Monthly Archives: Mart 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Normalleşme Açıklaması!

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­dan bu­lun­du.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN’IN AÇIK­LA­MA­LA­RIN­DAN SATIR BAŞ­LA­RI:
28 Şubat ha­di­se­si bir darbe ha­re­ke­ti­dir. Ül­ke­mi­ze eko­no­mi­den si­ya­se­te geniş bir yel­pa­ze­de ağır fa­tu­ra­sı ol­muş­tur.
Tür­ki­ye’yi hak et­ti­ği de­mok­ra­tik ve eko­no­mik ge­liş­miş­lik se­vi­ye­si­ne ulaş­tır­mak için pek çok an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­yı kal­dır­dık. Mil­le­ti­miz­le sırt sırta ve­re­rek mey­da­nı Tür­ki­ye’yi eski ka­ran­lık gün­le­ri­ne dön­dür­mek is­te­yen­le­re bı­rak­ma­ya­ca­ğı­mı­zı gös­ter­dik. Yarın İnsan Hak­la­rı Eylem Pla­nı­mı­zı ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğız. Bu eylem pla­nın­da 9 baş­lık al­tın­da yüz­ler­ce fa­ali­yet yer alı­yor.
İHRA­CA­TI­MIZ ŞUBAT AYIN­DA ARTTI
Tür­ki­ye bü­yür­ken İngil­te­re yüzde 9,9 ora­nın­da, Hin­dis­tan yüzde 8 ora­nın­da, Al­man­ya yüzde 4,9 ora­nın­da ve Ame­ri­ka yüzde 3,5 ora­nın­da kü­çül­dü. Aynı şe­kil­de 2021 yı­lı­na iyi bir baş­lan­gıç yapan ih­ra­ca­tı­mız Şubat ayın­da ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Tür­ki­ye sal­gın son­ra­sı dö­ne­min yük­se­len yıl­dı­zı ola­cak­tır.
2021 bütçe açığı he­de­fi­mi­zi yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e in­dir­dik. Mali di­sip­lin­den taviz ver­me­me­ye devam ede­ce­ğiz.
Bugün iti­ba­ri ile yeni kont­rol­lü nor­mal­leş­me­ye baş­lı­yo­ruz.
Düşük ve orta risk­li il­ler­de diğer ka­de­me­ler­de de eği­tim öğ­re­ti­me baş­la­na­cak. Yük­sek ve çok risk­li il­ler­de ise sa­de­ce li­se­ler­de­ki yüz yüze sı­nav­lar ya­pı­la­cak.
Res­to­ran, ka­fe­ter­ya, kı­ra­at­ha­ne, çay bah­çe­si gibi yer­ler çok yük­sek risk­li iller dı­şın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de fa­ali­yet­le­ri­ni sabah 7 ile akşam 19.00 ara­sın­da yüzde 50 ka­pa­si­tey­le sür­dü­re­bi­le­cek­ler­dir.
Halı saha, yüzme ha­vu­zu gibi te­sis­ler düşük risk­li il­ler­de sabah 9 ile akşam 19.00 ara­sın­da fa­ali­yet gös­te­re­cek­ler.
Ka­mu­nun ça­lış­ma sa­at­le­ri tüm il­ler­de nor­ma­le dö­necek.
So­ka­ğa çıkma sa­at­le­ri sı­nır­lı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gru­bun­da­ki va­tan­daş­lar­la il­gi­li dü­zen­le­me düşük ve orta risk­li il­ler­de kal­dı­rıl­dı, yük­sek ve çok risk­li il­ler­de ise so­ka­ğa çıkma sü­re­si ar­tı­rı­la­cak. Nikah gibi me­ra­sim­ler düşük ve orta risk­li il­ler­de 100, yük­sek ve çok yük­sek risk­li il­ler­de 50 ki­şiy­le sı­nır­lı ola­rak ya­pı­la­cak.


Haber Merkezi

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan im­za­lı “Co­vid-19 Kap­sa­mın­da Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın­da Nor­mal­leş­me ve Alı­na­cak Ted­bir­ler” ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da mesai sa­at­le­ri de­ğiş­ti.

Ko­nuy­la il­gi­li Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da: “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ge­nel­ge­siy­le kamu kurum ve ku­ru­lu­şu ça­lı­şan­la­rı­nın esnek ça­lış­ma uy­gu­la­ma­sı kal­dı­rıl­mış­tır. 02.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren İli­miz­de mesai sa­at­le­ri; 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 ola­rak uy­gu­la­na­cak­tır” de­nil­di.


Haber Merkezi

Vali Çeber’den Rize’nin kurtuluşu yıldönümü mesajı

Rize Va­li­si Kemal Çeber 2 Mart Rize’nin kur­tu­lu­şu mü­na­se­be­tiy­le ya­yım­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da:

“Ül­ke­mi­zin ve Ka­ra­de­niz’in in­ci­si Rize’nin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 103. yıl dö­nü­mü­nü bir kez daha büyük bir se­vinç ve gu­rur­la kut­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bun­dan yak­la­şık bir asır önce 1.Dünya Sa­va­şı son­ra­sı bütün dünya, Ül­ke­mi­zi bölüp par­ça­la­mak ve bu aziz mil­le­ti or­ta­dan kal­dır­mak için kirli plan­lar ku­ra­rak üze­ri­mi­ze yük­le­di­ği o yıl­lar­da yur­du­mu­zun dört bir ta­ra­fı düş­man iş­ga­liy­le çev­ri­li du­rum­day­dı. Bu durum kar­şı­sın­da tüm düş­man­la­ra karşı duran Türk Mil­le­ti, her bir fer­diy­le mu­kad­de­sa­tı uğ­run­da des­tan­la­şan mü­ca­de­le­le­re imza at­mış­tır. Her türlü im­kan­dan yok­sun ol­ma­sı­na rağ­men, si­ne­sin­de­ki iman ve hür­ri­yet sev­da­sın­dan güç alan Mil­le­ti­miz düş­tü­ğü yer­den ye­ni­den ayağa kalk­mış, korku ve esa­ret­le tarih sah­ne­sin­den si­lin­mek is­te­nen bir mil­le­ti; ada­let, hür­ri­yet ve is­tik­la­lin san­cak­ta­rı ha­li­ne gel­miş­tir. İstik­lal mü­ca­de­le­si sü­re­cin­de tüm Ana­do­lu da ol­du­ğu gibi, Rize’mizde Kuv­va­yi Mil­li­ye ru­huy­la bir araya gel­miş ve bu mü­ca­de­le­nin bir par­ça­sı ol­muş­tur. Ta­ri­hi bo­yun­ca esa­ret al­tın­da ya­şa­mak­tan­sa ölümü ter­cih eden necip Mil­le­ti­miz gen­cin­den yaş­lı­sı­na ver­di­ği bu çetin mü­ca­de­ley­le vatan top­ra­ğı­mı­za göz diken düş­man­la­rı mağ­lup ede­rek 2 Mart 1918 şeh­ri­mi­zi ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­tur­muş­tur. Türk Mil­le­ti, tarih bo­yun­ca sü­rek­li hür ve ba­ğım­sız ola­rak ya­şa­mış, ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun ba­ğım­sız­lı­ğın­dan asla vaz­geç­me­miş­tir. Mil­le­ti­mi­ze bu mü­ca­de­le ru­hu­nu veren en önem­li unsur; is­tik­la­le ve ba­ğım­sız­lı­ğa duy­du­ğu özlem ve vatan için şehit olma ar­zu­su­dur. Esa­ret al­tın­da ya­şa­mak­tan­sa ölümü ter­cih eden, şe­hit­lik mer­te­be­si­ni ken­di­ne şeref ma­dal­ya­sı gören ruh, bugün biz­le­re ba­ğım­sız ve is­tik­la­li­ni ka­zan­mış bir ül­ke­de ya­şa­mak im­kâ­nı­nı ka­zan­dır­mış­tır. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Rize’nin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 103. yıl­dö­nü­mü­nü bir kez daha kut­lu­yor, başta Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı borç­lu ol­du­ğu­muz aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze saygı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi

Rize’de okullar açılacak mı?

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sın­da alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da her alan­da ol­du­ğu gibi eği­tim ve öğ­re­tim­de de il bazlı ola­rak ye­rin­de karar uy­gu­la­ma­sı­na baş­lan­dı. Bu ka­rar­lar­dan bir ta­ne­si de Milli Eği­tim ala­nın­da oldu.

Açık­la­ma­nın hemen ar­dın­dan Yük­sek ve çok yük­sek risk­li ola­rak ta­nım­la­nan ka­te­go­ri­de bu­lu­nan Rize’de de ‘Okul­lar açı­la­cak mı’ so­ru­su ilk akıl­la­ra gelen so­ru­lar­dan bir ta­ne­si oldu.
Yeni ka­ra­ra göre 2 Mart Salı günü iti­ba­riy­le tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, 8 ve 12. sı­nıf­lar­da ülke ge­ne­lin­de yüz yüze eği­tim baş­la­nı­la­cak­tır. Düşük ve orta risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de tüm okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da, il­ko­kul­lar­da, or­ta­okul­lar­da ve li­se­ler­de yüz yüze eği­tim ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Düşük ve orta risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de yüz yüze eği­ti­me;


Okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da tam za­man­lı,
İlko­kul­lar­da sey­rel­til­miş sı­nıf­lar­da haf­ta­da iki (2) gün,
Or­ta­okul 5, 6, 7. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,
Or­ta­okul 8. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 12-22 saat,
Lise ha­zır­lık 9. 10. 11. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,
Lise 12. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 16-24 saat ola­cak şe­kil­de yüz yüze eği­ti­me baş­la­na­cak­tır. Yük­sek ve çok yük­sek risk­li ola­rak ta­nım­la­nan il­ler­de yüz yüze eği­ti­me; Okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da tam za­man­lı,
İlko­kul­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da iki (2) gün,

  1. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 12-22 saat,
  2. sı­nıf­lar­da sey­rel­til­miş grup­lar ha­lin­de haf­ta­da 16-24 saat ola­rak baş­la­na­cak­tır.
    Özel ge­rek­si­nim­li öğ­ren­ci­ler için hiz­met veren özel eği­tim okul ve sı­nıf­la­rı ülke ge­ne­lin­de tam za­man­lı ola­rak yüz yüze eği­ti­me baş­la­ya­cak­tır.
  3. Tüm okul ka­de­me­le­ri ve sınıf dü­zey­le­rin­de yüz yüze eği­ti­me 2 Mart Salı gü­nün­den iti­ba­ren baş­la­na­cak­tır. Li­se­ler­de­ki sı­nav­lar 8 Mart Pa­zar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren tüm il­le­ri­miz­de sal­gın ted­bir­le­ri çer­çe­ve­sin­de yüz yüze ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Köy ve sey­rek nü­fus­lu yer­le­şim yer­le­rin­de­ki eği­tim ku­rum­la­rın­da mev­cut ka­rar­lar uy­gu­lan­ma­ya devam ede­cek­tir.
  4. Yüz yüze eği­tim kap­sa­mı dı­şın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­da uzak­tan eği­ti­me devam edi­le­cek­tir. Yüz yüze eği­ti­me ka­tı­lım veli rı­za­sı­na bağlı ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne say­gıy­la du­yu­ru­lur. Haber Merkezi

Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs’ün ilacı Türk çayı!

Dün­ya­da bü­tün­le­yi­ci tıb­bın ku­ru­cu­su ola­rak bi­li­nen Ame­ri­ka­lı Dr. Leo Gal­land ise “Ko­ro­na­nın ilacı Türk çayı” açık­la­ma­sı­nı yaptı.

“Aler­ji için çözüm–Nasıl hasta olu­ruz, nasıl iyi­le­şi­riz?” adlı ki­ta­bın ya­za­rı Dr. Leo Gal­land, tüm dün­ya­yı et­ki­le­yen ko­ro­na­vi­rü­se karşı alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ko­vid-19’un ki­şi­nin sa­de­ce ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni değil me­ta­bo­liz­ma­sı­nı da il­gi­len­di­ren bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu an­la­tan Dr. Leo Gal­land, “Zaten bu ne­den­le şeker has­ta­la­rı ve aşırı ki­lo­lu ki­şi­ler büyük risk al­tın­da. Do­la­yı­sıy­la me­ta­bo­liz­ma­nı­zı iyi­leş­ti­recek bir bes­len­me dü­ze­ni ko­ru­yu­cu ola­cak­tır. Özel­lik­le de çinko çok önem­li. Bu­nun­la il­gi­li ka­nıt­lar var. Meyve, sebze, bitki ve ba­ha­rat­lar­da bu­lu­nan bi­yof­la­vo­no­id­ler, vü­cu­du­nu­zun vi­rü­se ver­di­ği tep­ki­yi önem­li öl­çü­de et­ki­li­yor. İlk yap­ma­nız ge­re­ken, ka­buk­lu yemiş, tohum, sebze, balık ve deniz ürün­le­ri içe­ren, ta­ma­men doğal gı­da­lar­dan olu­şan bir bes­len­me alış­kan­lı­ğı edin­mek” öne­ri­sin­de bu­lun­du.
“ÇAY VİRÜS­LERİN ÇO­ĞAL­MA­SI­NI EN­GELLİYOR”
Çayın vi­rüs­le mü­ca­de­le­de ol­duk­ça fay­da­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Dr. Leo Gal­land, “Yeşil çay­dan zi­ya­de siyah çayda bu­lu­nan bazı mad­de­ler, vi­rü­sün ço­ğal­ma­sı­nı önler. Ay­rı­ca çayı süt ile iç­me­mek ge­re­kir çünkü süt, ih­ti­ya­cı­mız olan şey­le­rin emi­li­mi­ni en­gel­ler. Çayı, ol­du­ğu gibi içmek ge­re­kir. Bunun ya­nın­da me­la­to­ni­nin fay­da­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ren bazı ka­nıt­lar var. Me­la­to­nin tak­vi­ye­si yapan in­san­la­rın Ko­vid-19’a ya­ka­lan­ma ih­ti­ma­li daha düşük. Muh­te­me­len bunun ne­de­ni, me­la­to­ni­nin ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­ri­ci ve an­ti­inf­la­ma­tu­var et­ki­si” diye ko­nuş­tu.
“ÇÖREK OTU ANTİVİRAL BİR ETKİYE SAHİP”
Ko­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le­de ba­ğı­şık­lı­ğı kuv­vet­len­dir­mek adına kul­la­nı­la­cak şi­fa­lı ot ve bit­ki­le­rin de ol­du­ğu­nu an­la­tan Dr. Leo Gal­land, “Ay­rı­ca kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz bir­çok şi­fa­lı ot ve ba­ha­rat bu­lu­nu­yor. Çörek otu, benim göz­de­le­rim ara­sın­da yer alı­yor.
Bin yıl­dan uzun sü­re­dir Batı Asya’da tü­ke­ti­len temel sağ­lık­lı be­sin­ler­den biri olan çörek otu, an­ti­vi­ral et­ki­le­re sahip. Ko­vid-19 değil belki ama he­pa­tit vi­rü­sü­ne ya­ka­la­nan in­san­lar üze­rin­de ya­pı­lan kli­nik de­ney­ler­de çörek otu­nun an­ti­inf­la­ma­tu­var ve an­ti­vi­ral et­ki­le­ri göz­ler önüne se­ril­miş.
Eğer tek bir sağ­lık­lı besin seç­mem ge­rek­sey­di, çörek otunu se­çer­dim. Çörek otu­nun için­de­ki en aktif mad­de­ler ya­ğın­da bu­lu­nur. Taze to­hu­mu alıp öğü­te­bi­lir­si­niz. Ol­duk­ça yu­mu­şak­tır. Çok hoş bir aro­ma­sı var­dır. An­ti­inf­la­ma­tu­var et­ki­ye yol açan mad­de­ler, ço­ğun­luk­la ya­ğın­da bu­lu­nur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“AŞI­LAN­MA VE DOĞAL TEDAVİ BİRBİRİNİ DES­TEK­LE­MELİ”
Ko­ro­na­vi­rüs aşı­la­rı­nı des­tek­le­di­ği­ni ifade eden Dr. Leo Gal­land, aşı­lan­ma ve doğal bes­len­me­nin bir arada kul­la­nıl­ma­sı­nı öne­rerek şöyle devam etti: “Ko­vid-19 aşı­la­rı­nın dün­ya­da büyük bir fark ya­ra­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ama bu biraz zaman ala­cak. Bu­ra­da beni en­di­şe­len­di­ren şey şu:
Bu tril­yon do­lar­lık aşı ve ilaç ge­liş­tir­me ya­rı­şın­da bir­çok fark­lı yak­la­şım göz ardı edil­di. Bu konu üze­ri­ne bazı ya­zı­lar ka­le­me alıp in­ter­net si­tem­de ya­yın­la­dım. Vi­rü­sün et­ki­si­ni azalt­ma­ya, bu­laş­ma­yı en­gel­le­me­ye yar­dım­cı ola­cak doğal ürün­ler ara­dım. Bu ürün­le­rin bir­ço­ğu­nu, kli­nik uy­gu­la­mam­da kul­lan­dım. Şu ana kadar gör­dü­ğüm so­nuç­lar­dan çok mem­nu­num. Tabii ki bu kont­rol­lü veri değil.
Te­da­vi et­ti­ğim has­ta­lar­dan edin­di­ğim tec­rü­be. Çörek otu bun­lar­dan biri.” Gal­land, “Güney Asya kö­ken­li bir ba­ha­rat olan zer­de­çal yani kur­ku­min bir di­ğe­ri. Kır­mı­zı üzüm­de bu­lu­nan res­ve­rat­ro­lu da ek­le­mek ge­re­kir. Bun­la­rın hepsi, önem­li an­ti­inf­la­ma­tu­var, an­ti­vi­ral ve ko­ru­yu­cu et­ki­le­re sahip. Aşı ve doğal te­da­vi­nin iki­si­ne de ih­ti­ya­cı­mız ola­cak. Aşı­la­rın, vi­rü­sün bu­la­şı­cı­lı­ğı­nı dur­du­rup dur­dur­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Bu durum aşı­lar­la il­gi­li en büyük so­run­lar­dan bi­ri­ni oluş­tu­ru­yor. Ve­ri­le­ri ya­yın­la­nan aşı­lar, in­san­la­rın has­ta­lan­ma­ma­sı­nı, has­ta­ne­ye düş­me­me­le­ri­ni sağ­lı­yor ve ha­yat­la­rı­nı kur­ta­rı­yor. Bu­ra­ya kadar ha­ri­ka. Ancak bu aşı­la­rın, vi­rü­sün bu­la­şı­cı­lı­ğı ko­nu­sun­da et­ki­li olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Bu me­se­le­nin, 2021 yı­lı­nın iler­le­yen ay­la­rın­da çö­zül­me­si­ni umut edi­yo­rum. Doğal ürün­ler de bu sü­re­cin bir par­ça­sı” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Muhasebe Haftası kutlanıyor

Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı Mu­ha­se­be Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.

Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­lik ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne ta­nı­tıl­ma­sı, ülke eko­no­mi­si­ne ve iş dün­ya­sı­na sun­du­ğu değer ve fay­da­ya iliş­kin far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la 1-7 Mart, Mu­ha­se­be Haf­ta­sı ola­rak kkut­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı yap­tı­ğı açık­la­ma­da:

“13 Ha­zi­ran 1989 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe giren, 3568 sa­yı­lı Mes­lek Ya­sa­sı­na is­ti­na­den, 114 bin Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve 4 bin 800 Ye­min­li Mali Mü­şa­vir ile 18 bin staj­yer ülke ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­ter­mek­te­dir. 77 Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve 8 Ye­min­li Mali Mü­şa­vir Odası, TÜR­MOB ça­tı­sı al­tın­da hiz­met ver­mek­te­dir. Ha­ya­tı­mı­zın her ala­nı­nı et­ki­le­yen pan­de­mi do­la­yı­sı ile Mu­ha­se­be Haf­ta­mı­zı sı­nır­lı bir or­ga­ni­zas­yon­la kut­lu­yo­ruz. CO­VID-19 sü­re­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin ne kadar büyük öneme sahip ol­du­ğu­nu net bir şe­kil­de gös­ter­miş­tir. Dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin bu sı­kın­tı­lı sü­re­cin üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­ne olan umu­du­muz tam­dır.

“Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği, ku­rum­sal­laş­ma sü­re­ci­ni ta­mam­la­ya­rak, ül­ke­mi­zin ik­ti­sa­di ha­ya­tı­nın vaz­ge­çil­mez bir ku­ru­mu oldu. Mu­ha­se­be mes­le­ği­nin sun­muş ol­du­ğu hiz­met­le­rin ne kadar ha­ya­ti öneme haiz ol­du­ğu pan­de­mi dö­ne­mi bo­yun­ca daha iyi an­la­şıl­dı. Mali Mü­şa­vir­ler pan­de­mi­nin zor şart­la­rın­da, gö­re­vi ba­şın­da iş­let­me­le­ri­mi­ze ve ül­ke­mi­ze hiz­met ver­me­ye devam etti. Bu zor şart­lar­da çok sa­yı­da mes­lek men­su­bu­muz has­ta­lan­dı ve bazı mes­lek­taş­la­rı­mız ara­mız­dan ay­rıl­dı. Halen has­ta­lık­la mü­ca­de­le eden­le­re acil şi­fa­lar di­li­yor, ara­mız­dan ay­rı­lan­la­ra Al­lah­tan rah­met ve baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Pan­de­mi sü­re­ci Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin vaz­ge­çil­mez öne­mi­ni net ve açık bir şe­kil­de gös­ter­miş­tir. Hem iş­let­me­le­ri­mi­zin var­lık­la­rı­nı ko­ru­ya­bil­me­le­ri hem kamu fi­nans­ma­nı­nın sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan, kamu ile iş­let­me­ler ara­sın­da köprü gö­re­vi gören Mali Mü­şa­vir­ler üst­len­miş ol­duk­la­rı so­rum­lu­luk­la­rı ba­şa­rı ile ye­ri­ne ge­tir­di­ler. Başta Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı, Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, olmak üzere kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na ve­ril­me­si ge­re­ken, be­yan­la­rın tan­zi­mi, gön­de­ri­mi, de­ne­ti­mi ve veri akışı mali mü­şa­vir­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, KOS­GEB gibi, eko­no­mi­de­ki diğer dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci kamu ku­rum­la­rı da mes­lek men­sup­la­rı­mı­zın hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­mak­ta­dır­lar. Sis­te­min ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­sın­da kamu gö­rev­li­le­ri kadar mes­lek­taş­la­rı­mı­zın pa­yı­nın en üst se­vi­ye­ler­de ol­du­ğu bütün ka­mu­oyun­ca bi­lin­me­li­dir. Mes­lek­taş­la­rı­mı­zın yap­tık­la­rı gö­rev­ler, kamu ma­li­ye­si­ne ve ülke eko­no­mi­si­nin ge­li­şi­mi­ne önem­li katkı ve en­for­mas­yon sun­mak­ta­dır. Eko­no­mi­nin kay­dı­nı tutan ve mali da­nış­man­lık yapan, mem­le­ke­tin her kö­şe­sin­de hiz­met sunan, Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler üre­ten, canlı ve di­na­mik bir Tür­ki­ye için ça­lış­mak­ta­dır. Ka­li­te­li hiz­met su­na­rak, iş­let­me­le­ri­mi­zin ge­li­şi­mi­ne katkı ve­re­rek, gü­ve­ni­lir iş­let­me da­nış­man­lı­ğı viz­yo­nu­muz­la ül­ke­mi­ze ve iş­let­me­le­ri­mi­ze hiz­met ver­mek­te­yiz. TÜR­MOB ve Oda­la­rı­mız; kamu ya­ra­rı­na, sü­rek­li yük­sek ka­li­te­de hiz­met sağ­la­yan stan­dart­lar­la, mu­ha­se­be ve de­ne­tim mes­le­ği­nin dün­ya­da­ki ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak iler­le­til­me­si ve ge­liş­ti­ril­me­si için ça­lış­mak­ta, gerek staj­yer­le­ri­mi­zin ve mes­lek men­sup­la­rı­mı­zın eği­ti­mi nok­ta­sın­da, ge­rek­se mes­le­ğin uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik üze­ri­ne düşen so­run­la­rın çö­zü­mü ko­nu­sun­da büyük bir öz­ve­ri ile ça­lış­mak­ta­dır. İşlet­me­le­rin mu­ha­se­be ve de­ne­tim iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren, dev­le­tin vergi ge­lir­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı­na katkı sunan ve dev­let ku­rum­la­rı­nın iş­le­yi­şi­ne yar­dım­cı olan Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin, önem­li so­run­la­rı da bu­lun­mak­ta­dır.

Çö­zü­mü­nü talep et­ti­ği­miz bazı so­run­la­rı­mız şöyle;

* Müc­bir sebep hali ge­niş­le­til­me­li­dir.

* Ser­best mes­lek er­ba­bın­da KDV’nin Gelir Ver­gi­sin­de ol­du­ğu gibi tah­si­lat esa­sı­na göre dü­zen­len­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­lik hiz­met­le­rin­de KDV in­di­ri­mi ya­pıl­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­le­re ara­bu­lu­cu­luk yet­ki­si ve­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.

* Be­yan­na­me im­za­lat­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun kap­sa­mı ge­niş­le­til­me­li­dir.

* Mali ta­ti­le iliş­kin sü­re­ler uza­tıl­ma­lı­dır.

* Mali Mü­şa­vir­le­re yeşil pa­sa­port ve­ril­me­li­dir.

* Mali Mü­şa­vir­le­re iliş­kin he­sap­la­na­cak gider ka­tı­lım pay­la­rı­na in­di­rim hakkı ve­ril­me­li­dir.

