AŞINIZ İÇİN AİLE HEKİMİ İLE İLETİŞİM KURUN!

İlimiz ge­ne­lin­de ko­vid-19 aşı­la­ma sü­re­ci aile he­kim­le­ri başta olmak üzere, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­le­ri ve Has­ta­ne­le­ri­miz üze­rin­den olan­ca hı­zıy­la devam et­mek­te­dir.

Özel­lik­le ili­miz ve böl­ge­miz iti­ba­riy­le ris­kin daha büyük ol­du­ğu bu sü­reç­te eli­miz­de­ki en et­ki­li ko­ru­yu­cu gücün aşı ol­du­ğu mu­hak­kak­tır.
Bu se­bep­le aşı hakkı ta­nım­la­nan ve son 6 ay içe­ri­sin­de Ko­vid-19 has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma­yan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı ol­ma­sı­nı şid­det­le tav­si­ye edi­yo­ruz.
Hali ha­zır­da 65 yaş üstü va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı­la­ma sü­re­ci devam eder­ken, bugün iti­ba­riy­le de köy okul­la­rın­da­ki gö­rev­li öğ­ret­me­le­ri­miz sü­re­ce dâhil edil­di.

Aşı­la­ma aile he­kim­lik­le­rin­de veya dev­let has­ta­ne­le­rin­de ran­de­vu usulü ile ya­pıl­mak­ta­dır.
Bu­gü­ne değin aşı hakkı ol­du­ğu halde ran­de­vu ala­ma­ma veya her­han­gi bir se­bep­le aşı­sı­nı yap­tı­ra­ma­mış olan ve yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­zın biz­zat aile he­kim­le­ri­ni ara­ma­la­rı du­ru­mun­da ran­de­vu hu­su­sun­da aile he­kim­le­rin­ce ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı olu­na­cak­tır.
Aşı sü­re­ci­nin ba­şın­dan bu­gü­ne değin gö­re­vi­ni la­ikiy­le ifade eden, ken­di­le­ri­ne ka­yıt­lı nü­fu­su biz­zat ara­ya­rak veya on­lar­dan gelen çağ­rı­la­ra cevap ve­re­rek en yük­sek aşı­la­ma oran­la­rı­na ula­şan ve do­la­yı­sıy­la kıy­met­li hal­kı­mı­za ciddi an­lam­da fay­da­lı olan aile he­kim­le­ri­mi­ze gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­dan do­la­yı hal­kı­mız adına te­şek­kür edi­yo­rum.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI