orta risk­li il­ler­de diğer ka­de­me­ler­de de eği­tim öğ­re­ti­me baş­la­na­cak. Yük­sek ve çok risk­li il­ler­de ise sa­de­ce li­se­ler­de­ki yüz yüze sı­nav­lar ya­pı­la­cak.
Res­to­ran, ka­fe­ter­ya, kı­ra­at­ha­ne, çay bah­çe­si gibi yer­ler çok yük­sek risk­li iller dı­şın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de fa­ali­yet­le­ri­ni sabah 7 ile akşam 19.00 ara­sın­da yüzde 50 ka­pa­si­tey­le sür­dü­re­bi­le­cek­ler­dir.
Halı saha, yüzme ha­vu­zu gibi te­sis­ler düşük risk­li il­ler­de sabah 9 ile akşam 19.00 ara­sın­da fa­ali­yet gös­te­re­cek­ler.
Ka­mu­nun ça­lış­ma sa­at­le­ri tüm il­ler­de nor­ma­le dö­necek.
So­ka­ğa çıkma sa­at­le­ri sı­nır­lı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gru­bun­da­ki va­tan­daş­lar­la il­gi­li dü­zen­le­me düşük ve orta risk­li il­ler­de kal­dı­rıl­dı, yük­sek ve çok risk­li il­ler­de ise so­ka­ğa çıkma sü­re­si ar­tı­rı­la­cak. Nikah gibi me­ra­sim­ler düşük ve orta risk­li il­ler­de 100, yük­sek ve çok yük­sek risk­li il­ler­de 50 ki­şiy­le sı­nır­lı ola­rak ya­pı­la­cak.


Haber Merkezi