* Kamu Ku­rum­la­rın­ca is­te­nen bilgi, beyan ve form­la­rın sa­yı­sı ol­duk­ça art­mış­tır. Tüm ve­ri­le­rin bir data mer­ke­zin­de top­lan­ma­sı ve il­gi­li ku­rum­la­rın bu mer­kez­den bil­gi­le­ri al­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır. Görev ve fonk­si­yon­la­rı­mı­zı ye­ri­ne ge­ti­rir­ken ya­şa­dı­ğı­mız ve çö­zül­me­si­ni talep et­ti­ği­miz bi­ri­ken çok sa­yı­da so­ru­nu­muz bu­lu­nu­yor, bu sorun ve sı­kın­tı­la­rın, di­ya­log­la ve iş bir­li­ği içe­ri­sin­de çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de­yiz. Ül­ke­mi­zin, şef­faf, ön­gö­rü­le­bi­lir, sade ve kolay an­la­şı­lır bir vergi sis­te­mi­ne sahip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­mak­ta­yız. Bu kap­sam­da ya­pı­la­cak, ka­nun­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­si, ver­gi­len­dir­me sü­reç­le­ri ile be­yan­na­me ve bil­di­rim­le­rin sa­de­leş­ti­ril­me­si ve sa­yı­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı gibi her türlü iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nın des­tek­çi­si olma gay­re­tin­de ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rı­mız­la kar­şı­lık­lı an­la­yış ve iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de yü­rü­te­ce­ği­miz ça­lış­ma­lar­da elde ede­ce­ği­miz her ba­şa­rı bi­lin­me­li­dir ki ülke eko­no­mi­mi­zin kal­kın­ma­sı­na ve ge­liş­me­si­ne ko­yul­muş bir tuğla ola­cak­tır. Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir mes­lek­taş­la­rı­mı­zın Mu­ha­se­be Haf­ta­sı­nı kut­lu­yor, dün­ya­mız, ül­ke­miz mes­lek­taş­la­rı­mız için sağ­lık­lı, hu­zur­lu gün­ler di­li­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi

AŞINIZ İÇİN AİLE HEKİMİ İLE İLETİŞİM KURUN!

İlimiz ge­ne­lin­de ko­vid-19 aşı­la­ma sü­re­ci aile he­kim­le­ri başta olmak üzere, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­le­ri ve Has­ta­ne­le­ri­miz üze­rin­den olan­ca hı­zıy­la devam et­mek­te­dir.

Özel­lik­le ili­miz ve böl­ge­miz iti­ba­riy­le ris­kin daha büyük ol­du­ğu bu sü­reç­te eli­miz­de­ki en et­ki­li ko­ru­yu­cu gücün aşı ol­du­ğu mu­hak­kak­tır.
Bu se­bep­le aşı hakkı ta­nım­la­nan ve son 6 ay içe­ri­sin­de Ko­vid-19 has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma­yan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı ol­ma­sı­nı şid­det­le tav­si­ye edi­yo­ruz.
Hali ha­zır­da 65 yaş üstü va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı­la­ma sü­re­ci devam eder­ken, bugün iti­ba­riy­le de köy okul­la­rın­da­ki gö­rev­li öğ­ret­me­le­ri­miz sü­re­ce dâhil edil­di.

Aşı­la­ma aile he­kim­lik­le­rin­de veya dev­let has­ta­ne­le­rin­de ran­de­vu usulü ile ya­pıl­mak­ta­dır.
Bu­gü­ne değin aşı hakkı ol­du­ğu halde ran­de­vu ala­ma­ma veya her­han­gi bir se­bep­le aşı­sı­nı yap­tı­ra­ma­mış olan ve yap­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­zın biz­zat aile he­kim­le­ri­ni ara­ma­la­rı du­ru­mun­da ran­de­vu hu­su­sun­da aile he­kim­le­rin­ce ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı olu­na­cak­tır.
Aşı sü­re­ci­nin ba­şın­dan bu­gü­ne değin gö­re­vi­ni la­ikiy­le ifade eden, ken­di­le­ri­ne ka­yıt­lı nü­fu­su biz­zat ara­ya­rak veya on­lar­dan gelen çağ­rı­la­ra cevap ve­re­rek en yük­sek aşı­la­ma oran­la­rı­na ula­şan ve do­la­yı­sıy­la kıy­met­li hal­kı­mı­za ciddi an­lam­da fay­da­lı olan aile he­kim­le­ri­mi­ze gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­dan do­la­yı hal­kı­mız adına te­şek­kür edi­yo­rum.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Bekaroğlu: Kod29 büyük bir ayıp

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, büyük bir is­tis­ma­ra konu olan Kod29 ile işten çı­kar­ma­ya ola­nak veren mad­de­nin İş Ka­nu­nun­dan çı­ka­rıl­ma­sı için kanun tek­li­fi verdi.

TBMM’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da kanun tek­li­fi­nin ge­rek­çe­si­ni an­la­tan CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Pan­de­mi sü­re­cin­de işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ge­ti­ril­di­ği­ni ama bazı fır­sat­çı ve ah­lak­sız iş­ve­ren­le­rin İş Ka­nu­nu­nun 25. Mad­de­si­nin “İşve­re­nin haklı ne­den­ler­le der­hal fesih hakkı” baş­lık­lı 1. Fık­ra­sı­nın “Ahlak ve iyi ni­yet­le­ri­ne uy­ma­yan hal­ler vb.” baş­lık­lı 2. Ben­di­ni is­tis­mar ede­rek, işten çı­kar­ma ya­sa­ğı­nı delip taz­mi­nat­sız şe­kil­de in­san­la­rı işten çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­di.
İNSAN­LAR SOS­YAL ÖLÜME MAH­KUM EDİLİYOR!
Pan­de­mi sü­re­cin­de işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ge­ti­ril­di­ği­ni ama fır­sat­çı, ah­lak­sız bir kısım iş­ve­re­nin iş ka­nu­nu­nun bir mad­de­si­ni is­tis­mar et­ti­ği­ni ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Kod29 diye bi­li­nen -SGK’nın ka­yıt­la­rın­da Kod29 diye iş­len­di­ği için- 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nu­nun 25. Mad­de­si­nin 1. Fık­ra­sı­nın 2 Nolu Ben­di­ne da­ya­na­rak iş­çi­le­ri­ni işten çı­kar­mak­ta­dır. Bu madde prob­lem­li bir mad­de­dir. İş Ka­nu­nun­dan çı­ka­rıl­ma­sı için Kanun Tek­li­fi ver­dik.” dedi. İş Ka­nu­nu­nun iş­ve­re­ne ta­nı­dı­ğı “haklı ne­den­ler­le der­hal fesih hakkı” baş­lık­lı 25. Mad­de­si­nin il­gi­li bö­lü­mün­de “Ahlak ve iyi niyet ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan hal­ler” mad­de­si­ne da­ya­na­rak işçi çı­kar­ma ya­sa­ğı­nın de­lin­di­ği­ni ve iş­ve­re­nin be­ya­nı­na da­ya­nı­la­rak, sa­vun­ma­sı dahi alın­ma­dan iş­çi­le­rin işten çı­ka­rıl­dı­ğı­nı kay­de­den Be­ka­roğ­lu, “Bun­la­rın için­de neler yok ki; hır­sız­lık, iş­ve­re­nin aile­si­ne kötü söz söy­le­mek, ters bak­mak… Bu madde ile in­san­lar işten çı­ka­rıl­dı mı buna ne ihbar taz­mi­na­tı, ne kıdem taz­mi­na­tı öde­ni­yor ne de bir kuruş para ve­ri­li­yor. Bu şe­kil­de işten çı­ka­rı­lan iş­çi­ler iş­siz­lik öde­ne­ğin­den de ya­rar­la­na­mı­yor. Yani bu iş­çi­ler aile­le­ri ile be­ra­ber aç­lı­ğa mah­kum edi­li­yor­lar. Sa­de­ce aç­lı­ğa mah­kum edil­mi­yor. Ah­lak­sız­lık, hır­sız­lık gibi ge­rek­çe­ler­le işten çı­ka­rı­lan in­san­lar başka yerde de iş bu­la­mı­yor, sos­yal ölüme mah­kum edi­li­yor­lar.” diye ko­nuş­tu.
Bunu fır­sat ola­rak gören kimi iş­ve­ren­le­rin yüz­ler­ce bin­ler­ce iş­çi­yi bu mad­de­ye da­ya­na­rak sor­gu­suz su­al­siz işten çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, sa­de­ce özel sek­tör­de değil, bu ah­lak­sız uy­gu­la­ma­nın ka­mu­da da uy­gu­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu mad­de­nin Tür­ki­ye’nin iş ya­sa­sın­da bu­gü­ne kadar bu­lun­ma­sı­nın büyük bir ayıp ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Bütün si­ya­si par­ti­ler bi­ra­ra­ya ge­le­rek bu mad­de­ye bir hal ça­re­si bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Biz ra­di­kal bir tek­lif­te bu­lu­nu­yo­ruz; bü­tü­nüy­le ya­sa­dan çı­ka­rıl­sın. Hır­sız­lık, taciz gibi prob­lem­ler için TCK’nın il­gi­li mad­de­le­ri ge­rek­li iş­le­mi zaten ya­pı­yor. Bu şe­kil­de kanun, iş­ve­re­nin eline iş­çi­yi ke­secek doğ­ra­ya­cak bir araç ola­rak ve­ril­mez. Bu, ger­çek an­lam­da ah­lak­sız­lık­tır. ILO da bunu ya­sak­lı­yor. Bu mad­de­nin dü­zel­til­me­si için de­fa­lar­ca eleş­ti­ri gel­miş­tir.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI