Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs’ün ilacı Türk çayı!

Dün­ya­da bü­tün­le­yi­ci tıb­bın ku­ru­cu­su ola­rak bi­li­nen Ame­ri­ka­lı Dr. Leo Gal­land ise “Ko­ro­na­nın ilacı Türk çayı” açık­la­ma­sı­nı yaptı.

“Aler­ji için çözüm–Nasıl hasta olu­ruz, nasıl iyi­le­şi­riz?” adlı ki­ta­bın ya­za­rı Dr. Leo Gal­land, tüm dün­ya­yı et­ki­le­yen ko­ro­na­vi­rü­se karşı alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ko­vid-19’un ki­şi­nin sa­de­ce ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni değil me­ta­bo­liz­ma­sı­nı da il­gi­len­di­ren bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu an­la­tan Dr. Leo Gal­land, “Zaten bu ne­den­le şeker has­ta­la­rı ve aşırı ki­lo­lu ki­şi­ler büyük risk al­tın­da. Do­la­yı­sıy­la me­ta­bo­liz­ma­nı­zı iyi­leş­ti­recek bir bes­len­me dü­ze­ni ko­ru­yu­cu ola­cak­tır. Özel­lik­le de çinko çok önem­li. Bu­nun­la il­gi­li ka­nıt­lar var. Meyve, sebze, bitki ve ba­ha­rat­lar­da bu­lu­nan bi­yof­la­vo­no­id­ler, vü­cu­du­nu­zun vi­rü­se ver­di­ği tep­ki­yi önem­li öl­çü­de et­ki­li­yor. İlk yap­ma­nız ge­re­ken, ka­buk­lu yemiş, tohum, sebze, balık ve deniz ürün­le­ri içe­ren, ta­ma­men doğal gı­da­lar­dan olu­şan bir bes­len­me alış­kan­lı­ğı edin­mek” öne­ri­sin­de bu­lun­du.
“ÇAY VİRÜS­LERİN ÇO­ĞAL­MA­SI­NI EN­GELLİYOR”
Çayın vi­rüs­le mü­ca­de­le­de ol­duk­ça fay­da­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Dr. Leo Gal­land, “Yeşil çay­dan zi­ya­de siyah çayda bu­lu­nan bazı mad­de­ler, vi­rü­sün ço­ğal­ma­sı­nı önler. Ay­rı­ca çayı süt ile iç­me­mek ge­re­kir çünkü süt, ih­ti­ya­cı­mız olan şey­le­rin emi­li­mi­ni en­gel­ler. Çayı, ol­du­ğu gibi içmek ge­re­kir. Bunun ya­nın­da me­la­to­ni­nin fay­da­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ren bazı ka­nıt­lar var. Me­la­to­nin tak­vi­ye­si yapan in­san­la­rın Ko­vid-19’a ya­ka­lan­ma ih­ti­ma­li daha düşük. Muh­te­me­len bunun ne­de­ni, me­la­to­ni­nin ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­ri­ci ve an­ti­inf­la­ma­tu­var et­ki­si” diye ko­nuş­tu.
“ÇÖREK OTU ANTİVİRAL BİR ETKİYE SAHİP”
Ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­de ba­ğı­şık­lı­ğı kuv­vet­len­dir­mek adına kul­la­nı­la­cak şi­fa­lı ot ve bit­ki­le­rin de ol­du­ğu­nu an­la­tan Dr. Leo Gal­land, “Ay­rı­ca kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz bir­çok şi­fa­lı ot ve ba­ha­rat bu­lu­nu­yor. Çörek otu, benim göz­de­le­rim ara­sın­da yer alı­yor.
Bin yıl­dan uzun sü­re­dir Batı Asya’da tü­ke­ti­len temel sağ­lık­lı be­sin­ler­den biri olan çörek otu, an­ti­vi­ral et­ki­le­re sahip. Ko­vid-19 değil belki ama he­pa­tit vi­rü­sü­ne ya­ka­la­nan in­san­lar üze­rin­de ya­pı­lan kli­nik de­ney­ler­de çörek otu­nun an­ti­inf­la­ma­tu­var ve an­ti­vi­ral et­ki­le­ri göz­ler önüne se­ril­miş.
Eğer tek bir sağ­lık­lı besin seç­mem ge­rek­sey­di, çörek otunu se­çer­dim. Çörek otu­nun için­de­ki en aktif mad­de­ler ya­ğın­da bu­lu­nur. Taze to­hu­mu alıp öğü­te­bi­lir­si­niz. Ol­duk­ça yu­mu­şak­tır. Çok hoş bir aro­ma­sı var­dır. An­ti­inf­la­ma­tu­var et­ki­ye yol açan mad­de­ler, ço­ğun­luk­la ya­ğın­da bu­lu­nur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“AŞI­LAN­MA VE DOĞAL TEDAVİ BİRBİRİNİ DES­TEK­LE­MELİ”
Ko­ro­na­vi­rüs aşı­la­rı­nı des­tek­le­di­ği­ni ifade eden Dr. Leo Gal­land, aşı­lan­ma ve doğal bes­len­me­nin bir arada kul­la­nıl­ma­sı­nı öne­rerek şöyle devam etti: “Ko­vid-19 aşı­la­rı­nın dün­ya­da büyük bir fark ya­ra­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ama bu biraz zaman ala­cak. Bu­ra­da beni en­di­şe­len­di­ren şey şu:
Bu tril­yon do­lar­lık aşı ve ilaç ge­liş­tir­me ya­rı­şın­da bir­çok fark­lı yak­la­şım göz ardı edil­di. Bu konu üze­ri­ne bazı ya­zı­lar ka­le­me alıp in­ter­net si­tem­de ya­yın­la­dım. Vi­rü­sün et­ki­si­ni azalt­ma­ya, bu­laş­ma­yı en­gel­le­me­ye yar­dım­cı ola­cak doğal ürün­ler ara­dım. Bu ürün­le­rin bir­ço­ğu­nu, kli­nik uy­gu­la­mam­da kul­lan­dım. Şu ana kadar gör­dü­ğüm so­nuç­lar­dan çok mem­nu­num. Tabii ki bu kont­rol­lü veri değil.
Te­da­vi et­ti­ğim has­ta­lar­dan edin­di­ğim tec­rü­be. Çörek otu bun­lar­dan biri.” Gal­land, “Güney Asya kö­ken­li bir ba­ha­rat olan zer­de­çal yani kur­ku­min bir di­ğe­ri. Kır­mı­zı üzüm­de bu­lu­nan res­ve­rat­ro­lu da ek­le­mek ge­re­kir. Bun­la­rın hepsi, önem­li an­ti­inf­la­ma­tu­var, an­ti­vi­ral ve ko­ru­yu­cu et­ki­le­re sahip. Aşı ve doğal te­da­vi­nin iki­si­ne de ih­ti­ya­cı­mız ola­cak. Aşı­la­rın, vi­rü­sün bu­la­şı­cı­lı­ğı­nı dur­du­rup dur­dur­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Bu durum aşı­lar­la il­gi­li en büyük so­run­lar­dan bi­ri­ni oluş­tu­ru­yor. Ve­ri­le­ri ya­yın­la­nan aşı­lar, in­san­la­rın has­ta­lan­ma­ma­sı­nı, has­ta­ne­ye düş­me­me­le­ri­ni sağ­lı­yor ve ha­yat­la­rı­nı kur­ta­rı­yor. Bu­ra­ya kadar ha­ri­ka. Ancak bu aşı­la­rın, vi­rü­sün bu­la­şı­cı­lı­ğı ko­nu­sun­da et­ki­li olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Bu me­se­le­nin, 2021 yı­lı­nın iler­le­yen ay­la­rın­da çö­zül­me­si­ni umut edi­yo­rum. Doğal ürün­ler de bu sü­re­cin bir par­ça­sı” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi