CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, büyük bir is­tis­ma­ra konu olan Kod29 ile işten çı­kar­ma­ya ola­nak veren mad­de­nin İş Ka­nu­nun­dan çı­ka­rıl­ma­sı için kanun tek­li­fi verdi.

TBMM’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da kanun tek­li­fi­nin ge­rek­çe­si­ni an­la­tan CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Pan­de­mi sü­re­cin­de işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ge­ti­ril­di­ği­ni ama bazı fır­sat­çı ve ah­lak­sız iş­ve­ren­le­rin İş Ka­nu­nu­nun 25. Mad­de­si­nin “İşve­re­nin haklı ne­den­ler­le der­hal fesih hakkı” baş­lık­lı 1. Fık­ra­sı­nın “Ahlak ve iyi ni­yet­le­ri­ne uy­ma­yan hal­ler vb.” baş­lık­lı 2. Ben­di­ni is­tis­mar ede­rek, işten çı­kar­ma ya­sa­ğı­nı delip taz­mi­nat­sız şe­kil­de in­san­la­rı işten çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­di.
İNSAN­LAR SOS­YAL ÖLÜME MAH­KUM EDİLİYOR!
Pan­de­mi sü­re­cin­de işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ge­ti­ril­di­ği­ni ama fır­sat­çı, ah­lak­sız bir kısım iş­ve­re­nin iş ka­nu­nu­nun bir mad­de­si­ni is­tis­mar et­ti­ği­ni ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Kod29 diye bi­li­nen -SGK’nın ka­yıt­la­rın­da Kod29 diye iş­len­di­ği için- 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nu­nun 25. Mad­de­si­nin 1. Fık­ra­sı­nın 2 Nolu Ben­di­ne da­ya­na­rak iş­çi­le­ri­ni işten çı­kar­mak­ta­dır. Bu madde prob­lem­li bir mad­de­dir. İş Ka­nu­nun­dan çı­ka­rıl­ma­sı için Kanun Tek­li­fi ver­dik.” dedi. İş Ka­nu­nu­nun iş­ve­re­ne ta­nı­dı­ğı “haklı ne­den­ler­le der­hal fesih hakkı” baş­lık­lı 25. Mad­de­si­nin il­gi­li bö­lü­mün­de “Ahlak ve iyi niyet ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan hal­ler” mad­de­si­ne da­ya­na­rak işçi çı­kar­ma ya­sa­ğı­nın de­lin­di­ği­ni ve iş­ve­re­nin be­ya­nı­na da­ya­nı­la­rak, sa­vun­ma­sı dahi alın­ma­dan iş­çi­le­rin işten çı­ka­rıl­dı­ğı­nı kay­de­den Be­ka­roğ­lu, “Bun­la­rın için­de neler yok ki; hır­sız­lık, iş­ve­re­nin aile­si­ne kötü söz söy­le­mek, ters bak­mak… Bu madde ile in­san­lar işten çı­ka­rıl­dı mı buna ne ihbar taz­mi­na­tı, ne kıdem taz­mi­na­tı öde­ni­yor ne de bir kuruş para ve­ri­li­yor. Bu şe­kil­de işten çı­ka­rı­lan iş­çi­ler iş­siz­lik öde­ne­ğin­den de ya­rar­la­na­mı­yor. Yani bu iş­çi­ler aile­le­ri ile be­ra­ber aç­lı­ğa mah­kum edi­li­yor­lar. Sa­de­ce aç­lı­ğa mah­kum edil­mi­yor. Ah­lak­sız­lık, hır­sız­lık gibi ge­rek­çe­ler­le işten çı­ka­rı­lan in­san­lar başka yerde de iş bu­la­mı­yor, sos­yal ölüme mah­kum edi­li­yor­lar.” diye ko­nuş­tu.
Bunu fır­sat ola­rak gören kimi iş­ve­ren­le­rin yüz­ler­ce bin­ler­ce iş­çi­yi bu mad­de­ye da­ya­na­rak sor­gu­suz su­al­siz işten çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, sa­de­ce özel sek­tör­de değil, bu ah­lak­sız uy­gu­la­ma­nın ka­mu­da da uy­gu­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu mad­de­nin Tür­ki­ye’nin iş ya­sa­sın­da bu­gü­ne kadar bu­lun­ma­sı­nın büyük bir ayıp ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Bütün si­ya­si par­ti­ler bi­ra­ra­ya ge­le­rek bu mad­de­ye bir hal ça­re­si bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Biz ra­di­kal bir tek­lif­te bu­lu­nu­yo­ruz; bü­tü­nüy­le ya­sa­dan çı­ka­rıl­sın. Hır­sız­lık, taciz gibi prob­lem­ler için TCK’nın il­gi­li mad­de­le­ri ge­rek­li iş­le­mi zaten ya­pı­yor. Bu şe­kil­de kanun, iş­ve­re­nin eline iş­çi­yi ke­secek doğ­ra­ya­cak bir araç ola­rak ve­ril­mez. Bu, ger­çek an­lam­da ah­lak­sız­lık­tır. ILO da bunu ya­sak­lı­yor. Bu mad­de­nin dü­zel­til­me­si için de­fa­lar­ca eleş­ti­ri gel­miş­tir.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI